lu.se

Inspirationskonferenser och högskolepedagogiska projekt

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteterna har för avsikt att anordna Inspirationskonferenser för sina lärare vartannat år. Konferenser har hitintills hållits 2008, 2010 och 2012. Under konferenserna ges möjlighet att dela med sig och ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter. Här kan du ladda ner scheman och textkompendium från konferenserna 2008 och framåt.

Tidigare inspirationskonferenser