lu.se

Humanist- och teologdagar 16-17 april 2010

Under HT-dagarna föreläser ett 30-tal av våra forskare inom humaniora och teologi, i år på temat Nya vägar/nya världar.

Årets Rausingpristagare är Erik Hedling, professor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier.

Tema: Nya vägar / nya världar

Innovation är ett begrepp som påverkar alla verksamheter vid Lunds universitet på ett eller annat sätt, och Området för humaniora och teologi är inget undantag. Inom våra ämnen är innovativt tänkande en daglig nödvändighet, inte i första hand för att utveckla sinnrikt konstruerade produkter – även om sådant förekommer – utan för att hjälpa människor finna sig tillrätta i en omvärld som ständigt förändras.

Den som vill medverka till att styra utvecklingen mot nya världar på nya vägar behöver ett stadigt fotfäste, och den kunskap om män- niskans livsvillkor som humanister och teologer förmedlar erbjuder just detta. Tack vare att vi vet en hel del om hur människor i alla tider hanterat de utmaningar de ställts inför, kan vi skilja konstanta fenomen från företeelser som är specifika för en viss tid eller plats och visa hur deras samspel formar innovativa miljöer.

Nytänkande behöver en jordmån att dra näring ur, gott om plats att växa och en samtidigt vaksam och tillåtande atmosfär. Humanis- ters och teologers forskning skapar alla dessa betingelser. Samtidigt som den vilar på en bred bas av erfarenhet, påminner den om att en hel del tankegods som i dag betraktas som traditionellt för inte alls så länge sedan verkade nytt och främmande. Den sänder ut varningssig- naler när människor och samhällen ägnar möda åt verksamhet av den art som brukar kallas ”att återuppfinna hjulet”, och den inspirerar oss att hitta vägar framåt i okänd terräng.

Välkommen att utforska nya världar tillsammans med humanisterna och teologerna i Lund!

Om Humanist- och teologdagarna

Humanist- och teologdagarna är ett årligen återkommande arrangemang av området för humaniora och teologi vid Lunds universitet. Alla föreläsningar hålls i det vackra Språk- och litteraturcentrum (SOL). Caféet på SOL hålls öppet under dagarna och HT-biblioteken har bokbord med böcker till salu i SOL-centrums foajé.