lu.se

Person

Utbildad vid Lunds universitet, disputerad 1987, docent 1995. Under doktorandtiden och under åren efter (postdoc)anställd som intendent och avdelningsdirektör vid Medelhavsmuseet, forskningsassistent (HSFR) vid Nationalmuseum. Föreståndare för Svenska Institutet i Rom 1997-2001. Professor vid Stockholms universitet 2002-2010.

Minne, självbild, tradition, referens, innovation, förändring, kontext och tolkning är centrala begrepp för min forskning som gärna rört sig kring kommunikation i och genom bild. Samma begrepp är också centrala för de social- och ekonomisk historiska frågeställningar jag studerar genom arkeologiska lämningar.

Jag leder två stora forskningsprojekt. Det ena gäller publikation och analys av Gustav III:s antiksamling (ca 200 skulpturer och en rik samling relaterade dokument). Det andra är ett brett upplagt fältarbete i Pompeji. Båda projekten drivs under min ledning tillsammans med kollegor och studenter ur svenskt och internationellt vetenskapssamhälle.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (3 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Anne-Marie Leander Touati

Professor
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anne-marie.leander_touatiklass.luse

Telefon 046–222 79 34

Rum LUX:A124

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30