lu.se

Nya perspektiv inom litteraturhistorisk forskning

Nyskapande historieinriktad litteraturvetenskap fordrar förmåga att lyssna till det förflutnas röster utan anakronistiska fördomar men med lyhördhet och respekt. Det sena 1900-talets ideologidrivna litteraturvetenskap minskade känsligheten för texternas mångfald, men trenden har vänt. De världsledande förlagen efterfrågar nu kraftfullt formulerade insikter vunna genom intensivt materialstudium.

Forskningsledare

Marianne Thormählen, Engelska

Status: Avslutat (2005–2010)
Ämnesområden: Engelska
Institution: Språk- och litteraturcentrum

Extern finansiering

Projektbeskrivning

Under andra hälften av 1900-talet började litteraturvetare intressera sig för andra texter än de renodlat litterära, och de klassiska verken studerades alltmer i relation till dokument hämtade från en rad olika samhällsområden. Det omgivande samhällets betydelse som medskapare av det litterära verket framhävdes och på sina håll talade man t.o.m. om författarens död.

På 2000-talet har det emellertid visat sig att författaren är i högsta grad levande. Utan att överge den breddade synen på vilka typer av texter en litteraturvetare kan syssla med har litteraturhistorikerna känt sig fria att låta biografiska dimensioner berika verkanalyserna.

Det här projektet har redan resulterat i boken The Brontës and Education (Cambridge University Press, 2007) Den avslöjar hur starkt systrarna Brontës yrkeserfarenheter som lärare och guvernanter präglar alla deras romaner. Mot bakgrund av en rikedom av debattartiklar, stridsskrifter, uppfostringslitteratur m.m. visar boken dels att författarinnorna var i högsta grad medvetna om den samtida utbildningsdebatten, dels att de frågor som dominerade dåtidens debatt är lika brännheta i dag.

Den andra bok som projektet skall resultera i kommer att ta ett par år till. Den river upp konventionella föreställningar om den engelska poesin under 1900-talets första hälft och visar att den påstådda skiljelinjen mellan experimentella och traditionalistiska poeter är ett senkommet akademiskt påfund: moderniteten berörde alla.

Innehållsansvarig: Marianne Thormählen
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-10-17

Kontaktinformation

Nya perspektiv inom litteraturhistorisk forskning

E-post

Telefon 046–222 75 43

Postadress
Engelska
Språk- och litteraturcentrum
Box 201, 221 00 Lund

Hämtställe 20

Länk