lu.se

Person

Jag är för närvarande anställd som forskare vid historiska institutionen och arbetar på heltid med ett postdoc-projekt. Jag är framför allt inriktad på psykiatrins historia och på forskning om socialt utsatta grupper. Jag disputerade 2008 på avhandlingen "Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft". Efter disputationen har jag bland annat arbetat som kulturredaktör och språkgranskare. Jag var redaktör för den historiska tidskriften Scandia under 2012–2013. Utöver min forskning håller jag föredrag och publicerar fortlöpande texter i såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga sammanhang. Behovet av humanistiska perspektiv i dagens samhälle är, som jag ser det, avsevärt och jag engagerar mig mycket i frågor som rör kommunikation av forskning.

Forskning

Om forskningen

Min aktuella forskning rör behandling av psykisk ohälsa från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal, med fokus på mötet mellan behandlare och patient. Närmare bestämt undersöker jag hur relationen till patienten föreställdes och upplevdes från behandlarens perspektiv. Det är det mellanmänskliga mötet som står i centrum och hur man såg på betydelsen av detta möte inom de olika discipliner som ägnade sig åt behandling av psykisk ohälsa: från själavård, animal magnetism och hypnotism till allmänmedicin, psykiatri, neurologi och psykoterapi. Med nedslag i vetenskapliga verk och fallstudier undersöks föreställningar om hur den sjuke skulle bemötas och om den terapeutiska betydelsen av det personliga mötet mellan behandlare och patient. Jag utgår från ett hermeneutiskt perspektiv där frågor om dialog, förståelse och empati är centrala.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (6 st)
Recensioner (11 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Cecilia Riving

Forskare
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post cecilia.rivinghist.luse

Telefon 046–222 79 79

Rum LUX:A215

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30