lu.se

Person

Jag är lärare och forskare i biblioteks- ochinformationsvetenskap och medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker:Kommunikation, Kultur och Samhälle” och medlem av ”The InternationalInformation Literacy Research Network”

Jag undervisarpå ABM-mastern. Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rörinformationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller mediaoch informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling omvärdering av information om preventivmedel och har fortsatt intressera mig förinformationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Inom detta andraspår studerar jag information om och kring HPV-vaccinationer inomskolhälsovård.

Mitt tredje forskningsspår rör kulturpolitik och då särskiltverksamhetsutveckling av folkbibliotek. Gemensamt för de tre spåren är mittintresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Forskning

Om forskningen

Jag är lärare och forskare i biblioteks- och informationsvetenskap vid avdelningen för ABM vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Jag är medlem av forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle” och jag är även medlem av ”The International Information Literacy Research Network”

Jag har tidigare arbetat bl a som museipedagog och gymnasiebibliotekarie och har ett intresse för frågor som rör förmedling och pedagogik vid ABM-institutioner. Jag undervisar på ABM-mastern vid institutionen. Min forskning rör i huvudsak tre spår där det ena rör informationspraktiker och lärande, särskilt informationskompetens eller media och informationskunnighet, i olika kontexter. Jag skrev min avhandling, "Information, identitet, medborgarskap: unga kvinnor berättar om val av preventivmedel", om värdering av information om preventivmedel och har fortsatt intressera mig för informationspraktiker som rör sexuell och reproduktiv hälsa. Inom detta andra spår studerar jag information om och kring HPV-vaccinationer inom skolhälsovård.

Mitt tredje forskningsspår rör kulturpolitik och då särskilt verksamhetsutveckling av folkbibliotek. Gemensamt för de tre spåren är mitt intresse för lokala praktikers samhälleliga funktion och betydelse.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (7 st)
Rapporter (3 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Johanna Rivano Eckerdal

Universitetslektor
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post johanna.rivano_eckerdalkultur.luse

Telefon 046–222 30 35

Rum LUX:C450

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30