lu.se

Utbildningsutbud

Filmvetenskap

  Till sök!

Filmvetenskap

Film och rörlig bild är 1900-talets kanske viktigaste konstform och massmedium och är en väg att förstå samhället, kulturen och människan. I filmvetenskap studeras utvecklingen av de rörliga bilderna, såväl i Sverige som internationellt, sedan slutet av 1800-talet. I grundutbildningen studeras filmhistoria och filmanalys ur både estetiska och samhälleliga eller kulturella synvinklar, och de filmer och rörliga bilder som behandlas innefattar allt från de första stapplande filmexperimenten till dagens differentierade sociala medier. Man bekantar sig också med teorier om film liksom vi diskuterar filmkritik, filmpolitik och filmindustri. Påbyggnadskursen fördjupar kunskaperna inom filmvetenskapens olika fält. Inom ämnet finns även en varierande rad kortare kurser.

Läs mer om Filmvetenskap på ämnets hemsida.

GrundkurserGes termin
Swedish Film, 7,5 hp (SASH03)höst 2017
Skandinavisk och europeisk filmkultur, 30 hp (FIVA05)
Skandinavisk och europeisk film: Kultur och historia i film och television, 7,5 hp (FIVA06)
Skandinavisk och europeisk film: Festivaler, kritik, samhälle, 7,5 hp (FIVA07)
Skandinavisk och europeisk film: Migration och etnicitet, 7,5 hp (FIVA08)
Skandinavisk och europeisk film: Celebriteter, auteurer och filmvågor, 7,5 hp (FIVA09)
Filmvetenskap: Grund- och fortsättningskurs, 60 hp (FIVA10)höst 2017
Kandidatkurser
Filmvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (FIVK01)vår 2017höst 2017
Avancerad nivå
Film- och mediehistoria: Masteruppsats, 30 hp (FIMN09)vår 2017
Film- och mediehistoria: Introduktionskurs med metod, 15 hp (FIMT01)höst 2017
Film- och mediehistoria som tvärvetenskapligt forskningsfält, 15 hp (FIMT02)höst 2017