lu.se

Jämställdhet och likabehandling

Arbetet för jämställdhet och likabehandling är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. En jämn könsfördelning, ett systematiskt arbete för jämställda arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

HT-fakulteternas jämställdhets- och likabehandlingsplan, bygger på gällande lagstiftning, med diskrimineringslagen som grundval, samt följer Lunds universitets centrala policy och likabehandlingsplan för studenter och universitetets rättighetslista. Planen är ett av flera instrument för HT:s  institutioner när det handlar om att integrera jämställdhets- och likabehandlingsarbetet utifrån den egna arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi behandlar frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald genom sitt arbetsutskott (AU). Vid två på förhand fastlagda tillfällen per termin ska AU behandla frågorna.

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en kontaktperson som har i uppgift att följa upp implementeringen av jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. Kontaktpersonen är föredragande i AU samt verksamhetsnämnderna i samband med behandlingen av ärenden inom dessa områden och bistår i olika avseenden i hantering och beredning. HT-fakulteternas ledamot i universitetets ledningsgrupp för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor rapporterar kontinuerligt till kontaktpersonen och närvarar också när frågorna behandlas i fakulteternas AU. 

Institutionerna är välkomna att kontakta kontaktpersonen för råd och vägledning för ett målinriktat jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

HT-fakulteternas ledamöter samt kontaktperson

Fredrik Ekengren, ledamot av LU:s ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling

Isabella Grujoska, kontaktperson för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet

Kontaktperson

Arbetsmiljösamordnare, Kansli HT:

Isabella Grujoska

E-post: Isabella.Grujoskakansliht.luse

Tel: 046-222 72 35

Kontaktinformation Lunds universitet

Lunds universitets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplaner

Medel att söka

Medarbetare och studenter vid Lunds universitet kan numera ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om jämställdhet och lika villkor vid Lunds universitet framåt.

För mer information se:

Nästa ansökningsomgång är i februari 2017.

För studenter

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter
(PDF)