lu.se

Lärarförslagsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lärarförslagsnämndens uppgift är i första hand att bereda ärenden som gäller sådana akademiska anställningar som kräver doktorsexamen, dvs anställning som professor, universitetslektor och postdoktorsforskare. Nämnden bereder även anställning av universitetsadjunkter och beslutar om antagning av oavlönad docent.

Nämnden består av fasta ledamöter – fyra lärare och två studenter – som representerar sina respektive fakultetsområden. För varje ärende utses särskilda sakkunniga inom det ämnesområde som är aktuellt för att lämna yttranden som beslutsunderlag för nämnden. De sakkunniga är tre vid tillsättande av professorer och två vid tillsättande av universitetslektorer. Vid beslut om antagning av oavlönad docent utses en sakkunnig. Vid tillsättning av postdoktorsforskare utses en extern expert.

Ledamöter
Suppleanter