lu.se

Fakultetsstyrelsen

Fakultetsstyrelsen har det samlade och yttersta ansvaret för HT-fakulteternas verksamhet inom de ramar som anges av universitetsstyrelsen/rektor. Fakultetsstyrelsen beslutar t.ex. om fakulteternas övergripande policyfrågor och allmänna inriktning, om dimensionering och utveckling, budget och anslagsframställning, organisation, administration, lokaler, vissa tjänstetillsättningar liksom HT-fakulteternas gemensamma frågor som t.ex. internationalisering, jämställdhet, miljöfrågor m.m.

Ordförande är dekanus och i styrelsen ingår också de tre prodekanerna som har ansvar för grundutbildningen, forskarutbildningen respektive forskningen. Förutom dekanerna ingår ytterligare fyra lärarrepresentanter, två externa ledamöter, två representanter för övrig personal, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Vidare har representanter från facklig verksamhet närvaro- och yttranderätt.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreteraren är också från kansliet.

Ledamöter

Fakultetsstyrelsens sekreterare

Cecilia Bergsten

Tel:046-222 72 26

Cecilia.Bergstenkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårens sammanträden 2017

25 januari

29 mars

29 maj

Sammanträdena äger normalt rum kl. 09.15-13.00 på onsdagar.

Lokal anges i kallelsen.

Handlingar till fakultetsstyrelsen ska vara inkomna senast 8 arbetsdagar innan sammanträdet.

Protokoll

      Äldre protokoll