lunduniversity.lu.se

Open access books

Here you can find all the Open Access books published in the publication series at the Joint Faculties of Humanities and Theology.

Non-serial books

Våldets väsen

Våldets väsen

Christopher Collstedt | Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-talets Sverige | Sekel Bokförlag | 2012

Read more

Visuell fostran

Visuell fostran

Mats Jönsson | Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945 | Sekel Bokförlag | 2011

Andra världskriget utgör den mest genomforskade perioden i svensk historia. Med några få undantag har emellertid hittillsvarande undersökningar undvikit en av de viktigaste ingångarna till en djupare förståelse för dessa unika år – bilderna. Med Sveriges statligt sanktionerade ...

Read more

Taming the Prophets

Taming the Prophets

Martin Kjellgren | Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden | Sekel Bokförlag | 2011

In may 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In de verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for anyone who wanted to be called a Christian. Still, astrology was inseparable from the scholarly conception ...

Read more

Krigets salt

Krigets salt

Thomas Kaiserfeld | Krigets salt. Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid | 2009

Krigets salt Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid. Ända sedan eldvapen kom i bruk under medeltiden har salpeter varit av stor militär betydelse eftersom det utgör huvudbeståndsdelen i krut. För att ...

Read more

Den allrakäraste fienden

Den allrakäraste fienden

Ainur Elmgren | Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939 | 2008

Den första republikens Finland föddes ur ett världskrig och gick under i ett världskrig. Sverige gled in i ännu ett sekel av sorglös fred och välstånd på andras bekostnad. Så såg det i alla fall ut på andra sidan Östersjön. Den finländska pressen levde i symbios med ...

Read more

Tullbergska rörelsen

Tullbergska rörelsen

Magnus Olofsson | Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869 | 2008

Mellan 1867 och 1869 försökte hundratals människor från skånska godsbygder med hjälp av skatteansökningar, arbetsnedläggelser och vardagligt motstånd vinna äganderätt till ett stort antal arrendegårdar som tillhörde inalles ett tjugotal skånska storgods. De hävdade ...

Read more

Eldens återsken

Eldens återsken

Lina Sturfelt | Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld | 2008

Första världskriget ses idag som en meningslös, tragisk konflikt där alla var offer. Men medan kriget pågick var en sådan tolkning långtifrån den enda. I Eldens återsken undersöks hur den stora katastrofen formade svenska föreställningar om krig, neutralitet och modernitet ...

Read more

Lyckolandet

Lyckolandet

Joachim Östlund | Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott | 2007

Varje nytt år skulle befolkningen I stormaktstidens Sverige lyssna till de kungliga böndagsplakat som lästes upp i rikets kyrkor. Där informerades om riksdagar och gavs förklaringar till krig och kriser. Där beskrevs även grunden för rikets gemensamskap och Sverige gestaltades ...

Read more

Duellanten och rättvisan

Duellanten och rättvisan

Christopher Collstedt | Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede | 2007

Duellen var under äldre tid en form av privat hämnd och en ritual för upprättelse inom den svenska adeln. Genom sträng lagstiftning, de så kallade duellplakaten, försökte staten under 1600-talet utrota bruket av dueller som uttryck för den adliga ståndsideologin och hedersuppfattningen. ...

Read more

Den dubbla blicken

Den dubbla blicken

Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer, Anna Wallette (red.) | Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900 | 2007

År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. Mötet blev till viss del ett misslyckande eftersom norrmännen uteblev på grund av den svensk-norska unionskrisen. Några få finländare medverkade men de hade sin politiska och historieteoretiska uppmärksamhet ...

Read more

En fiende till civilisationen

En fiende till civilisationen

Tommy Gustafsson | En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet | 2007

En fiende till civilisationen Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet. Åren kring 1920 gjorde svensk film succé. Svenska filmer exporterades över hela världen och åtnjöt konstnärligt anseende. Perioden har mytologiskt kallats ...

Read more

"Judarnas Wagner"

"Judarnas Wagner"

Henrik Rosengren | "Judarnas Wagner" Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950 | 2007

Fredagen den 2 februari 1929 kunde läsarna av den stockholmska dagspressen ta del av en sensation inom kulturlivet, ett slagsmål mellan två inflytelserika tonsättare och musikkritiker, den svensk-judiske Moses Pergament och Wilhelm Peterson-Berger. Handgemänget hade utlösts ...

Read more

Med livet som insats

Med livet som insats

Henrik Rosengren, Johan Östling (red.) | Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre | 2007

Går det att göra vetenskap av livet? I denna antologi ges en helhetsbelysning av biografin som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar en lång rad av de ledande forskarna på området biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess ...

Read more

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Anders Jarlert | Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945 | 2006

Det har sagts att svenska myndigheter länge principiellt avböjde, men så småningom av praktiska skäl accepterade, den skillnad mellan "arier" och "judar" som införts i det nazistiska Tyskland. I verkligheten accepterade UD:s rättsavdelning omedelbart raslagarnas definitioner ...

Read more

The Holocaust on Postwar Battlefields

The Holocaust on Postwar Battlefields

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | The Holocaust on Postwar Battlefields. Genocide as Historical Culture | 2006

Read more

Holocaust Heritage

Holocaust Heritage

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures | 2004

Read more

Sagans svenskar

Sagans svenskar

Anna Wallette | Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år | 2004

Vikingatiden har ofta betraktats som nordbornas och svenskarnas äldsta minne, en grund för vår nationella identitet. Från 1600-talets senare del till 1960-talet har sagornas svenskar betraktats som allt från svenska göter, skandinaver, germaner och till och med norsk-isländska ...

Read more

Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund

Efter Tegnér

Efter Tegnér

Alfred Sjödin, Jimmie Svensson (red.) | Efter Tegnér. Experiment med tradition | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 35 | 2018

Esaias Tegnérs (1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som utländska föreställningen ...

Read more

Litterära fabrikationer

Litterära fabrikationer

Kenneth Lindegren | Litterära fabrikationer. JT LeRoy och Araki Yasusada - både lögn och fiktion | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 34 | 2016

Litterära fabrikationer – det litterära fenomen som vanligen kallas ”bluff ” eller ”bedrägeri” – har de senaste decennierna gett upphov till en moralisk och tolkningsteoretisk debatt av starkt polariserad karaktär. I centrum för problematiken står de omtvistade betydelserna ...

Read more

Säg ett ord så kommer vi!

Säg ett ord så kommer vi!

Ulf Gran | Säg ett ord så kommer vi! En egen teaterhistoria | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 33 | 2015

Ulf Gran utbildades vid Lunds universitet, blev fil.lic. i Litteraturvetenskap och undervisade åtskilliga år i Drama-teater-film och Dramatik. Ett pedagogiskt drag utmärkte också hans regiverksamhet med egen ensemble 1966–1990. Då han år 2005 blev hedersdoktor vid universitetet ...

Read more

Minnet och minnandet i litteraturen

Minnet och minnandet i litteraturen

Peter Henning, Eva Haettner Aurelius (red.) | Minnet och minnandet i litteraturen. Föreläsningar hållna vid ett symposium den 26 april 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 32 | 2014

Vad är minnet, med vilka modeller kan vi göra det fattbart, och vilka är möjligheterna att med minnet återskapa det som glömts bort eller på annat sätt gått förlorat? Frågan om minnet och det att minnas har sedan urminnes tider intresserat poeter, filosofer och forskare, ...

Read more

Från Bruket till Yarden

Från Bruket till Yarden

Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 31 | 2014

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt ...

Read more

Bibelns lära om Kristus

Bibelns lära om Kristus

Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 30 | 2012

Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Rydbergs avhandling. Bibelns ...

Read more

Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Jimmy Vulovic, Magnus Nilsson (red.) | Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 29 | 2011

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet.  ...

Read more

Tidskrift för Classiska studier

Tidskrift för Classiska studier

Katarina Bernhardsson, Sara Kärrholm, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Niklas Schiöler (red.) | Tidskrift för Classiska studier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 28 | 2011

I Tidskrift för Classiska studier tar närmare femtio forskare, journalister och författare med läsaren på en sällsam odyssé. Från världslitteraturen och med ...

Read more

Ferlin och alla de andra

Ferlin och alla de andra

Birthe Sjöberg, Per Rydén (red.) | Ferlin och alla de andra. En festskrift till Jenny Westerström 21 januari 2010 | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 27 | 2010

Jenny Westerström fyller 65 år i januari 2010. Vänner i Nils Ferlins värld, i forskarvärlden och i andra världar hyllar henne med den här festskriften som utmärks av en ovanlig bredd, både vad gäller innehåll och form. Här skildras sålunda inte bara Nils Ferlin utan därtill ...

Read more

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Birthe Sjöberg (red.) | Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 26 | 2008

Viktor Rydbergs lyrik har åter blivit aktuell, vilket essäerna i Våra favoriter bland Viktor Rydbergs Dikter bekräftar. I dessa behandlas dikter som uttrycker personlig glädje och smärta men också sådana som känns aktuella för vår egen oroliga tid. Även i dag kan en dikt ...

Read more

Theorier om verklig diktning

Theorier om verklig diktning

Erik Hedling, Birger Hedén, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen, Helena Nilsson (red.) | Theorier om verklig diktning. Festskrift till Per Erik Ljung | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 25 | 2008

I antologin Theorier om verklig diktning samsas texter av mer än trettio litteratur- film- och konstforskare. Det handlar i de allra flesta fall om litteratur i alla dess former, men även om film, konst och musik. Texterna spänner över ett vitt fält, från lokal till global litteraturhistorieskrivning, ...

Read more

Då och där, här och nu

Då och där, här och nu

Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg (red.) | Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 24 | 2007

Skriftens vida rubrik Då och där, här och nu försöker fånga Ingemar Oscarssons breda intressen, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas ...

Read more

Carl Fehrmans bibliografi

Carl Fehrmans bibliografi

Per Rydén (red.) | Carl Fehrmans bibliografi. 1938-2005 | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 23 | 2006

Carl Fehrman har publicerat böcker, uppsatser, recensioner och åtskilligt annat under varje år sedan 1938. Han är född i, har präglats av och själv präglat Lund. Skolad under Olle Holmberg kom han att tillsammans med Staffan Björck sätta märken i den litteraturhistoriska ...

Read more

Staffan Björcks bibliografi

Staffan Björcks bibliografi

Per Rydén (red.) | Staffan Björcks bibliografi. 1937-1995 | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 22 | 2005

Staffan Björck (1915–1995) publicerade sin sista bok, Vänskapens pris, i den Absalonserie som här får sin fortsättning. Serien är knuten till Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, där han började och slutade sin bana. Någon månad efter det att den sista boken publicerats ...

Read more

Från Eden till Damavdelningen

Från Eden till Damavdelningen

Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg (red.) | Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 21 | 2004

Under den vida rubriken Från Eden till Damavdelningen har uppsatser om kvinnan som författare, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas innehåll ...

Read more

Drömmens vin, ordets blod

Drömmens vin, ordets blod

Per Erik Ljung (red.) | Drömmens vin, ordets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 20 | 2004

Det krävs ”drömkrafts dristighet” av den som vågar nalka sig poesin, skriver Vilhelm Ekelund i en anteckning från 1930. ”Poesins höga skola gäller det”, skriver han på ett annat ställe. ”Hvad vill sura ögat där och dess bekymmer!” Tolv poesiälskare och poesiforskare ...

Read more

Skriva om jazz – skriva som jazz

Skriva om jazz – skriva som jazz

Walter Baumgartner, Per Erik Ljung, Frithjof Strauss (red.) | Skriva om jazz – skriva som jazz. Artiklar om ord och musik | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 19 | 2001

Vad är det hos Thelonious Monk som får en rad författare att försöka fånga ”det monkiska” i ord – som om inte musiken var nog? Går det över huvud taget att skriva om jazz så att det svänger? Vad har Cole Porter gemensamt med svenska barockdiktare som Gunno Eurelius ...

Read more

Litteraturens makt

Litteraturens makt

Birthe Sjöberg (red.) | Litteraturens makt | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 18 | 2000

Har litteraturen makt att påverka människan och samhällsutvecklingen? Är det verkligen så att litteraturen har hjälpt till att avskaffa slaveriet i Amerikas sydstater eller att ge svenskarna religiös mötesfrihet? Kan den ha skadat äktenskapet som institution eller gett avgörande ...

Read more

Skeptiska betraktelser

Skeptiska betraktelser

Lars Gustaf Andersson, Bengt Lewan, Gun Malmgren, Birthe Sjöberg (red.) | Skeptiska betraktelser | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 17 | 1999

Under rubriken Skeptiska betraktelser har uppsatser om skilda ämnen inom ämnet litteraturvetenskap samlats. Kontexters betydelser vid litteraturanalyser diskuteras, litterarhistoriens berättande genomlyses, texter om bohemer och sjörövare får samsas med lyrikanalyser. Kvantitativa ...

Read more

Mannen med filmkameran

Mannen med filmkameran

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red.) | Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 16 | 1999

I den här antologin presenteras skilda aspekter av den moderna filmen och begreppet filmisk modernism. Perspektiven är många; studier av enskilda auteurer som Ingmar Bergman och Michelangelo Antonioni samsas med diskussioner kring filmljudets och filmmusikens funktioner. Vid sidan ...

Read more

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Litteraturhistorien i Europaperspektiv

Carl Fehrman | Litteraturhistorien i Europaperspektiv. Från komparatism till kanon | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 15 | 1999

Carl Fehrman, professor emeritus i litteraturhistoria med poetik, tar i denna bok ett samlat grepp över det vetenskapsområde som i vårt land kallats allmän och jämförande litteraturhistoria. Huvudvikten i framställningen har lagts vid insatser från de länder som inom komparatismens ...

Read more

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Christina Sjöblad, Lennart Leopold (red.) | Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 14 | 1998

Charles Baudelaire (1821–67) – ”en modernismens föregångare” – är föremålet för de studier som samlats i föreliggande Absalonvolym. Texterna tillkom på doktorandkursen ”Baudelaire – diktaren och moderniteten” som hölls av docent Christina Sjöblad läsåret ...

Read more

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Helene Ehriander, Birger Hedén (red.) | Bild och text i Astrid Lindgrens värld | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 13 | 1997

Astrid Lindgrens texter har sina rötter i världar som den muntliga berättelsen, barnlitteraturtraditionen, konstsagan eller vuxenlitteraturen och filmkomedin. Samtidigt har den i sin tur blivit en del av sådana sinsemellan skilda världar som den tecknade serien och den fotografiska ...

Read more

Utsikter

Utsikter

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (red.) | Utsikter. Föreläsningar från Helgonabacken | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 12 | 1997

Helgonabacken i Lund erbjuder inte bara vyer över Universitetsbibliotekets park och sjukhusets tegelkaserner. Därifrån kan man också blicka ut över den litterära geografin och med kunniga guiders hjälp föras till platser och tider som är mera fjärran. I föreliggande volym ...

Read more

Italienska förbindelser

Italienska förbindelser

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius, Birthe Sjöberg (red.) | Italienska förbindelser | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 11 | 1997

”Jag tackar Gud att han låtit mig se detta”, skrev den svenske konstnären Egron Lundgren hem till Sverige vid 1800-talets mitt, ”men önska dig icke hit, det är ett farligt land, ett förtrollat land, den som sett Italien kommer aldrig mera därifrån. Man glömmer hela den ...

Read more

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.) | Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 10 | 1997

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen. Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Read more

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Vinglas och timglas i Bellmans värld

Carl Fehrman | Vinglas och timglas i Bellmans värld | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 8 | 1995

Under sin femtioåriga forskarbana har Carl Fehrman återvänt till Bellman och 1700-talets sällskapsvisa, bland annat i Vin och flickor och Fredmans stråke. I den nya Bellmanboken står, som titeln antyder, dryckes- och dödstematiken i centrum. Fehrman har här samlat elva studier ...

Read more

Vänskapens pris

Vänskapens pris

Staffan Björck | Vänskapens pris. Litteraturvetenskapliga studier | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 7 | 1995

Vänskapens pris är på samma sätt som Staffan Björcks tidigare Karl XII:s stövlar och Löjliga familjerna en samling lärda och infallsrika essayer från litteraturforskningens vida fält. I boken behandlas poetiska ordmagiker som Bellman, Birger Sjöberg och Nils ...

Read more

Efter dekonstruktionen

Efter dekonstruktionen

Ulla-Britta Lagerroth (red.) | Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 6 | 1992

Utvecklingen av svensk litteraturvetenskap måste idag ske i kreativt och kritiskt möte med den teoriförnyelse och de förändringar i vetenskapliga synsätt som äger rum på den internationella scenen. En grupp forskare från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund ...

Read more

Texter och kontexter

Texter och kontexter

Claes-Göran Holmberg | Texter och kontexter. Samtal med 15 amerikanska litteraturforskare | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 5 | 1994

Read more

På försök

På försök

Jenny Westerström, Tommy Olofsson, Per Rydén (red.) | På försök. 8 essäer och 3 inledningar | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 4 | 1993

Skapande svenska är en möjligen lite missvisande beteckning på en verksamhet som omges med stridiga meningar. För att bidra till diskussionen publiceras här några prov på vad verksamheten kan resultera i. Det är åtta essäer som tillkom i samband med en kurs i skapande ...

Read more

Algot Werin

Algot Werin

Per Erik Ljung, Louise Vinge (red.) | Algot Werin. Från ett seminarium kring hans liv och verk | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 3 | 1993

Algot Werin (1892-1975) tillhörde en generation av lundahumanister som gav det skånska universitetet en särprägel i svenskt kulturliv. Som förlagsman och litteraturhistoriker, som vän och lärare blev han högt respekterad och varmt avhållen. I oktober 1992 hyllades hans minne ...

Read more

Moderna klassiker

Moderna klassiker

Per Erik Ljung (red.) | Moderna klassiker. 16 föreläsningar om texter från vår tid | Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 1 | 1992

Selma Lagerlöf, Joseph Conrad, August Strindberg, Edith Södergran, Virginia Woolf, Alberto Moravia, William Faulkner, Robert Musil, Sivar Arnér, Bertolt Brecht, Jorge Louis Borges, Jack Kerouac, Aksel Sandemose, Sonja Åkesson, Gabriel García Márquez är det som presenteras i ...

Read more

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°

The Perm´/Glazov rings

The Perm´/Glazov rings

Birgitta Hårdh | The Perm´/Glazov rings. Contacts and Economy in the Viking Age between Russia and the Baltic Region | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 67 | 2016

A group of distinctive Viking Age silver rings, sometimes described as neck-rings, sometimes as arm-spirals, have long been a cause of academic dispute. Where were they made and how were they used? So far the scholarly perspectives have been limited to either the western or the ...

Read more

The Artisanal Perspective in Action

The Artisanal Perspective in Action

Katarina Botwid | The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 66 | 2016

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt ...

Read more

Neolithic Diversities

Neolithic Diversities

Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson, Deborah Olausson (red.) | Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 65 | 2015

In the study of the distant human past, certain events and periods have come to represent decisive passages from one human state to another. From a global perspective, the characteristic feature of the last ten thousand years is that people in different parts of the world, and at ...

Read more

Folk, fä och fynd

Folk, fä och fynd

Birgitta Hårdh, Lars Larsson (red.) | Folk, fä och fynd | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 64 | 2013

Denna tolfte volym av Uppåkrastudier behandlar tre teman, som avspeglas i bokens titel: bebyggelse och kommunikation, lämningar av människor och djur samt föremål. Dessa teman är fördelade på tio artiklar. Fyra artiklar behandlar fynd, ofta framtagna genom metalldetektering ...

Read more

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen

Birgitta Hårdh (red.) | Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen. Nya materialstudier från Uppåkra | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 61 | 2010

I denna volym diskuteras några materialgrupper från Uppåkra som tidigare inte presenterats. Hit hör ett uppseendeväckande stort material av kirurgiska instrument från olika delar av järnåldern. Vapendelar och beslag till vapen har också varit en försummad kategori, och bokens ...

Read more

Kullabergs grottor

Kullabergs grottor

Kristina Jennbert | Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 59 | 2009

Längs foten av Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå, från hav och från land. Hur har grottotna använts under de tusentals år som de funnits? Hur har bilden av grottmänniskor vuxit fram och har de överhuvudtaget ...

Read more

Arkeologi och samhälle

Arkeologi och samhälle

Bodil Petersson, Kristina Jennbert, Cornelius Holtorf (red.) | Arkeologi och samhälle | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 58 | 2009

Arkeologi fascinerar många människor. Artiklarna i den här boken utforskar arkeologins roll i samhället idag och ger en mångfacetterad bild av arkeologisk utgrävning, utbildning, forskning och kommunikation i ett samhällsperspektiv. Utgångspunkten är människors behov av ...

Read more

Continuity for Centuries

Continuity for Centuries

Lars Larsson (red.) | Continuity for Centuries. A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 48 | 2004

In 2001 an intensive excavation began within the central part of the large site at Uppakra, southernmost Sweden. This was not the first excavation of the site but the first in which the topsoil was removed within large trenches in order to record the relations between different types ...

Read more

Fler fynd i centrum

Fler fynd i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fler fynd i centrum. Materialstudier i och kring Uppåkra | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 45 | 2003

I Fler fynd i centrum presenteras fjorton nya materialstudier från undersökningarna i Uppåkra. Kapitlen är skrivna på skandinaviska språk, engelska och tyska.

Read more

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Landskapsarkeologi och tidig medeltid

Joakim Thomasson, Mats Anglert (red.) | Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Några exempel från södra Sverige | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 41 | 2003

Read more

Centrality - regionality

Centrality - regionality

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrality - regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 40 | 2003

Read more

Central Places in the Migration and Merovingian Periods

Central Places in the Migration and Merovingian Periods

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium, Lund, August 2001 | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 39 | 2002

Read more

Järnålderns Skåne

Järnålderns Skåne

Bertil Helgesson | Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 38 | 2002

Read more

Uppåkra - centrum och sammanhang

Uppåkra - centrum och sammanhang

Birgitta Hårdh (red.) | Uppåkra - centrum och sammanhang | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 34 | 2001

Read more

Fynden i centrum

Fynden i centrum

Birgitta Hårdh (red.) | Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 30 | 1999

Read more

Centrala platser, centrala frågor

Centrala platser, centrala frågor

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrala platser, centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En vänbok till Berta Stjernquist | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 28 | 1998

Read more

Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° & Studies in Osteology

Health, cattle and ploughs

Health, cattle and ploughs

Anna Tornberg | Health, cattle and ploughs. Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° & Studies in Osteology 71 | 2018

Skeletons provide unsurpassed evidence of living, and sometimes dying, in past populations. In this thesis, skeletal responses to agro-pastoral intensification are explored and discussed. Increased access to nutrition, population increase and a more complex society, affect diet and ...

Read more

Fishing for ways to thrive

Fishing for ways to thrive

Adam Boethius | Fishing for ways to thrive. Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° & Studies in Osteology 70 | 2018

In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.

Read more

Waste management, animals and society

Waste management, animals and society

Stella Macheridis | Waste management, animals and society. A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° & Studies in Osteology 69 | 2018

Animal bones are often found as waste-related material in archaeological excavations. This book explores the ways in which archaeological animal bones can be used to discuss cultural implications of waste management. How waste is handled reflects several aspects of society, from socio-spatial ...

Read more

Perspectives from a human-centred archaeology

Perspectives from a human-centred archaeology

Helene Wilhelmson | Perspectives from a human-centred archaeology. Iron Age people and society on Öland | Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° & Studies in Osteology 68 | 2017

Read more

Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Michaela Helmbrecht | Wirkmächtige Kommunikationsmedien. Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 30 | 2011

Denna avhandling handlar om vendel- och vikingatida bilder av människor. Kan man identifiera bilderna med figurer som är kända från mytologin eller sagorna? Hur användes bilder under denna period? Vilka funktioner hade de? På vilka typer av föremål uppträder de? Genom redogörelsen ...

Read more

Changing Landscapes and Persistent Places

Changing Landscapes and Persistent Places

Jenny Nord | Changing Landscapes and Persistent Places. An Exploration of the Bjäre Peninsula | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 29 | 2009

Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska ...

Read more

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Fredrik Ekengren | Ritualization - Hybridization - Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 28 | 2009

This book deals with the transformation of imported Roman vessels in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard ...

Read more

On the Road

On the Road

Kristina Jennbert, Birgitta Hårdh, Deborah Olausson (red.) | On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 26 | 2007

Travel can take us to new places, but also to new knowledge. We can travel in time as well as in space, and travelling is by no means solely a phenomenon belonging to the present. The fifty-three articles in "On the road" illustrate the complexities of the concept of travel.  ...

Read more

Archaeology@Lund

Frusna ögonblick

Frusna ögonblick

Henrik Gerding, Lovisa Brännstedt, Renée Forsell (red.) | Frusna ögonblick. Essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati | Archaeology@Lund 4 | 2018

Frusna ögonblick är en samling essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati. Vänboken samlar flertalet av de presentationer som hölls vid ett symposium till hennes ära när hon lämnade posten som professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet i juni 2018. ...

Read more

Mötesplatser

Mötesplatser

Björn Nilsson, Peter Skoglund, Eva Svensson | Mötesplatser. På väg mot en samlad natur- och kulturmiljövård | Archaeology@Lund 3 | 2008

Read more

Visioner i landskapet 1 och 2

Visioner i landskapet 1 och 2

Ewa Ryberg | Visioner i landskapet 1 och 2. En materialsammanställning av hällkistorna i Göteryd socken och i Kronobergs län / Hällkistkatalog Göteryd socken i Kronobergs län | Archaeology@Lund 2 | 2008

Read more

Arkeologins många roller och praktiker

Arkeologins många roller och praktiker

Emma Bentz, Elisabeth Rudebeck, Per Lekberg, Ola W. Jensen, Catrin Sandberg, Anita Synnestvedt, Elisabet Regner, Kathrine Eikrem, Leif Häggström, Roger Edenmo | Arkeologins många roller och praktiker. Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005 | Archaeology@Lund 1 | 2007

Read more

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist | Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 65 | 2019

Hvar äro männen? Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat Männens uppgift i arbetet för Guds rike våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och ...

Read more

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

A. M. Ciardi | On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 60 | 2016

The cathedral chapter (Sw. domkapitel) was one of the most influential institutions in the medieval church and in medieval society at large. Chapter members were clergy whose functions could vary according to time and location, but whose basic duty was always to uphold the liturgy ...

Read more

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 53 | 2012

Read more

Glömda gudstecken

Glömda gudstecken

Tuve Skånberg | Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 45 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Read more

Bokhistoriska skrifter

En ny teknik gör entré

En ny teknik gör entré

Gunnel Hedberg | En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige | Bokhistoriska skrifter 9 | 2018

Read more

”Med coleurt omslag”

”Med coleurt omslag”

Helena Strömquist | ”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. | Bokhistoriska skrifter 6 | 2010

Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. Från mitten av 1700-talet blev den färdigbundna ...

Read more

Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier)

Katolsk manlighet

Katolsk manlighet

Yvonne Maria Werner | Katolsk manlighet. Det antimoderna alternativet - katolska missionärer och lekmän i Skandinavien | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 33 | 2014

Arvet från reformationen var långt in på 1900-talet en viktig del av den nordiska nationella identiteten, vilket präglade synen på man lighet och genus. Hur var det då att vara man och katolik i Skandinavien? Hur förhöll sig de katolska manlighetsidealen till de idéer om ...

Read more

Nordisk katolicism

Nordisk katolicism

Yvonne Maria Werner | Nordisk katolicism. Katolsk mission och konversion i Danmark i ett nordiskt perspektiv | Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 6 | Makadam | 2005

Den katolska missionsoffensiv som satte in i mitten av 1800-talet riktade sig också mot Skandinavien, där man i skydd av den liberaliserade religionslagstiftningen kunde bygga upp ett nät av församlingar och missionsstationer med skolor och sjukhus. Missionsverksamheten var särskilt ...

Read more

Critica Litterarum Lundensis

The Literary Construction of the Universe

The Literary Construction of the Universe

Daniel Helsing | The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy | Critica Litterarum Lundensis 18 | 2019

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet ...

Read more

Det förflutna är ett främmande land

Det förflutna är ett främmande land

Sanjin Pejkovic | Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm | Critica Litterarum Lundensis 17 | 2019

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är ...

Read more

Den ofärdiga vetenskapen

Den ofärdiga vetenskapen

Isak Hyltén-Cavallius | Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor | Critica Litterarum Lundensis 16 | 2018

En brist på konsensus i litteraturvetenskapen, gällande såväl det litterära forskningsobjektets grundläggande egenskaper som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga, har varit påtaglig sedan 1960-talet. Det är även allmänt bekant att ...

Read more

Ordkonst och levnadskonst

Ordkonst och levnadskonst

Erik Erlanson | Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning | Critica Litterarum Lundensis 15 | 2017

Med uttrycket ‘ordkonst och levnadskonst’ riktas uppmärksamheten mot ett särskilt förhållande mellan liv och dikt. Oavsett vad de författare eller läsare gör, som sysselsätter sig med poesi, ägnar de sig också åt att göra sig själva till subjekt. Frågorna gäller ...

Read more

Versform & ikonicitet

Versform & ikonicitet

Jimmie Svensson | Versform & ikonicitet. Med exempel från svensk modernistisk lyrik | Critica Litterarum Lundensis 14 | 2016

Det brukar hävdas att ”form” och ”innehåll” är ett i dikten, att vad som sägs inte kan skiljas från hur det sägs. Ändå kommenteras dikter ofta utan att versformen nämns. Men på vilka sätt kan då versifikationen skapa mening? Den här avhandlingen tar sig an detta ...

Read more

Modernitet och myt

Modernitet och myt

Johan Edlund | Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan | Critica Litterarum Lundensis 13 | 2015

Knut Hamsuns författarskap är ständigt aktuellt och kontroversiellt. Han räknas avgjort till de moderna – men frågan är hur hans upplevelse av moderniteten ska förstås. I avhandlingen Modernitet och myt tecknar Johan Edlund den tidige Hamsuns förhållande till samtiden ...

Read more

Humor i romantisk text

Humor i romantisk text

Jonas Asklund | Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825) | Critica Litterarum Lundensis 9 | 2008

En mycket underlig blandning av högt och lågt kännetecknar de tre verk som undersöks i den här avhandlingen. I litteraturforskningen beskrivs detta drag ibland som något smaklöst och misslyckat, men det har också uppfattats som något gränslöst – som om dessa texter skulle ...

Read more

En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik

Historia på väg mot framtiden

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (red.) | Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik 1 | 2010

Read more

Folkmord som film

Folkmord som film

Steven Dahl | Folkmord som film. Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2013

Read more

Att finna meningen i ett historieprov

Att finna meningen i ett historieprov

Lars Andersson Hult | Att finna meningen i ett historieprov. En studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Att digitalisera det förflutna

Att digitalisera det förflutna

Cathrin Backman Löfgren | Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Spelar släkten någon roll?

Spelar släkten någon roll?

Kerstin Berntsson | Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Lokalhistoria i norsk och svensk skola

Axel Hultman | Lokalhistoria i norsk och svensk skola. Historiekulturella perspektiv | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2012

Read more

Historiemedvetande på prov

Historiemedvetande på prov

Fredrik Alvén | Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

"Mänsklighetens största problem genom alla tider"

Arndt Clavier | "Mänsklighetens största problem genom alla tider" En receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Det känns inte längre som det var länge sedan

Det känns inte längre som det var länge sedan

Maria de Laval | Det känns inte längre som det var länge sedan. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Med muren i backspegeln

Med muren i backspegeln

Joakim Glaser | Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Möbelrike i tiden

Möbelrike i tiden

Magnus Grahn | Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Likvärdighet till priset av likformighet?

Likvärdighet till priset av likformighet?

Per Gunnemyr | Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Utmanad av ondskan

Utmanad av ondskan

Per Höjeberg | Utmanad av ondskan. Den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Valter Lundell | Den goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

"Nu er vi ikke mere piger"

"Nu er vi ikke mere piger"

Anna Nordqvist | "Nu er vi ikke mere piger" Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920 | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Mörkrets hjärta i klassrummet

Mörkrets hjärta i klassrummet

Bo Persson | Mörkrets hjärta i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Att hantera historia med ett öga stängt

Att hantera historia med ett öga stängt

David Rosenlund | Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

Historia i magasin

Historia i magasin

Marianne Sjöland | Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk | En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik | 2011

Read more

ETN

ETN:TÅG

ETN:TÅG

Charlotte Hagström, Karin Gustavsson, Markus Idvall (red.) | ETN:TÅG | ETN 9 | 2019

Read more

ETN:LUF

ETN:LUF

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm, Göran Sjögård (red.) | ETN:LUF. Folklivsarkivet i Lund 100 år | ETN 8 | 2013

Read more

ETN:CO2

ETN:CO2

Orvar Löfgren, Tine Damsholt (red.) | ETN:CO2. The greening of a Region | ETN 7 | 2010

Read more

ETN:HOJ

ETN:HOJ

Charlotte Hagström, Lars-Eric Jönsson (red.) | ETN:HOJ | ETN 6 | 2009

Read more

ETN:JOB

ETN:JOB

Cecilia Fredriksson, Håkan Jönsson (red.) | ETN:JOB | ETN 5 | 2008

Read more

ETN:RIT

ETN:RIT

Lynn Åkesson, Karin Salomonsson, Charlotte Hagström (red.) | ETN:RIT | ETN 4 | 2008

Read more

ETN:KRY

ETN:KRY

Kristofer Hansson, Malin Ideland, Fredrik Nilsson (red.) | ETN:KRY | ETN 3 | 2007

Read more

ETN:HEM

ETN:HEM

Robert Willim (red.) | ETN:HEM | ETN 2 | 2006

Read more

ETN:POP

ETN:POP

Malin Ideland, Carina Sjöholm, Robert Willim (red.) | ETN:POP | ETN 1 | 2005

Read more

Études Romanes de Lund

La motivation et le concept de soi

La motivation et le concept de soi

Céline Rocher Hahlin | La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l'élève et de l'enseignant de français langue étrangère en Suède | Études Romanes de Lund 109 | 2020

Comment les enseignants peuvent-ils stimuler l’envie d’apprendre le français de leurs élèves ? Se voir utiliser le français dans l’avenir peut-il être un moteur de motivation efficace ? Quelle perception ont les enseignants de français en Suède de leur rôle motivateur ...

Read more

Los enigmas de Alejo Carpentier

Los enigmas de Alejo Carpentier

Victor Wahlström | Los enigmas de Alejo Carpentier. La presencia oculta de un trauma familiar | Études Romanes de Lund 107 | 2018

Alejo Carpentier (1904-1980) es uno de los escritores latinoamericanos más distinguidos, pero muy poco se sabe acerca de su vida privada y de su origen familiar. Además, como se ha visto después de su muerte, algunos de los pocos datos que él mismo optó por revelar eran falsos. ...

Read more

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Antonio Vázquez | Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2. | Études Romanes de Lund 103 | 2016

Read more

Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes

Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes

Roberta Colonna Dahlman | Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes | Études Romanes de Lund 102 | 2015

Read more

Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation?

Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation?

Céline Rocher-Hahlin | Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation? Les effets de trois activités en cours de français sur la motivation d’élèves suédois | Études Romanes de Lund 98 | 2014

Read more

La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

Anna Ponnert | La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores. | Études Romanes de Lund 97 | 2014

Read more

La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE

La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE

Fernando Lopez | La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE. Un modelo didáctico para el bachillerato Sueco | Études Romanes de Lund 96 | 2014

Read more

Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera

Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera

Henrietta Godolakis Carolsson | Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera. Un estudio comparativo del efecto de un uso limitado o frecuente del ordenador en las competencias lingüísticas de estudiantes suecos de español de nivel B1 | Études Romanes de Lund 95 | 2014

Read more

Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

Marcelo Cea | Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo | Études Romanes de Lund 94 | 2014

Read more

La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

Sandra Håkansson | La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera | Études Romanes de Lund 93 | 2014

Read more

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Frida Splendido | Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs. Le VOT et la liaison dans une étude de cas multiples | Études Romanes de Lund 92 | 2014

Read more

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction

Rasmus Persson | Ressources linguistiques pour la gestion de l'intersubjectivité dans la parole en interaction. Analyses conversationnelles et phonétiques | Études Romanes de Lund 90 | 2014

Comment fait-on pour se comprendre en conversation ? Comment fait-on pour s’en sortir ensemble lorsqu’on ne se comprend pas ? Et pour s’assurer que l’on a bien compris ? Cet ouvrage aborde la thématique de l’intersubjectivité – ou de la compréhension mutuelle – dans ...

Read more

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Estrategias de atenuación en español L1 y L2

Disa Holmlander | Estrategias de atenuación en español L1 y L2. Estudio contrastivo en hablantes españoles y suecos | Études Romanes de Lund 89 | 2011

Read more

Lecture ou confiture

Lecture ou confiture

Margareth Wijk | Lecture ou confiture. Parcours panoramique de l'éducation des femmes dans la littérature française | Études Romanes de Lund 88 | 2010

Margareth Wijk est professeur de littérature à l’Université de Lund. Elle nous invite à une promenade pleine de surprises à travers l’éducation des femmes en France au cours des âges. Voici donc tantôt une galerie de portraits de femmes prestigieuses, tantôt le sottisier ...

Read more

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Les débutants parlent-ils à l'infinitif?

Anita Thomas | Les débutants parlent-ils à l'infinitif? Influence de l'input sur la production des verbes par des apprenants adultes du français | Études Romanes de Lund 87 | 2009

Read more

Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa

Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa

Petter Jonsson | Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa. Interpretación psicoanalítica de la producción novelesca de un autor | Études Romanes de Lund 86 | 2009

Read more

À la recherche de la morphologie silencieuse

À la recherche de la morphologie silencieuse

Malin Ågren | À la recherche de la morphologie silencieuse. Sur le développement du pluriel en francais L2 écrit | Études Romanes de Lund 84 | 2008

Read more

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Liviu Lutas | Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau. Fantastique et Histoire | Études Romanes de Lund 82 | 2008

Read more

El personaje femenino de la novela indigenista

El personaje femenino de la novela indigenista

Ingela Johansson | El personaje femenino de la novela indigenista | Études Romanes de Lund 80 | 2008

Read more

Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2

Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2

Åsa Conway | Le paragraphe oral en français L1, en suédois L1 et en français L2. Étude syntaxique, prosodique et discursive | Études Romanes de Lund 73 | 2005

Read more

L’acquisition des Catégories Fonctionnelles

L’acquisition des Catégories Fonctionnelles

Jonas Granfeldt | L’acquisition des Catégories Fonctionnelles. Étude comparative du développement du DP français chez des enfants et des apprenants adultes | Études Romanes de Lund 67 | 2003

Read more

De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

Carla Cariboni Killander | De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq | Études Romanes de Lund 62 | 2000

Read more

Le Bon sens commun

Le Bon sens commun

Björn Larsson | Le Bon sens commun. Remarques sur le rôle de la (re)cognition intersubjective dans l’épistémologie et l’ontologie du sens | Études Romanes de Lund 57 | 1997

Read more

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

Björn Larsson | La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive. Une étude de 113 adjectifs d’emploi fréquent dans la langue du tourisme et dans d’autres types de prose non-littéraire | Études Romanes de Lund 50 | 1994

Read more

La réception des Mandarins

La réception des Mandarins

Björn Larsson | La réception des Mandarins. Le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France | Études Romanes de Lund 41 | 1988

Read more

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap

Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011

Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011

Philippe Collberg | Grammatikundervisning i den nya gymnasieskolan. Ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i Gy2011 | Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap 2013: 1 | 2013

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens ...

Read more

Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering

Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering

Jan-Olof Nilsson | Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering | Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap 2012: 1 | 2012

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens ...

Read more

Hex

Industrial Cool

Industrial Cool

Robert Willim | Industrial Cool. Om postindustriella fabriker | Hex 2 | 2008

Vad är en fabrik? Med industrisamhällets avveckling följer en ny ruin-romantik. Över hela västvärlden blir slitna tegelfasader och rostbruna maskinhallar till nya utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga arbets-platser. Samtidigt skapas nya industrilokaler, där besökarnas ...

Read more

Virtualiteter

Virtualiteter

Marie Cronqvist, Gunhild Eriksdotter, Charlotte Hagström, Max Liljefors, Frans Mossberg, Robert Willim | Virtualiteter. Sex essäer | Hex 1 | 2006

HEX är en verksamhet vid Lunds universitet där humanistiska forskare samlas för att experimentera med samarbetsformer och gestaltning av forskning. I denna skrift har sex av dessa forskare skrivit essäer som alla tar sin utgångspunkt i termen virtualitet.

Read more

Intermedia Studies Press

Mötesplatser

Mötesplatser

Hans Lund | Mötesplatser. Ord och bild i samverkan | Intermedia Studies Press 4 | 2013

Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ”The image is one pole, the title ...

Read more

Det runda brunnslocket

Det runda brunnslocket

Hans Lund | Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna | Intermedia Studies Press 3 | 2011

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ...

Read more

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (red.) | Gunnar Ekelöf mellan konstarterna | Intermedia Studies Press 2 | 2010

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel. I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras ...

Read more

Changing Borders

Changing Borders

Jens Arvidson, Mikael Askander, Jørgen Bruhn, Heidrun Führer (red.) | Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality | Intermedia Studies Press 1 | 2007

Contemporary art and literature are marked by an increased intermedial interest. Perhaps as a result of this there is a growing amount of academic research being done on intermedial grounds, inside and outside the “proper” interart institutions. It could be argued that contemporary ...

Read more

Lund Slavonic Monographs

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

Natalia Bratova | The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras | Lund Slavonic Monographs 11 | 2013

Read more

Lund Studies in African and Asian Religions

Inside the Guru's Gate

Inside the Guru's Gate

Kristina Myrvold | Inside the Guru's Gate. Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi | Lund Studies in African and Asian Religions 17 | 2007

Read more

Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Shifting Gears

Shifting Gears

Christopher Martin | Shifting Gears. Automated Driving on the Eve of Autonomous Drive | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 25 | 2020

As we encounter the dramatic imagery and predictions about self-driving cars that appear almost daily in the media it can become easy to think of automated driving as being a revolutionary new experience. But is it? Why is it that we can drive to work and arrive realizing that we ...

Read more

Kultur X

Kultur X

Victoria Höög, Sara Kärrholm, Gabriella Nilsson (red.) | Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 24 | 2019

2010-talet går mot sitt slut. Så gör även det första decenniet som storinstitution för Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Det får oss att vilja stanna upp och reflektera över hur perioden kan förstås. Finns det något specifikt, en ”kultur X”, ...

Read more

Folkbildning för delaktighet

Folkbildning för delaktighet

Lisa Olsson Dahlquist | Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 23 | 2019

Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globalise­rings­ och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga ...

Read more

Cells in Culture, Cells in Suspense

Cells in Culture, Cells in Suspense

Andréa Wiszmeg | Cells in Culture, Cells in Suspense. Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 21 | 2019

Parkinson’s disease is a neurodegenerative affliction to which researchers have long striven to find a cure. The human embryo is a source of vital cells used in regenerative medicine, as well as a powerful symbol of life. Using foetal cells from aborted embryos for transplantation ...

Read more

Lärarstudenters digitala studievardag

Lärarstudenters digitala studievardag

Fredrik Hanell | Lärarstudenters digitala studievardag. Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 20 | 2019

Samhällets förväntningar på utbildningsväsendets digitalisering är höga och lärarutbildningen anses ha stor betydelse för hur digitala redskap används i skolan. I den här avhandlingen studeras mötet mellan förskollärarutbildningen och digitala redskap – i synnerhet ...

Read more

"We can make new history here"

"We can make new history here"

Katarzyna Herd | "We can make new history here" Rituals of producing history in Swedish football clubs | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 19 | 2018

This dissertation investigates how history is produced, what roles it plays, and what forms it takes in four Swedish football clubs – AIK, Djurgårdens IF, Helsingborgs IF and Malmö FF. These clubs all have long rich histories. They were established more than one hundred years ...

Read more

Swedish Art History

Swedish Art History

Ludwig Qvarnström (red.) | Swedish Art History. A Selection of Introductory Texts | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 18 | 2018

This is the first extensive overview of Swedish art history written in English. The essays by Swedish scholars of art history present a broad and varied collection of texts including periodic overviews that cover prehistorical times to the 21st century, as well as thematic studies ...

Read more

Mitt och ditt

Mitt och ditt

Karin Salomonsson (red.) | Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 17 | 2018

”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig ...

Read more

Bild och natur

Bild och natur

Peter Bengtsen, Max Liljefors, Moa Petersén (red.) | Bild och natur. Tio konstvetenskapliga betraktelser | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 16 | 2018

Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället. ...

Read more

'May contain traces of'

'May contain traces of'

Meghan Cridland | 'May contain traces of' An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 15 | 2017

Changes to the contemporary food system, including meals and eating patterns, have occurred quickly. One such change over the past 30 years has been the increase of commercially produced foods aimed at food allergies and intolerances and ‘free from’ dieting. The gluten free diet ...

Read more

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Lars-Eric Jönsson | Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 14 | 2017

Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade satsningar och projekt som ...

Read more

Kulturhistoria

Kulturhistoria

Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson (red.) | Kulturhistoria. En etnologisk metodbok | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 13 | 2017

På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser kriminalromaner eller följer tv-serier ...

Read more

Poesier & kombinationer

Poesier & kombinationer

Mikael Askander | Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 12 | 2017

Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att Öijer inte bara har verkat ...

Read more

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 11 | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen ...

Read more

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 10 | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as ...

Read more

The Drowning World

The Drowning World

Adam Brenthel | The Drowning World. The visual culture of climate change | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 9 | 2016

A challenging question today is how to understand and act on climate change. Previous analyses of the public outreach of the climate sciences have concluded that the urgent communication of climate is inadequate. It is foremost the invisibility of carbon dioxide and the lack of a ...

Read more

New Big Science in Focus

New Big Science in Focus

Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell (red.) | New Big Science in Focus. Perspectives on ESS and MAX IV | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 8 | 2016

This anthology is about new big science, approached through perspectives from law, sustainability studies, sociology of science and technology, history, human geography and information studies. In focus are the two large experimental facilities being built in Lund: the European Spallation ...

Read more

Breathing Life into a Standard

Breathing Life into a Standard

Karolina Lindh | Breathing Life into a Standard. The configuration of resuscitation in practices of informing | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 6 | 2015

Standardisation is commonly thought of as leading to uniformity and order while practices are regarded as dynamic. They evolve and change through repeated enactments. This study explores the meeting of these two apparently con-flicting phenomena by inquiring into how a specific piece ...

Read more

Skratt som fastnar

Skratt som fastnar

Fredrik Nilsson, Lars-Eric Jönsson (red.) | Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 5 | 2014

Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner och känslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid, rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöks bland annat skrattets relation till makt och motstånd samt humorns betydelse i skapande ...

Read more

Nordic Seniors on the Move

Nordic Seniors on the Move

Anne Leonora Blaakilde, Gabriella Nilsson (red.) | Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 4 | 2013

”I believe that all people need to move about. Actually, some have difficulties in doing so. They stay in their home neighbourhoods where they’ve grown up and feel safe. I can understand that, but my wife and I, we didn’t want that. We are more open to new ideas.” This ...

Read more

Den nya stadens bibliotek

Den nya stadens bibliotek

Hanna Carlsson | Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 3 | 2013

Folkbiblioteket beskrivs ofta som en av våra mest omtyckta och uppskattade samhällsinstitutioner. Trots detta har både besöken och utlåningen av böcker minskat under senare år, filialer läggs ner och på många håll minskar personalstyrkan. I en tid när böcker kan köpas ...

Read more

Modern Genes

Modern Genes

Niclas Hagen | Modern Genes. Body, Rationality and Ambivalence | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 2 | 2013

The main objective of this ethnological compilation thesis is to investigate the linkage between everyday life with a genetic disease and intrinsic patterns of modernity. The thesis is based upon four individual articles each addressing the everyday experience Huntington’s disease. ...

Read more

The return of traditional food

The return of traditional food

Patricia Lysaght, Håkan Jönsson, Anna Burstedt | The return of traditional food | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1 | 2013

Strongly interdisciplinary in content, the papers in this volume deal with various aspects of the return to popularity of traditional food, from the re-articulation of goat-cheese making in Jämtland, Sweden, to the reinvention of Cinnamon Bread as a commodity under the influence ...

Read more

Lund Studies in Educational Sciences

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Eva Svensson | Lärares användning av digitala resurser i undervisningen. "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare" | Lund Studies in Educational Sciences 13 | 2020

I dagens samhälle är vi omgivna av digitala resurser och lever delar av våra liv på internet. Syftet med denna avhandling är att bidra till kunskap om lärares användning av digitala resurser i sin undervisning och hur användningen påverkar elevernas utveckling av kunskaper ...

Read more

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Charlotte Lagerholm | Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet | Lund Studies in Educational Sciences 12 | 2020

Läroböckers innehåll presenteras med både text och bild, det vill säga visuella representationer. Men vad säger egentligen de visuella representationerna? Hjälper de elever att förstå naturvetenskap och i så fall på vilket sätt? Hur dessa visuella representationer kan ...

Read more

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Mimmi Malm | Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen. I sagans värld på förskolan | Lund Studies in Educational Sciences 11 | 2020

Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre. Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga ...

Read more

Samhällskunskap för alienerad elit

Samhällskunskap för alienerad elit

Janna Lundberg | Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda läroverket | Lund Studies in Educational Sciences 10 | 2020

Elevernas skamkänslor känns i rummet medan läraren talar om referenstekniker. Jag ser elevernas kutade ryggar när de sjunker ihop och blir mindre än de brukar vara. De är totalt knäpptysta och verkar knappt andas. Alla elever har ansiktet riktat mot läraren, ingen av eleverna ...

Read more

The Emotional Community of Social Science Teaching

The Emotional Community of Social Science Teaching

Katarina Blennow | The Emotional Community of Social Science Teaching | Lund Studies in Educational Sciences 9 | 2019

This is a dissertation about emotions in Social Science teaching. As such it offers a perspective on Social Science didactics that until now has been largely neglected. Some of the most pressing concerns of our time, not least crises related to migration, the welfare state, international ...

Read more

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Karin Ollinen | Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen | Lund Studies in Educational Sciences 8 | 2019

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med ...

Read more

Increasing Ethical Awareness

Increasing Ethical Awareness

Hans Teke | Increasing Ethical Awareness. The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study | Lund Studies in Educational Sciences 7 | 2019

Is there a formula for ethics teaching more effective than others, if the purpose is to make a difference as to how students relate and respond to ethical problems in their own lives? And, if so, what would that formula look like? Would it be anything similar to ethics teaching as ...

Read more

Elever i matematiksvårigheter

Elever i matematiksvårigheter

Ingemar Karlsson | Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik | Lund Studies in Educational Sciences 6 | 2019

Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat ...

Read more

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Johan Lind | Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat | Lund Studies in Educational Sciences 5 | 2019

Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha förmågor och ...

Read more

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv

Cristian Abrahamsson | Elevengagemang ur ett NO-lärarperspektiv. Hur lärare uppfattar elevers engagemang och dess betydelse för lärarrollen och undervisningen | Lund Studies in Educational Sciences 4 | 2019

Hur får lärare elever att fastna på kroken så att de blir engagerade i NO-undervisningen? Vad innebär elev-engagemang och vilken betydelse har det för lärarrollen, undervisningen och eleverna? I den här studien får ett antal NO-lärare komma till tals för att berätta ...

Read more

Vart tog behaviorismen vägen?

Vart tog behaviorismen vägen?

Ingrid Bosseldal | Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa. | Lund Studies in Educational Sciences 3 | 2019

Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning ...

Read more

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Att se undervisningen genom elevernas ögon

Eva Pennegård | Att se undervisningen genom elevernas ögon. En studie om hur lärare och elever beskriver att lärares undervisning gynnar elevers lärande i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet | Lund Studies in Educational Sciences 2 | 2019

”Elever är en källa att ösa ur om man vill utvecklas professionellt.” Lärare i fysik, årskurs 7 Synligt lärande har sedan Hatties välkända bok från 2008 ”Visible Learning”, blivit ett flitigt använt begrepp i skolutvecklingssammanhang. I Hatties sammanställning ...

Read more

Synen på skrivande

Synen på skrivande

Martin Malmström | Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner | Lund Studies in Educational Sciences 1 | 2017

Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln ...

Read more

Lund Studies in English

Silent Modernism

Silent Modernism

Annika J. Lindskog | Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf | Lund Studies in English 118 | 2017

How do you represent thoughts, feelings, and experiences for which words do not suffice? This question lies behind many of the experiments that characterize modernist fiction. Silent Modernism: Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf examines one of the solutions ...

Read more

Interpretive Functions of Adjectives in English

Interpretive Functions of Adjectives in English

Helena Frännhag | Interpretive Functions of Adjectives in English. A Cognitive Approach | Lund Studies in English 116 | 2013

This book presents a theoretical discussion of the creation of meaning in language, with special focus on the functions that adjectives fulfil in this process. The discussion rests on a dynamic view of meaning and interpretation, according to which there are no fixed linguistic meanings ...

Read more

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Anna Lindhé | Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels | Lund Studies in English 115 | 2013

‘I am a man More sinn’d against than sinning’ For centuries, readers and spectators have felt invited to sympathize with the father in one of William Shakespeare’s most famous tragedies, King Lear. Towards the end of the 20th century, however, these sympathies shifted ...

Read more

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot

Sara Håkansson | Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot | Lund Studies in English 114 | 2009

Time and again in George Eliot’s novels, from Adam Bede to Daniel Deronda, the narrator speaks directly to the reader. Ranging from quiet presumptions of assent (‘it is well known that...’) to downright admonitions (‘[i]f you think it is incredible… I will ask you to use ...

Read more

(De)coding Modality

(De)coding Modality

Anna Wärnsby | (De)coding Modality. The Case of Must, May, Måste and Kan | Lund Studies in English 113 | 2006

Read more

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Gunilla Lindgren | Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912 | Lund Studies in English 110 | 2005

Twenty years after Vassar College welcomed the first American female undergraduates in 1865, the experiences of women college students began to be fictionalized in so-called college stories. This study shows how higher education is presented in these novels and short stories, published ...

Read more

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Lisbet Kickham | Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922 | Lund Studies in English 106 | 2004

"Such in truth is our lot that while we are English to the Irish, we are Irish to the English. For the one island does not detest us more than the other. "The sentiment expressed by the Anglo-Norman knight Maurice Fitzgerald in 1171 was one that many Anglo-Irish shared more than 700 ...

Read more

Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

Jane Mattisson | Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy | Lund Studies in English 101 | 2002

Hardy's first novel appeared forty years after the beginning of the Industrial Revolution in England. His fiction describes rural society at one of the most exciting points in English history, when skills and knowledge on which country life had rested for so long were about to be ...

Read more

The Victorian Governess Novel

The Victorian Governess Novel

Cecilia Wadsö-Lecaros | The Victorian Governess Novel | Lund Studies in English 100 | 2001

The governess held a peculiar position in Victorian England: she was a wage-earning, middle-class woman in a society in which middle-class femininity was defined by domesticity and non-participation in the public labour market. This made her a suitable heroine for writers focusing ...

Read more

The Fallen World in Coleridge’s Poetry

The Fallen World in Coleridge’s Poetry

Agneta Lindgren | The Fallen World in Coleridge’s Poetry | Lund Studies in English 96 | 1999

Read more

Degree modifiers of adjectives in spoken British English

Degree modifiers of adjectives in spoken British English

Carita Paradis | Degree modifiers of adjectives in spoken British English | Lund Studies in English 92 | Chartwell-Bratt | 1997

Read more

The London–Lund corpus of spoken English

The London–Lund corpus of spoken English

Jan Svartvik (red.) | The London–Lund corpus of spoken English. Description and research | Lund Studies in English 82 | 1990

The appearance of this book marks the end of two projects in modern English linguistics, the London-Lund Corpus of Spoken English and Text Segmentation for Speech. Part I is a description by Sidney Greenbaum and Jan Svartvik of the computerized London-Lund Corpus of Spoken English, ...

Read more

The full voic'd quire below

The full voic'd quire below

Claes Schaar | The full voic'd quire below. Vertical context systems in Paradise lost | Lund Studies in English 60 | 1982

Read more

Lund Studies in Ethics and Theology

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Niclas Lindström | Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken | Lund Studies in Ethics and Theology 16 | 2012

Read more

Samvete och samvetsfrihet

Samvete och samvetsfrihet

Mats Aldén | Samvete och samvetsfrihet. En analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet. | Lund Studies in Ethics and Theology 11 | 2002

Read more

Bortom syndakatalogen

Bortom syndakatalogen

Björn Cedersjö | Bortom syndakatalogen. En studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet | Lund Studies in Ethics and Theology 10 | Libris | 2001

Read more

Lund Studies in Historical Archaeology

Medeltida stadsaristokrati

Medeltida stadsaristokrati

Kenth Hansen | Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer | Lund Studies in Historical Archaeology 21 | 2020

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolkningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle. Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen ...

Read more

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Bebyggelsehierarkier och bylandskap

Anders Håkansson | Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv | Lund Studies in Historical Archaeology 20 | 2017

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en ...

Read more

Medeltida urbanisering

Medeltida urbanisering

Hans Andersson | Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015 | Lund Studies in Historical Archaeology 19 | 2017

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika ...

Read more

Materialising Modern Cemeteries

Materialising Modern Cemeteries

Sian Anthony | Materialising Modern Cemeteries. Archaeological narratives of Assistens cemetery, Copenhagen | Lund Studies in Historical Archaeology 18 | 2016

The dead and the living meet in the cemetery and how this relationship unfolds in the 19th and 20th centuries is explored from the starting point of one excavation in Copenhagen. This book investigates the material conclusions of these interactions including cemetery working practices, ...

Read more

Mellan slott och slagg

Mellan slott och slagg

Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund, Jes Wienberg (red.) | Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman | Lund Studies in Historical Archaeology 17 | 2016

Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en artikel till Anders Ödmans ...

Read more

Medeltiden och arkeologin

Medeltiden och arkeologin

Hans Andersson, Jes Wienberg (red.) | Medeltiden och arkeologin. Mer än sex decennier | Lund Studies in Historical Archaeology 14 | 2011

"Vart är arkeologin om medeltiden på väg - och hur börjar den? I fyra artiklar av yngre forskare belyses medeltidsarkeologin och den historiska arkeologins utveckling och framtid. Artiklarna behandlar fyra fält som har varit centrala for Erik Cinthio, som etablerade universitetsämnet ...

Read more

Mellan makten och himmelriket

Mellan makten och himmelriket

Ing-Marie Nilsson | Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. | Lund Studies in Historical Archaeology 12 | 2009

I nästan tusen år har kykrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan ...

Read more

Triangulering

Triangulering

Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner, Jes Wienberg (red.) | Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten | Lund Studies in Historical Archaeology 11 | 2009

Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins ...

Read more

Aristocratic Landscape

Aristocratic Landscape

Martin Hansson | Aristocratic Landscape. The Spatial ideology of the Medieval Aristocracy | Lund Studies in Historical Archaeology 2 | 2006

This book is a comparative study of how the aristocracy in Western Europe organised space and landscape inside and adjacent to their residences. It discusses examples from Britain, France, Germany and Scandinavia concentrated in the period c. 800-1500. The overall aim is to search ...

Read more

Lund Studies in History of Religions

Muslimska kvinnors mobilitet

Muslimska kvinnors mobilitet

Nina Jakku | Muslimska kvinnors mobilitet. Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige | Lund Studies in History of Religions 39 | 2019

Doktorsavhandlingen Muslimska kvinnors mobilitet undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och hur dessa påverkar deras mobilitet. Studien lyfter ...

Read more

Universal Burdens

Universal Burdens

Anthony Fiscella | Universal Burdens. Stories of (Un)Freedom from the Unitarian Universalist Association, The MOVE Organization, and Taqwacore | Lund Studies in History of Religions 36 | 2015

Read more

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen | Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey | Lund Studies in History of Religions 32 | Sekel Bokförlag | 2012

Read more

Negotiating Thainess

Negotiating Thainess

Marte Nilsen | Negotiating Thainess. Religious and National Identities in Thailand's Southern Conflict | Lund Studies in History of Religions 31 | 2012

Read more

Muslimska kvinnor i Israel

Muslimska kvinnor i Israel

Eli Göndör | Muslimska kvinnor i Israel. Religionens roll i vardagslivets förflyttningar | Lund Studies in History of Religions 30 | 2012

Read more

Melamisufism i Bosnien

Melamisufism i Bosnien

Ask Gasi | Melamisufism i Bosnien. En dold gemenskap | Lund Studies in History of Religions 27 | 2010

Read more

Rural Women in Bangladesh

Rural Women in Bangladesh

Abdel Baten Miaji | Rural Women in Bangladesh. The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups | Lund Studies in History of Religions 26 | 2010

Read more

Western esoterism

Western esoterism

Lars Steen Larsen | Western esoterism. Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields | Lund Studies in History of Religions 25 | 2008

Read more

A Landscape of Left-Overs

A Landscape of Left-Overs

Anne-Christine Hornborg | A Landscape of Left-Overs. Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada | Lund Studies in History of Religions 14 | Almqvist & Wiksell International | 2001

Read more

Islam på svenska

Islam på svenska

Jonas Otterbeck | Islam på svenska. Tidskriften Salaam och islams globalisering | Lund Studies in History of Religions 11 | Almqvist & Wiksell International | 2000

Read more

Lund Studies in Medieval Archaeology

Huvudgårdar och herravälden

Huvudgårdar och herravälden

Martin Hansson | Huvudgårdar och herravälden. En studie av småländsk medeltid | Lund Studies in Medieval Archaeology 25 | 2001

Under medeltiden var frälset en privilegierad grupp i samhället. Genom att gå i kungens tjänst som riddare och väpnare slapp man betala skatt. Den lokale fräl-semannen var samtidigt lokalsamhällets makthavare. Ett av de svenska landskap som var speciellt rikt på frälsemän ...

Read more

Den gotiske labyrint

Den gotiske labyrint

Jes Wienberg | Den gotiske labyrint. Middelalderen og kirkerne i Danmark | Lund Studies in Medieval Archaeology 11 | 1993

Den gotiske labyrint fokuserer på det voldsomme byggeri ved kirkerne i tiden op til reformationen. Var det et udtryk for økonomisk velstand, øget fromhed eller kirkens krise? Kan byggeriet beskrives som en overgang fra romansk til gotisk? Hvordan blev kirkerne forandret? Hvad var ...

Read more

Lund Studies in Sociology of Religion

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

Ina Rosen | I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. A Focus Group Study | Lund Studies in Sociology of Religion 8 | 2009

Read more

Religiositet bland migranter

Religiositet bland migranter

Magdalena Nordin | Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund | Lund Studies in Sociology of Religion 5 | 2004

Read more

Lund University Cognitive Studies

Human nonverbal vocalizations

Human nonverbal vocalizations

Andrey Anikin | Human nonverbal vocalizations | Lund University Cognitive Studies 178 | 2020

Read more

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Katarzyna Bobrowicz | Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory | Lund University Cognitive Studies 174 | 2019

Read more

Action in Mind

Action in Mind

Zahra Gharaee | Action in Mind. A Neural Network Approach to Action Recognition and Segmentation | Lund University Cognitive Studies 172 | 2018

Read more

Planning and inhibition in corvids

Planning and inhibition in corvids

Can Kabadayi | Planning and inhibition in corvids | Lund University Cognitive Studies 169 | 2017

Read more

On the origins of physical cognition in corvids

On the origins of physical cognition in corvids

Ivo Jacobs | On the origins of physical cognition in corvids | Lund University Cognitive Studies 167 | 2017

Physical cognition involves a host of cognitive abilities that enable understanding and manipulation of the physical world. Corvids, the bird family that includes crows, ravens and jays, are renowned for their cognitive abilities, but still little is known about their folk physics. ...

Read more

Designing for Peer Learning

Designing for Peer Learning

Åsa Harvard Maare | Designing for Peer Learning. Mathematics, Games and Peer Groups in Leisure-time Centers | Lund University Cognitive Studies 165 | 2015

Read more

Tracking the Mind's Eye

Tracking the Mind's Eye

Roger Johansson | Tracking the Mind's Eye. Eye movements during mental imagery and memory retrieval | Lund University Cognitive Studies 155 | 2013

Read more

Intelligent, socially oriented technology

Intelligent, socially oriented technology

Christian Balkenius, Agneta Gulz, Magnus Haake, Birger Johansson (red.) | Intelligent, socially oriented technology. Projects by teams of master level students in cognitive science and engineering. Anthology of master level course papers | Lund University Cognitive Studies 154 | 2013

Read more

Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

Lola Cañamero, Pierre-Yves Oudeyer, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Ninth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | Lund University Cognitive Studies 146 | 2009

Read more

Learning System Thinking

Learning System Thinking

Maria Larsson | Learning System Thinking. The role of semiotic and cognitive resources | Lund University Cognitive Studies 145 | 2009

Read more

Livet som figur

Livet som figur

Monika Bredefeldt Öhman | Livet som figur. Om självbiografiskt minne och metaforer | Lund University Cognitive Studies 143 | 2009

Read more

Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion

Paul Hemeren | Mind in Action: Action Representation and the Perception of Biological Motion | Lund University Cognitive Studies 140 | 2008

Read more

Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

M Schlesinger, L Berthouze, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | Lund University Cognitive Studies 139 | 2008

Read more

One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish

One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish

Philip Diderichsen | One of a kind. The processing of indefinite one-anaphora in spoken Danish | Lund University Cognitive Studies 138 | 2008

Read more

Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes

Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes

Tomas Persson | Pictorial Primates: A Search for Iconic Abilities in Great Apes | Lund University Cognitive Studies 136 | 2008

Read more

Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics

Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics

L. Berthouze, C. G. Prince, Ml Littman, H. Kozima, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics | Lund University Cognitive Studies 135 | 2007

Read more

The malleability of political attitudes

The malleability of political attitudes

Thomas Strandberg | The malleability of political attitudes. Choice blindness, confabulation and attitude change | Lund University Cognitive Studies | 2020

Read more

Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A

Bildliga betydelser i SAOB

Bildliga betydelser i SAOB

Pär Nilsson | Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 79 | 2019

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens ...

Read more

Hermeneutik och grammatik

Hermeneutik och grammatik

Andreas Widoff | Hermeneutik och grammatik. Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 77 | 2018

En stor del av språkvetenskapen har under lång tid förlitat sig på distinktioner som delar upp språket i två huvudsakliga sidor. Till sådana distinktioner hör langue och parole, som föreslogs av Saussure, sprogbygning och sprogbrug, som föreslogs av Hjelmslev, och competence ...

Read more

<em>Man</em>, <em>en</em> och <em>du</em>

Man, en och du

Sanna Skärlund | Man, en och du. Generiska pronomen i svenskans historia | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 76 | 2017

När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och ...

Read more

Ord på prov

Ord på prov

Anna W Gustafsson, David Håkansson | Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 75 | 2017

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom ...

Read more

Svenskans beskrivning 34

Svenskans beskrivning 34

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (red.) | Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014 | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 74 | 2016

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 ...

Read more

The Highest Force Hypothesis

The Highest Force Hypothesis

David Petersson | The Highest Force Hypothesis. Subordination in Swedish | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 72 | 2014

This study discusses subordination in Swedish from the perspective of three construction types that involve clauses that have traditionally been notoriously difficult to classify as unambiguous main or subordinate clauses: "embedded V2"-constructions, direct speech constructions, ...

Read more

The Evaluability Hypothesis

The Evaluability Hypothesis

Johan Brandtler | The Evaluability Hypothesis. The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 71 | 2010

Read more

Word Order in Övdalian

Word Order in Övdalian

Piotr Garbacz | Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 70 | 2010

Read more

Pamfletter!

Pamfletter!

Anna W Gustafsson | Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 66 | 2009

Read more

Input och output

Input och output

Christian Waldmann | Input och output. Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 65 | 2008

Read more

Small Clauses in Swedish

Small Clauses in Swedish

Katarina Lundin | Small Clauses in Swedish. Towards a Unified Account | Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 60 | 2003

Read more

Lunder germanistische Forschungen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Sofie Nilsson | Das perfektische Präteritum im Deutschen | Lunder germanistische Forschungen 74 | 2016

Read more

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Margret Osterkamp | Werden – ein Chamäleon der Sprache. Zum Werdegang von werden | Lunder germanistische Forschungen 73 | 2013

Read more

Aspekte des Dativs

Aspekte des Dativs

Edith Ekberg | Aspekte des Dativs. Zur Relation zwischen der Dativ-DP und der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen | Lunder germanistische Forschungen 72 | 2012

Read more

Die Wiedergabe der Wirklichkeit

Die Wiedergabe der Wirklichkeit

Dag Sandahl | Die Wiedergabe der Wirklichkeit. Textmuster, Kohärenzmarkierung und Redewiedergabe in deutschen und schwedischen Tageszeitungen | Lunder germanistische Forschungen 71 | 2011

Read more

Mediehistoriskt arkiv

Mediernas historia

Mediernas historia

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars | Mediernas historia. Från big bang till big data | Mediehistoriskt arkiv 45 | 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka ...

Read more

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Ulrik Volgsten (red.) | Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige | Mediehistoriskt arkiv 44 | 2019

Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering ...

Read more

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (red.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | Mediehistoriskt arkiv 43 | 2019

Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka ...

Read more

Ur Harry Scheins arkiv

Ur Harry Scheins arkiv

Per Vesterlund | Ur Harry Scheins arkiv. Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 42 | 2019

Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Filminstitutet 1963 är väldokumenterad ...

Read more

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | Mediehistoriskt arkiv 41 | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet ...

Read more

Informations- och avfallshantering

Informations- och avfallshantering

Johan Jarlbrink | Informations- och avfallshantering. Mediearkeologiska perspektiv på det långa 1800-talets tidningar | Mediehistoriskt arkiv 40 | 2019

Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del av människors vardag. Den ...

Read more

Gränslösa anspråk

Gränslösa anspråk

Jakob Kihlberg | Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860 | Mediehistoriskt arkiv 39 | 2018

Vid 1800-talets mitt arrangerades i Europa de första ickestatliga kongresserna med inbjudna från olika länder. Sammankomsterna har ofta beskrivits som ett verkligt framsteg i kommunikationernas utveckling: de snabbade upp informationsförmedlingen mellan länder och bidrog till ...

Read more

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Emil Stjernholm | Gösta Werner och filmen som konst och propaganda | Mediehistoriskt arkiv 38 | 2018

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska ...

Read more

”Filmreformens förste avantgardist”

”Filmreformens förste avantgardist”

Lars Diurlin | ”Filmreformens förste avantgardist”. Experimentfilmaren Peter Kylberg | Mediehistoriskt arkiv 37 | 2017

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades ...

Read more

Drömmar om det minsta

Drömmar om det minsta

Matts Lindström | Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 | Mediehistoriskt arkiv 36 | 2017

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i ...

Read more

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson, Tobias Olsson (red.) | Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani | Mediehistoriskt arkiv 35 | 2017

”Damerna gå i Jenny Lind-lockar, herrarne röka Jenny Lind-sigarrer.” På 1840-talet anklagades medieföretag och entreprenörer för att ligga bakom hysterin kring den svenska sångerskan. Och publiken uppmanades att sansa sig. Präglar kändisarna våra liv och institutioner ...

Read more

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | Mediehistoriskt arkiv 34 | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om ...

Read more

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | Mediehistoriskt arkiv 33 | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade ...

Read more

Colonizing Fever

Colonizing Fever

Åsa Bharathi Larsson | Colonizing Fever. Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden | Mediehistoriskt arkiv 32 | 2016

In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhibitions displayed a presumed everyday ...

Read more

Samtida konst på bästa sändningstid

Samtida konst på bästa sändningstid

David Rynell Åhlén | Samtida konst på bästa sändningstid. Konst i svensk television 1956-1969 | Mediehistoriskt arkiv 31 | 2016

I mitten på 1950-talet introducerades den svenska allmänheten för ett nytt massmedium: televisionen. Många såg i det nya mediet ett viktigt verktyg för upplysning och folkbildning, inte minst när det kom till konst. I Samtida konst på bästa sändningstid undersöks hur tv-mediet ...

Read more

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Mats Hyvönen, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Massmedieproblem. Mediestudiets formering | Mediehistoriskt arkiv 30 | 2015

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt ...

Read more

Konsten att tämja en bild

Konsten att tämja en bild

Magnus Bremmer | Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige | Mediehistoriskt arkiv 29 | 2015

Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet. I fotografins ...

Read more

Återkopplingar

Återkopplingar

Marie Cronqvist, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Återkopplingar | Mediehistoriskt arkiv 28 | 2014

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning i Sverige. Mediehistoria kan – och bör – skrivas på många olika sätt. En ambition inom den kulturhistoriska medieforskning som presenteras i den här boken är att genom ett breddat mediebegrepp och historisk sensibilitet ...

Read more

Universitetet som medium

Universitetet som medium

Matts Lindström, Adam Wickberg Månsson (red.) | Universitetet som medium | Mediehistoriskt arkiv 27 | 2015

Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid talar man allt oftare ...

Read more

Information som problem

Information som problem

Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (red.) | Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid | Mediehistoriskt arkiv 26 | 2014

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?

Read more

Mediehistoriska vändningar

Mediehistoriska vändningar

Marie Cronqvist, Johan Jarlbrink, Patrik Lundell (red.) | Mediehistoriska vändningar | Mediehistoriskt arkiv 25 | 2014

Sedan sekelskiftet 2000 har det talats om en medial vändning inom framför allt humanvetenskaperna. För till exempel litteraturvetenskapens del har det handlat om en fokusförflyttning från estetiken till historiska medieanalyser av sådant som läs- och skrivpraktiker, och motsvarande ...

Read more

Attentatet mot Hiertas minne

Attentatet mot Hiertas minne

Patrik Lundell | Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 24 | 2013

Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och ställning. I centrum ...

Read more

Bussen är budskapet

Bussen är budskapet

Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich (red.) | Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet | Mediehistoriskt arkiv 23 | 2012

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot ...

Read more

”Skosmörja eller arkivdokument”

”Skosmörja eller arkivdokument”

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | ”Skosmörja eller arkivdokument”. Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien | Mediehistoriskt arkiv 22 | 2012

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som ...

Read more

Från pressarkivet 1800-1899

Från pressarkivet 1800-1899

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell | Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling | Mediehistoriskt arkiv 21 | 2012

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen. Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet ...

Read more

Media, popular culture and the American century

Media, popular culture and the American century

Kingsley Bolton, Jan Olsson (red.) | Media, popular culture and the American century | Mediehistoriskt arkiv 20 | 2010

Seen from a contemporary perspective, it is evident that the greatest cultural impact of the U.S. in the fabled American Century was not at the high end of intellectual thought, but at the level of popular culture, the mass media, technology and the spread of the American vernacular ...

Read more

Efter the Pirate Bay

Efter the Pirate Bay

Jonas Andersson, Pelle Snickars (red.) | Efter the Pirate Bay | Mediehistoriskt arkiv 19 | 2010

En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk ...

Read more

The story of storage I

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (red.) | The story of storage I | Mediehistoriskt arkiv 18 | 2010

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner. Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den ...

Read more

A History of Swedish Experimental Film Culture

A History of Swedish Experimental Film Culture

Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid Söderbergh Widding | A History of Swedish Experimental Film Culture. From Early Animation to Video Art | Mediehistoriskt arkiv 17 | 2010

"A History of Swedish Experimental Film Culture: From Early Animation to Video Art" covers major films and filmmakers as well as institutions and organizations that have been of significant importance for Swedish experimental film culture. Besides established figures and associations ...

Read more

1800-talets mediesystem

1800-talets mediesystem

Jonas Harvard, Patrik Lundell (red.) | 1800-talets mediesystem | Mediehistoriskt arkiv 16 | 2010

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans. Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt ...

Read more

Regional aesthetics

Regional aesthetics

Erik Hedling, Olof Hedling, Mats Jönsson (red.) | Regional aesthetics. Locating Swedish media | Mediehistoriskt arkiv 15 | 2010

The book maps more than two hundred years of Swedish media. It ranges from written travelogues in the eighteenth and nineteenth centuries via feature films, documentaries, TV programmes, literature and press to contemporary video activism on the Internet. The nineteen contributors ...

Read more

Citizen Schein

Citizen Schein

Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Citizen Schein | Mediehistoriskt arkiv 14 | 2010

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och ...

Read more

I bildarkivet

I bildarkivet

Anna Dahlgren, Pelle Snickars (red.) | I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter | Mediehistoriskt arkiv 13 | 2009

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion. Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner ...

Read more

The YouTube reader

The YouTube reader

Pelle Snickars, Patrick Vonderau (red.) | The YouTube reader | Mediehistoriskt arkiv 12 | 2009

En internationell forskningsantologi om världens största audiovisuella arkiv, YouTube. YouTube är världens snabbast växande sajt. På den laddas det upp tio timmar rörlig bild varje minut. Antalet unika användare närmar sig 100 miljoner. Eftersom det är så enkelt att länka ...

Read more

Det våras för journalisten

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink | Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal | Mediehistoriskt arkiv 11 | 2009

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten? Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film ...

Read more

Los Angeles before Hollywood

Los Angeles before Hollywood

Jan Olsson | Los Angeles before Hollywood. Journalism and American film culture, 1905-1915 | Mediehistoriskt arkiv 10 | 2008

Den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i en intressant bok. Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men ...

Read more

TV-pionjärer och fria filmare

TV-pionjärer och fria filmare

Tobias Jansson, Malin Wahlberg (red.) | TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg | Mediehistoriskt arkiv 9 | 2008

Om tevefilm i Sverige under de första åren. Två dvd:er ingår med över fem timmar film. Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Tv innebar en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde ...

Read more

Mediernas kulturhistoria

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Mediernas kulturhistoria | Mediehistoriskt arkiv 8 | 2008

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt? Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i ...

Read more

Berättande i olika medier

Berättande i olika medier

Leif Dahlberg, Pelle Snickars (red.) | Berättande i olika medier | Mediehistoriskt arkiv 7 | 2008

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap? I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna ...

Read more

Svensk television

Svensk television

Anna Edin, Per Vesterlund (red.) | Svensk television. En mediehistoria | Mediehistoriskt arkiv 6 | 2008

Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve. Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl ...

Read more

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder

Erik Hedling, Mats Jönsson (red.) | Välfärdsbilder. Svensk film utanför biografen | Mediehistoriskt arkiv 5 | 2008

Amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm speglar 1900-talets välfärdssamhälle. I antologin medverkar ett tjugotal svenska forskare från sju olika ämnen. De har studerat allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar från Hjalmar Brantings begravning och gamla ...

Read more

Medier och politik

Medier och politik

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet | Mediehistoriskt arkiv 3 | 2007

Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. ...

Read more

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars (red.) | 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen | Mediehistoriskt arkiv 1 | 2006

Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms- utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som ...

Read more

Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund

Stärkande samtal

Stärkande samtal

Anna W Gustafsson | Stärkande samtal. Fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 33 | 2014

Read more

Perspektiv på genus

Perspektiv på genus

Gunlög Josefsson (red.) | Perspektiv på genus | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 32 | 2013

Read more

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Per Lagerholm | Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 31 | 2013

Read more

Early Verbs in Child Swedish

Early Verbs in Child Swedish

Lisa Holm | Early Verbs in Child Swedish. A Diary Study on Two Boys. Part I, Verbs Spurts and the Grammar Burst | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 30 | 2010

Boken utgör första delen i en bred empirisk studie över tidiga verb i svenskt barnspråk. Undersökningen baseras på dagboksmaterial. I boken visas hur barnen tillägnar sig verb i två tydliga spurter, en strax efter ett och ett halvt års ålder och en strax efter två års ...

Read more

Syntax i gränssnittet

Syntax i gränssnittet

Gunlög Josefsson (red.) | Syntax i gränssnittet. Tre uppsatser i gränsområdet mellan lexikon, syntax och semantik | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 29 | Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, | 2008

Read more

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Lena Ekberg (red.) | Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 27 | 2007

Read more

Report Series, Department of Archaeology and Ancient History

Understanding Bronze Age Life

Understanding Bronze Age Life

Katarina Botwid | Understanding Bronze Age Life. Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 102 | 2017

Read more

Etiska perspektiv inom arkeologin

Etiska perspektiv inom arkeologin

Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert (red.) | Etiska perspektiv inom arkeologin. Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 101 | 2015

Antologin Etiska perspektiv inom arkeologin innehåller fjorton kapitel där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor. Boken är ett resultat av etikkurser som har getts inom arkeologiutbildningen. Dessa kurser har visat sig få stor betydelse både för ...

Read more

Jarlens residens

Jarlens residens

Martin Hansson | Jarlens residens. Gammal och ny arkeologi på Hultaby borg | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 73 | 2000

Read more

Reports from The Sound Environment Center at Lund University

Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cerwén, Frans Mossberg (red.) | Tysta områden i Sverige. En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 18 | 2018

Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa ...

Read more

Child & Noise

Child & Noise

Huotilainen Minna, Irene van Kamp, Kerstin Persson Waye, Anita Gidlöf-Gunnarsson, Mette Sörensen, Bridget Shield, Jonas Christensson | Frans Mossberg (red.) | Child & Noise. How does the child percieve the sound environment? | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 17 | 2017

An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or engaging ...

Read more

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik | Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 16 | 2016

Read more

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (red.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 14 | 2015

Read more

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Frans Mossberg (red.) | Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 13 | 2015

Read more

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Frans Mossberg (red.) | Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 12 | 2014

Read more

Buller i blåsväder

Buller i blåsväder

Frans Mossberg (red.) | Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 11 | 2011

Read more

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell | Speakers Comfort and voice disorders in classrooms | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 10 | 2011

Read more

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (red.) | Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 9 | 2011

Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck ...

Read more

Sound, mind and emotion - research and aspects

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (red.) | Sound, mind and emotion - research and aspects | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 8 | 2008

Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them. In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums ...

Read more

Ljud och tystnad för sinne och själ

Ljud och tystnad för sinne och själ

Frans Mossberg (red.) | Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 7 | 2008

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ...

Read more

Sounds of history

Sounds of history

Frans Mossberg (red.) | Sounds of history | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 6 | 2008

What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic soundscapes ...

Read more

Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (red.) | Ljud och inlärning | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 5 | 2007

Read more

Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (red.) | Skadliga ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 4 | 2006

Read more

Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (red.) | Operativa ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 3 | 2006

Read more

Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (red.) | Förföriska ljud | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 2 | 2006

Read more

Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (red.) | Buller och hälsa | Reports from The Sound Environment Center at Lund University 1 | 2006

Read more

Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria

Truckers

Truckers

Hans Wallengren, Mikael Ottosson (red.) | Truckers. A profession in change | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10 | 2019

Read more

Mot ljuset

Mot ljuset

Emma Hilborn, Johan A Lundin (red.) | Mot ljuset. En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 9 | 2019

Read more

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Johan Lundin, Emma Hilborn (red.) | Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 8 | 2017

Read more

Förenen eder!

Förenen eder!

Pål Brunnström, Johan A Lundin (red.) | Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 7 | 2015

Read more

Fokus på arbetarhistoria

Fokus på arbetarhistoria

Lars Hansson (red.) | Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2011 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 6 | 2013

Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2011 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare på det arbetarhistoriska fältet. Antologin ger en bild av aktuell arbetarhistorisk forskning utifrån skilda perspektiv och på olika teman. ...

Read more

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Lars Berggren, Hans Wallengren (red.) | Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 5 | 2011

Read more

Konflikt och samförstånd

Konflikt och samförstånd

Magnus Olofsson (red.) | Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 4 | 2011

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik ...

Read more

Arbetarhistoria idag

Arbetarhistoria idag

Magnus Olofsson (red.) | Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3 | 2009

Antologin Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 innehåller fjorton arbetarhistoriska uppsatser skrivna av femton forskare från olika vetenskapliga discipliner. Uppsatserna kretsar kring ett antal teman som står i centrum för den arbetarhistoriska ...

Read more

De förrådda kämparna

De förrådda kämparna

Emma Hilborn | De förrådda kämparna. Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 2 | 2008

De förrådda kämparna handlar om radikalerna i den ungsocialistiska rörelsen i Sverige i början på 1900-talet. Emma Hilborn presenterar här en djup och originell historievetenskaplig undersökning av ungsocialisternas föreställningsvärld. Med fokus på deras identitetsformering ...

Read more

Arbetarhistoria i brytningstid

Arbetarhistoria i brytningstid

Victor Lundberg (red.) | Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 1 | 2007

I antologin Arbetarhistoria i brytningstid – Landskrona i maj 2005 ingår 18 arbetarhistoriska uppsatser, skrivna av akademiska forskare från Umeå i norr till Malmö i söder. Här bjuds läsaren bland mycket annat på inblickar i en tunnbindares politiska tankevärld i 1880-talets ...

Read more

Skånsk senmedeltid och renässans

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Göte Paulsson, Sten Skansjö (red.) | Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650 | Skånsk senmedeltid och renässans 25 | 2017

Read more

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Ola Svensson | Birgitta Tuvestrand, Guno Haskå, David Dunér (red.) | Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681. A I a: 1 | Skånsk senmedeltid och renässans 24 | 2016

Read more

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Mattias Karlsson | Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift | Skånsk senmedeltid och renässans 23 | 2015

Read more

Kärnan och borgen

Kärnan och borgen

Torkel Eriksson, Knut Drake, Peter Carelli | Kärnan och borgen. Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria | Skånsk senmedeltid och renässans 22 | 2007

Read more

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Sten Skansjö, Birgitta Tuvestrand (red.) | Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm | Skånsk senmedeltid och renässans 21 | 2007

Read more

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 2, Registerdelen | Skånsk senmedeltid och renässans 20 | 2004

För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.

Read more

Helsingborgs län

Helsingborgs län

ola Svensson (red.) | Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/83, jordebok 1583/84, extraskattemantalslängd 1584 | Skånsk senmedeltid och renässans 18 | 2001

Volymen innehåller ekonomiska källor från sent 1500-tal, knutna till Helsingborgs län, som var en viktig administrativ enhet under medeltid och renässans. Under 1500-talets senare del upprättades för första gången något så när kompletta förteckningar och redovisningar ...

Read more

Glimmingehus 500 år

Glimmingehus 500 år

Sten Åke Nilsson, Annette Landen (red.) | Glimmingehus 500 år. Tretton texter | Skånsk senmedeltid och renässans 17 | 1999

Volymen består av 15 korta uppsatser om Glimmingehus, där centrala personer som byggherren Jens Holgersson och byggmästaren Adam van Düren porträtteras. Tillkomsten av borgen, dess utrustning och funktioner beskrivs med utgångspunkt från arkeologiska och arkitektoniska undersökningar. ...

Read more

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 1, Text | Skånsk senmedeltid och renässans 16 | 1998

Read more

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation | Skånsk senmedeltid och renässans 15 | 1995

Read more

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv | Skånsk senmedeltid och renässans 14 | 1995

Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller ...

Read more

Bjersjöholm

Bjersjöholm

Sölve Johansson | Bjersjöholm. Gods och slott | Skånsk senmedeltid och renässans 13 | 1992

Denna samling uppsatser behandlar godset och det gamla slottet, som är ett utmärkt exempel på ett skånskt slott från övergångsperioden mellan senmedeltid och renässans. Slottet har stått obebott sedan 1960-talet och erbjuder speciella möjligheter för en arkitektonisk och ...

Read more

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Per Ingesman | Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen | Skånsk senmedeltid och renässans 12 | 1990

Med utgångspunkt från den senmedeltida agrarkrisen behandlar Ingesman ärkesätets omfattande godsbestånd och dess förvaltning. Rationalisering och centralisering är nyckelbegreppen i utvecklingen. I stor utsträckning bestod förvaltningspersonalen av lågadel. Därmed drabbades ...

Read more

Söderslätt genom 600 år

Söderslätt genom 600 år

Sten Skansjö | Söderslätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid | Skånsk senmedeltid och renässans 11 | 1983

Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets ...

Read more

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Knut Knutsson, Göte Paulsson (red.) | Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utgiven med inledning och kommentarer | Skånsk senmedeltid och renässans 10 | 1983

Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som ...

Read more

Tre senmedeltida godsorganisationer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Salomon Kraft | Tre senmedeltida godsorganisationer | Skånsk senmedeltid och renässans 9 | 1971

Volymen behandlar tre, mycket speciella godsorganisationer: - ett landsbygdsgille, knutet till Skarhult (1488) - Vallösa, tillhörig Peder Lang, officialis i Lund - Vittskövle med en jordebok som förtecknar den för landsförräderi avrättade Niels Brahe (1525).

Read more

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Gösta Johannesson (red.) | Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok | Skånsk senmedeltid och renässans 7 | 1953

Utgåvan innehåller Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Få källor till den katolska kyrkans ekonomiska villkor i Norden under medeltiden har bevarats. Lunds ärkestift är dock ett undantag. Föreliggande volym presenterar två centrala källor som möjliggör studier av ...

Read more

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register | Skånsk senmedeltid och renässans 6 | 1965

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version ...

Read more

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm | Skånsk senmedeltid och renässans 5 | 1952

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version ...

Read more

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län | Skånsk senmedeltid och renässans 4 | 1950

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version ...

Read more

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Karl F. Hansson | Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 | Skånsk senmedeltid och renässans 3 | 1950

Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk ...

Read more

Den skånska kyrkan och reformationen

Den skånska kyrkan och reformationen

Gösta Johannesson | Den skånska kyrkan och reformationen | Skånsk senmedeltid och renässans 1 | 1947

Gösta Johannessons doktorsavhandling analyserar Lunds ärkesäte under den danska reformationens inledande skede. Ärkebiskopen i Lund var den danska kyrkoprovinsens ledare med en central roll både inom den katolska kyrkan och den danska rikspolitiken. Avhandlingen undersöker relationen ...

Read more

Slavica Lundensia

Polsk-skandinaviska möten

Polsk-skandinaviska möten

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Polsk-skandinaviska möten | Slavica Lundensia 26 | 2011

Read more

The Search for the Modern Identity

The Search for the Modern Identity

Krzysztof Stala | The Search for the Modern Identity. Polish Responses to Modernity and Europe in the 20th Century | Slavica Lundensia 25 | 2010

Read more

The Arts in Dialogue

The Arts in Dialogue

Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavickova, Barbara Törnquist-Plewa (red.) | The Arts in Dialogue. Essays in Honour of Fiona Björling | Slavica Lundensia 24 | 2009

Read more

Skandinavien och Polen

Skandinavien och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan | Slavica Lundensia 23 | 2007

Read more

Words, Deeds and Values

Words, Deeds and Values

Fiona Björling, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Words, Deeds and Values. The Intelligentsia in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries | Slavica Lundensia 22 | 2005

Read more

On the Verge

On the Verge

Fiona Björling (red.) | On the Verge. Russian Thought between the Nineteenth and the Twentieth Century | Slavica Lundensia 21 | 2001

Read more

Sverige och Polen

Sverige och Polen

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Sverige och Polen. Nationer och stereotyper | Slavica Lundensia 20 | 2000

Read more

Through a glass darkly

Through a glass darkly

Fiona Björling (red.) | Through a glass darkly. Cultural representations in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe | Slavica Lundensia 19 | 1999

Read more

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Barbara Törnquist-Plewa (red.) | Adam Mickiewicz. Polack, litauer och europé | Slavica Lundensia 18 | 1998

Read more

Russkaja akcentografija

Russkaja akcentografija

Lars Steensland (red.) | Russkaja akcentografija. Pravila i tendencii v upotreblenii nadstročnych znakov v russkich rukopisjach, preimuščestvenno XV i XVI vekov | Slavica Lundensia 17 | 1997

Read more

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Lars Steensland (red.) | Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme. Predvaritelʹnoe opisanie | Slavica Lundensia 15 | 1996

Read more

Intelligentsia in the interim

Intelligentsia in the interim

Lars Steensland (red.) | Intelligentsia in the interim. Recent experiences from Central and Eastern Europe | Slavica Lundensia 14 | 1995

Read more

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Ur de slaviska folkens kulturhistoria

Lubomir Durovic (red.) | Ur de slaviska folkens kulturhistoria | Slavica Lundensia 13 | 1991

Read more

Diaspora languages in Western Europe

Diaspora languages in Western Europe

Lubomir Durovic (red.) | Diaspora languages in Western Europe. Papers from the workshop "Language minorities - children's language in diaspora" held on July 22nd, 1987 at the International Congress for the Study of Child Language in Lund, Sweden | Slavica Lundensia 12 | 1988

Read more

Child language in Diaspora

Child language in Diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Child language in Diaspora. Serbo-Croatian in West European countries. Papers from a symposium | Slavica Lundensia 11 | 1987

Read more

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lubomiro Durovic sexagenario dedicata | Slavica Lundensia 10 | 1986

Read more

Lingua in diaspora

Lingua in diaspora

Lubomir Durovic (red.) | Lingua in diaspora. Studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden | Slavica Lundensia 9 | 1983

Read more

Bohemica et Slovaca

Bohemica et Slovaca

Lubomir Durovic (red.) | Bohemica et Slovaca | Slavica Lundensia 8 | 1980

Read more

Sueco-Polonica

Sueco-Polonica

Lubomir Durovic (red.) | Sueco-Polonica. Materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979 | Slavica Lundensia 7 | 1979

Read more

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

Lubomir Durovic (red.) | Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana | Slavica Lundensia 6 | 1978

Read more

Litteraria

Litteraria

Lubomir Durovic (red.) | Litteraria | Slavica Lundensia 5 | 1977

Read more

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam

Lubomir Durovic (red.) | Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam. (1908-1976) | Slavica Lundensia 4 | 1976

Read more

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Lubomir Durovic (red.) | Kring den svenska slavistikens äldsta historia | Slavica Lundensia 3 | 1975

Read more

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Georg Jauguelis | Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami | Slavica Lundensia 2 | 1974

Read more

Slavica Lundensia 1

Slavica Lundensia 1

Lubomir Durovic (red.) | Slavica Lundensia 1 | Slavica Lundensia 1 | 1973

Read more

Studia Graeca et Latina Lundensia

Compilation and Translation

Compilation and Translation

Arsenii Vetushko-Kalevich | Compilation and Translation. Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War | Studia Graeca et Latina Lundensia 26 | 2019

Read more

Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s <i>Laws</i>

Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws

Claudia Zichi | Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws | Studia Graeca et Latina Lundensia 25 | 2018

Read more

Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' <i>Annales</i>

Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales

Aske Damtoft Poulsen | Accounts of Northern Barbarians in Tacitus' Annales. A Contextual Analysis | Studia Graeca et Latina Lundensia 24 | 2018

Read more

The neologisms in 2 Maccabees

The neologisms in 2 Maccabees

Nikolaos Domazakis | The neologisms in 2 Maccabees | Studia Graeca et Latina Lundensia 23 | 2018

Read more

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Martina BJÖRK | Ovid's Heroides and the Ethopoeia | Studia Graeca et Latina Lundensia 22 | 2016

Read more

Johannes Magnus and the Composition of Truth

Johannes Magnus and the Composition of Truth

Astrid Nilsson | Johannes Magnus and the Composition of Truth. Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus | Studia Graeca et Latina Lundensia 21 | 2016

Read more

Metaphorical Coherence

Metaphorical Coherence

Aron Sjöblad | Metaphorical Coherence. Studies in Seneca's Epistulae Morales | Studia Graeca et Latina Lundensia 20 | 2015

Earlier research has treated the metaphors and similes in Seneca’s Epistulae Morales too much as separate units. In this study, Dr Aron Sjöblad argues that we rather ought to concentrate on the way they interact with each other. In the first chapter, Sjöblad demonstrates that ...

Read more

Fire, Poison, and Black Tears

Fire, Poison, and Black Tears

Marianna Smaragdi | Fire, Poison, and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko | Studia Graeca et Latina Lundensia 18 | 2012

This dissertation is a study of metaphors of emotion in rebétiko song texts. Rebétiko is a major popular-music style of modern Greece, consisting of melancholic songs full of sorrow, disappointment, and misfortune, as well as passion and romance, but also of cheerful songs of revelry ...

Read more

Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

Sanita Balode | Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis | Studia Graeca et Latina Lundensia 17 | 2011

Languages tend to have a certain set of means, by which various types of semantic relations are expressed, among them direction. One of the peculiarities of Ancient Greek is that both verb prefixes and prepositions can serve this purpose. One may therefore pose the question what distinguishes ...

Read more

Metaphors Cicero lived by

Metaphors Cicero lived by

Aron Sjöblad | Metaphors Cicero lived by. The Role of Metaphor and Simile in De senectute | Studia Graeca et Latina Lundensia 16 | 2009

Read more

Varying Virtue

Varying Virtue

Magdalena Öhrman | Varying Virtue. Mythological Paragons of Wifely Virtues in Roman Elegy | Studia Graeca et Latina Lundensia 15 | 2008

Read more

Letters of a Learned Lady

Letters of a Learned Lady

Elisabet Göransson | Letters of a Learned Lady. Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger | Studia Graeca et Latina Lundensia 14 | Almqvist & Wiksell International | 2006

Sophia Elisabeth Brenner (1659–1730) was Sweden's first great female poet, writing and publishing her poems over a period of fifty years. She was also, however, a prolific letter writer. The present work is based on an inventory of all the preserved letters to and from her written ...

Read more

Researcher, Traveller, Narrator

Researcher, Traveller, Narrator

Johanna Akujärvi | Researcher, Traveller, Narrator. Studies in Pausanias' Periegesis | Studia Graeca et Latina Lundensia 12 | Almqvist & Wiksell International | 2005

'As one has crossed a river called Dirce after the wife of Lycus… there are ruins of Pindar’s house and a sanctuary of Meter Dindymene… Their custom is to open the sanctuary on one single day every year. I managed to arrive on this day, and I saw the statue itself and the throne, ...

Read more

Studia historica Lundensia

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Fredrik Egefur | Gränslösa rörelser för fred 1889–1914. Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism | Studia historica Lundensia 33 | 2020

I denna avhandling i historia undersöker Fredrik Egefur de omfattande sociala rörelser som formades under decennierna före första världskrigets utbrott 1914 för att kämpa för fred och internationalism, mot krig och militarism. I fokus står en jämförelse mellan den liberala, ...

Read more

Opdragelse og diagnosticering

Opdragelse og diagnosticering

Bolette Frydendahl Larsen | Opdragelse og diagnosticering. Fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup Pigehjem 1908-1940 | Studia historica Lundensia 32 | 2020

“Hun maa anses for at være et psykisk degenereret Individ (Psykopat) med et særligt kleptomant Præg.“ Sådan konkluderede en læge i 1932, efter at have foretaget en mentalundersøgelse af 18-årige Lily, der var anbragt på Vejstrup Pigehjem, Danmarks første statslige opdragelsesanstalt ...

Read more

Historia i futurum

Historia i futurum

Helén Persson | Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 | Studia historica Lundensia 31 | 2018

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt ...

Read more

Moderna kvinnor

Moderna kvinnor

Emma Severinsson | Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933 | Studia historica Lundensia 30 | 2018

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en ...

Read more

Historia och historiker

Historia och historiker

Lars Edgren (red.) | Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år | Studia historica Lundensia 29 | 2018

Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om universitetets äldsta historia ...

Read more

Nordens historiker

Nordens historiker

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad, Hanne Sanders (red.) | Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson | Studia historica Lundensia 28 | 2018

Nordens historiker är en festskrift tillägnad Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet. Boken samlar forskare från hela Norden och visar på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har ...

Read more

Between Utopia and Home

Between Utopia and Home

Agneta Edman | Between Utopia and Home. Swedish radical travel writing 1947-1966 | Studia historica Lundensia 27 | 2017

Travel accounts are considered windows to the unknown, ways to experience something new. Yet at the same time the accounts are oddly familiar, raising questions on how limited the genre is, on how much is brought along from ’home’ and how much we can learn about this ’home’ ...

Read more

Det omstridda arvet

Det omstridda arvet

Valter Lundell | Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur | Studia historica Lundensia 26 | 2017

I Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus, omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk ...

Read more

Mellan flykt och förändring

Mellan flykt och förändring

Kristoffer Ekberg | Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö | Studia historica Lundensia 25 | 2016

Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som kallades alternativa. I form ...

Read more

Historia från tidskriftsredaktionen

Historia från tidskriftsredaktionen

Marianne Sjöland | Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning | Studia historica Lundensia 24 | 2016

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska ...

Read more

Politikens drivfjäder

Politikens drivfjäder

Erik Bodensten | Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken | Studia historica Lundensia 23 | 2016

Hur kan den moraliskt fördärvade och lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor var av central politisk betydelse för den förmoderna ...

Read more

Utmaningarna mot demokratins skola

Utmaningarna mot demokratins skola

Per Höjeberg | Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945 | Studia historica Lundensia 22 | 2016

”Demokratins skola” är ett begrepp som de svenska lärarna flitigt använde sig av under 1900-talet för att beteckna den skola som de så stolt hade byggt upp. Under mellankrigstiden utsattes den dock för två stora utmaningar, den tyska nazismen och den sovjetiska kommunismen. ...

Read more

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Martin Eriksson | Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 | Studia historica Lundensia 21 | 2015

Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som myndigheten ansåg var ”tattare”, däribland flera barn. Genom att mäta längden på näsor, armar och pannor ville myndigheten få fram ett objektivt sätt att avgöra vilka svenskar ...

Read more

Resandets gränser

Resandets gränser

Maria Nyman | Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet | Studia historica Lundensia 20 | Södertörns högskola | 2013

Read more

"We are in the Congo now"

"We are in the Congo now"

Andreas Tullberg | "We are in the Congo now" Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964 | Studia historica Lundensia 19 | 2012

Opération des Nations Unies au Congo (ONUC), 1960–1964, is known to be one of the largest and most violent peacekeeping missions in UN history. From the outset of the operation until the end in 1964, Swedish battalions served in the ONUC trying to retain law and order in the Congo. ...

Read more

Att plantera ett barn

Att plantera ett barn

Carolina Jonsson Malm | Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik | Studia historica Lundensia 17 | 2011

Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut? Och varför anses det viktigt att ha kännedom om sitt ursprung och att tillhöra en familj, en släkt eller en nation? I denna bok undersöker Carolina Jonsson ...

Read more

Åldrandet och språket

Åldrandet och språket

Anna Rosengren | Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975 | Studia historica Lundensia 16 | 2011

Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om "åldrande"? När fick ordet "pensionär" den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck for att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden ...

Read more

Mellem afrikaner og kreol

Mellem afrikaner og kreol

Louise Sebro | Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770 | Studia historica Lundensia 15 | 2010

Read more

De värjde sin rätt

De värjde sin rätt

Mathias Cederholm | De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland | Studia historica Lundensia 14 | 2007

Read more

Skuld och oskuld

Skuld och oskuld

Eva Bergenlöv | Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800 | Studia historica Lundensia 13 | Nordic Academic Press | 2004

En del mödrar det tidigmoderna Sverige låg ihjäl sina späda barn. Andra hemlighöll att de väntade barn, födde i ensamhet och gömde det döda barnet. Barnkvävning och barnamord är två brottskategorier som fokuseras i denna avhandling. Ytligt sett var det frågan om likartade ...

Read more

Mellan två riken

Mellan två riken

Jens Lerbom | Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700 | Studia historica Lundensia 11 | Nordic Academic Press | 2003

Den 1 november 1645 lämnade Danmark över Östersjöns största ö, Gotland, till Sverige. Mellan två riken är en undersökning av hur skiftet i rikstillhörighet formade och förändrade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. ...

Read more

Americanitis

Americanitis

Martin Alm | Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939 | Studia historica Lundensia 10 | Nordic Academic Press | 2003

USA är ett land som de flesta svenskar hade en uppfattning om - ofta starkt positiv eller negativ - långt före den 11 september 2001. Syftet med denna avhandling är att undersöka den svenska synen på USA under perioden 1900-1939. Detta har gjorts genom analyser av politisk, ...

Read more

Kampen för erkännande

Kampen för erkännande

Andreas Linderoth | Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972 | Studia historica Lundensia 9 | 2002

DDR blev inte diplomatiskt erkänt av Sverige förrän i december 1972. Den östtyska "kampen" för erkännande började dock mycket tidigare. Sedan mitten av 1950-talet präglades i princip alla relationer mellan DDR och Sverige av denna fråga. Denna avhandling analyserar hur inte ...

Read more

Handel och vandel

Handel och vandel

Solveig Fagerlund | Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 1680–1709 | Studia historica Lundensia 8 | 2002

Vika typer av sociala relationer var kvinnor i en tidig-modern stad inblandade i? Vilka bjöd man in som dopfaddrar till sina barn? Vilka var man skyldig pengar? Vilka grälade och slogs man med? Hur skilde sig kvinnors sociala relationsmönster från mäns? Hur skilde sig kvinnors ...

Read more

Makt, möten, gränser

Makt, möten, gränser

Karl Bergman | Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70 | Studia historica Lundensia 7 | Nordic Academic Press | 2002

Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella ...

Read more

Den nationella modern

Den nationella modern

Charlotte Tornbjer | Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft | Studia historica Lundensia 6 | 2002

Vad har moderskapet att göra med nation och nationalism? Denna avhandling försöker svara på detta i en svensk kontext under 1900-talets första hälft. Bland annat undersöks symbolen moder Svea, fenomenet Mors dag, framställningar av drottningen som landsmoder och försvarsvänliga ...

Read more

Pestens gåta

Pestens gåta

Bodil Persson | Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne | Studia historica Lundensia 5 | Nordic Academic Press | 2001

Vilka egenskaper var det som gjorde just pesten så fruktad av alla sjukdomar? Hur skiljde den sig från andra samtidigt grasserande farsoter? Hur spreds den? Och hur passade den in i dåtidens samhälle socialt och kulturellt? Det är några av de frågor som denna undersökning ...

Read more

Gods, kvinnor och stickning

Gods, kvinnor och stickning

Per Göran Johansson | Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870 | Studia historica Lundensia 4 | 2001

I denna bok står den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation i centrum. Under 1700-och 1800-talen fanns här en betydande produktion av bl.a. stickade tröjor, strumpor och vantar. Denna industriella produktion uppkom och utvecklades inom ramen ...

Read more

Ett massmedium för folket

Ett massmedium för folket

Elisabeth Reuterswärd | Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle | Studia historica Lundensia 2 | Nordic Academic Press | 2001

Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur ...

Read more

Kvinnor mot krig

Kvinnor mot krig

Irene Andersson | Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 | Studia historica Lundensia 1 | 2001

Vid midsommartid 1915, mitt under brinnande världskrig, deltog över 88 000 svenska kvinnor i aktionen Kvinnornas fredssöndag. Möten över hela landet antog en resolution som krävde medling mellan de krigförande parterna för att få slut på de blodiga stridigheterna. Tjugo ...

Read more

Experience and Identity

Experience and Identity

Anna Lindberg | Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000 | Studia historica Lundensia | 2001

Several generations of women have worked in the cashew factories of the South Indian State of Kerala from 1930 to the present. This group challenged the stereotypical view of Third World women because its constituents were organized into unions, worked in the formal sector, and were ...

Read more

Studia Orientalia Lundensia. Nova Series

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Case Endings in Spoken Standard Arabic

Andreas Hallberg | Case Endings in Spoken Standard Arabic | Studia Orientalia Lundensia. Nova Series 4 | 2016

Read more

Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Karin Blomqvist (red.) | Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid. Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 5 | 2018

Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet.

Read more

"Gracerna talte som du"

"Gracerna talte som du"

Karin Blomqvist (red.) | "Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 4 | 2016

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse ...

Read more

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist | Övningsbok till Grekiska för nybörjare | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 3 | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst ...

Read more

Grekisk-svensk ordlista

Grekisk-svensk ordlista

Karin Blomqvist | Grekisk-svensk ordlista | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 2 | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst ...

Read more

Grekiska för nybörjare

Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis | Grekiska för nybörjare | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 1 | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst ...

Read more

Studia Rhetorica Lundensia

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Anders Sigrell, Sofi Qvarnström (red.) | Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar | Studia Rhetorica Lundensia 1 | 2015

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska ...

Read more

Svenskt Gudstjänstliv

Predikan - i tid och otid

Predikan - i tid och otid

Stephan Borgehammar (red.) | Predikan - i tid och otid | Svenskt Gudstjänstliv 93 | 2018

Trots allt prat om sekularisering är predikan ännu den i särklass vanligaste formen av offentligt tal i vårt land. Predikanter träder bokstavligen upp ”i tid och otid” (2 Tim. 4:2), liksom de har gjort genom hela kyrkans historia. De sex artiklarna i denna årsbok handlar ...

Read more

Reformation & gudstjänst

Reformation & gudstjänst

Stephan Borgehammar (red.) | Reformation & gudstjänst | Svenskt Gudstjänstliv 92 | 2017

Den reformation som inleddes för 500 år sedan kom att innebära betydande förändringar av gudstjänstfirandet i Sverige. I årets volym av Svenskt Gudstjänstliv utforskar vi motiven, förloppen och konsekvenserna. Gudstjänstreformernas motiv behandlas av Ragnar Holte och ...

Read more

Perspektiv på kyrkans år

Perspektiv på kyrkans år

Stephan Borgehammar (red.) | Perspektiv på kyrkans år | Svenskt Gudstjänstliv 91 | 2016

I grund och botten är kyrkoåret ett helgande av tiden. Vissa nyckelhändelser i frälsningshistorien och vissa grundtankar i den kristna tron har blivit fästa vid bestämda dagar i kalendern. Medan jorden roterar runt sin axel och runt solen och skänker oss dagar och årstider, ...

Read more

Psalm, hymn och andlig visa

Psalm, hymn och andlig visa

Stephan Borgehammar (red.) | Psalm, hymn och andlig visa. Hymnologiska studier | Svenskt Gudstjänstliv 90 | 2015

I en nyligen gjord undersökning av vad svenskar uppskattar mest i gudstjänsten hamnade psalmsången på första plats. Den här boken ger inga svar på varför det är så, men erbjuder fyra skilda fördjupningar i studiet av psalmer och psalmsång, ett ämne som i vetenskapliga ...

Read more

Framtidens gudstjänst?

Framtidens gudstjänst?

Stephan Borgehammar (red.) | Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat | Svenskt Gudstjänstliv 89 | 2014

Finns framtidens gudstjänst i det nu aktuella förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Frågan kan tolkas på olika sätt. Handlar den om huruvida förslaget kommer att antas av kyrkomötet så kan svaret bara bli ja eller nej. Handlar den om huruvida förslaget pekar in ...

Read more

Med skilda tungors ljud

Med skilda tungors ljud

Stephan Borgehammar (red.) | Med skilda tungors ljud. Körsång och gudstjänstspråk | Svenskt Gudstjänstliv 88 | 2013

Körsång är en mäktig folkrörelse och en viktig del av kyrkolivet i Sverige. Närmare 600 000 svenskar sjunger i kör och enbart Svenska kyrkan har mer än 100 000 körsångare, varav ca 30 000 är barn. Vad betyder körsången för alla dessa människor? Vad betyder den för ...

Read more

Travaux de l'Institut de linguistique de Lund

English in Primary Education in Sweden and Vietnam

English in Primary Education in Sweden and Vietnam

Vi Thanh Son | English in Primary Education in Sweden and Vietnam. Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 55 | 2018

This thesis investigates the interaction between teaching and learning of English in young learners in Sweden and in Vietnam, bringing together two perspectives – teaching and learning – that are seldom compared between cultural contexts. The main focus of the study was to examine ...

Read more

The Japanese Imperative

The Japanese Imperative

Axel Svahn | The Japanese Imperative | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 54 | 2016

Imperatives are the chief grammatical exponents of one of the basic types of utterance: statements, questions, and commands. This thesis investigates how imperatives in Japanese fit into the cross-linguistic scheme of things and, more importantly, whether and how they stand out. Its ...

Read more

Motion in Language and Experience

Motion in Language and Experience

Johan Blomberg | Motion in Language and Experience. Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 53 | 2014

Read more

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts

Anna Flyman Mattsson, Catrin Norrby (red.) | Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 52 | 2013

This volume brings together current linguistic research in a range of pre-dominantly multilingual contexts. The authors draw on data from different languages and speech communities around the world, and together the chapters offer a broad picture of language acquisition, development ...

Read more

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Children's Gestures from 18 to 30 Months

Mats Andrén | Children's Gestures from 18 to 30 Months | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 50 | 2010

Read more

Nuclear Intonation in Swedish

Nuclear Intonation in Swedish

Gilbert Ambrazaitis | Nuclear Intonation in Swedish. Evidence from Experimental-Phonetic Studies and a Comparison with German | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 49 | 2009

Read more

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Victoria Johansson | Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 48 | 2009

Read more

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish

Petra Hansson | Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 43 | 2003

Read more

Antonyms in Context

Antonyms in Context

Caroline Willners | Antonyms in Context. A Corpus-Based Semantic Analysis of Swedish Descriptive Adjectives | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 40 | 2001

Read more

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Marianne Gullberg | Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse. A Study of Learners of French and Swedish | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 35 | 1998

Read more

Swedish word accents in sentence perspective

Swedish word accents in sentence perspective

Gösta Bruce | Swedish word accents in sentence perspective | Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 12 | 1977

Read more

Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 18 | 2016

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren ...

Read more

Risk och historia 2

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 16 | 2002

Denna lilla samling uppsatser utgör fortsättningen på den volym som gavs ut i Ugglan som nummer 14, Risk och Historia 1. Där ingick uppsatser bland annat om katastrofen i Lissabon 1755 och om Titanics undergång. Denna nya går vidare på dessa teman men med mindre våldsamma ...

Read more

Kulturanatomiska studier

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (red.) | Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 15 | 2001

Kulturanatomiska studier ger exempel på den rika historia som anatomiämnet haft vid Lund universitet. Boken erbjuder ett antal inblickar i samspelet mellan humaniora och medicin från 1750-talet och framåt. Ett andra block uppsatser behandlar kulturvetenskaperna sådana de bedrivs ...

Read more

Risk och historia

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 14 | 2000

Under senare år har en utomordentligt stark uppmärksamhet ägnats risktänkande, analysen av risker, hanterandet av risker. Inom forskningen har man bland annat diskuterat risker i samband med sjukdomar, klimat, miljöutsläpp, kärnkraftsanvändning, risker för samhällets stabilitet ...

Read more

Reaching for the Stars

Reaching for the Stars

Gustav Holmberg | Reaching for the Stars. Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940 | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 13 | 1999

What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections developed. ...

Read more

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (red.) | Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 12 | 2000

Den svenska steriliseringspolitiken har tilldragit sig stort intresse, både nationellt och internationellt. Föreliggande fem studier behandlar hur steriliseringslagarna tillämpades i praktiken ute på lokala anstalter, samt olika personliga ställningstaganden. De är baserade ...

Read more

Att skriva filosofihistoria

Att skriva filosofihistoria

Svante Nordin, Jonas Hansson (red.) | Att skriva filosofihistoria | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 11 | 1998

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse ...

Read more

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Gunnar Broberg (red.) | Ugglan i dikt och bild | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 10 | 1997

Det låter sig med Hegel lätt sägas att ugglan lyfter först i skymningen. Men vad är denna nattfågels innebörd? Hegel menade med sin liknelse att visheten alltid är för sent ute. För honom var ugglan Pallas Athenas fågel, förnuftet inkarnerat, något som i våra dagar ...

Read more

Nordiska universitetskulturer

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (red.) | Nordiska universitetskulturer | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 9 | 1998

Man kan tala om en universitetskultur i ungefär samma mening som en företagskultur eller en politisk kultur. I den här skriften undersöks nationella akademiska sedvänjor, ideal och traditioner som gör sig gällande inom högskolorna i ett land – utvecklingen av en nationell ...

Read more

Det personliga äktenskapet

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues | Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 7 | 1997

I samband med den gregorianska reformen övertog kyrkan gradvis den juridiska makten över äktenskapet. De teorier som utvecklades inom kyrkan lade tonvikten vid äktenskapets personliga sida, det äktenskapliga sakramentets grund var unionen mellan två individer genom deras fria, ...

Read more

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (red.) | Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 6 | 1996

Den politisk-filosofiska debatten har under de senaste 10–15 åren i hög grad kommit att intressera sig för begreppen dygd och medborgarskap. Fokuseringen har under samma period lagts på problem som politikerföraktet, politikens försvagande i förhållande till marknaden och ...

Read more

Den idéhistoriska bilden

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (red.) | Den idéhistoriska bilden | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 5 | 1995

Bilden utövar ett enormt inflytande på vårt tankeliv. Genom århundradena har den tjänat olika religiösa, vetenskapliga och politiska syften. Idag är dess påverkan troligen större än någonsin. Dagens barn bläddrar flinkt i datorvärldens symbolspråk. De tre stora uppfostringsinstitutionerna ...

Read more

Statlig rasforskning

Statlig rasforskning

Gunnar Broberg | Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 4 | 1995

I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har använts i diskussionen om ...

Read more

Upplysningens miljöer

Upplysningens miljöer

Gunnar Broberg (red.) | Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 2 | 1994

Read more

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Gunnar Broberg, Hertha Hanson, Elisabeth Mansén (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 1 | 1991

Read more

Ugglan. Minervaserien

Onaturlig födelse

Onaturlig födelse

Tove Paulsson Holmberg | Onaturlig födelse. Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680–1730 | Ugglan. Minervaserien 21 | 2017

Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig födelse: Johan von Hoorn ...

Read more

Baltic-Finns and Scandinavians

Baltic-Finns and Scandinavians

Kristian Nilsson | Baltic-Finns and Scandinavians. Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region | Ugglan. Minervaserien 17 | 2012

Baltic-Finns and Scandinavians explores how the breakthrough in comparative-historical linguistics affected European ethnohistoric thought. The investigation has a multi-disciplinary approach by including intellectual history and the histories of Finno-Ugric studies and linguistics. ...

Read more

Mellan nation och omvärld

Mellan nation och omvärld

Henrik Brissman | Mellan nation och omvärld. Debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft | Ugglan. Minervaserien 15 | 2010

Mellan nation och omvärld behandlar frågan hur svenska forskare förhållit sig till vetenskap som en nationell respektive internationell företeelse under perioden 1900-1950. Ett centralt tema är det skifte som sker för svensk vetenskaps internationella relationer mellan Tyskland ...

Read more

Kemicentrum vid Lunds universitet

Kemicentrum vid Lunds universitet

Jesper Sjöström | Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution | Ugglan. Minervaserien 13 | 2007

Det är nu 40 år sedan Sveriges första storinstitution, Kemicentrum vid Lunds universitet, bildades 1967. Kemiämnena vid Lunds universitet, kemisektionen vid Lunds Tekniska Högskola och Alnarpsinstitutets mejeriforskning sammanfördes i ett gemensamt byggnadskomplex i norra Lund. ...

Read more

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson | Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet | Ugglan. Minervaserien 12 | 2006

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst ...

Read more

Ärftlighetsforskningens gränser

Ärftlighetsforskningens gränser

Anna Tunlid | Ärftlighetsforskningens gränser. Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik | Ugglan. Minervaserien 11 | 2004

Den svenska ärftlighetsforskningen etablerades och utvecklades i nära samverkan med praktisk växtförädling. Ur denna verksamhet växte sedan den akademiskt inriktade genetiken fram. Svensk genetik blev under början av 1900-talet en framgångsrik vetenskap både ur ett nationellt ...

Read more

Muses and Patrons

Muses and Patrons

Jakob Danneskiold-Samsøe | Muses and Patrons. Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia | Ugglan. Minervaserien 10 | 2004

This book compares cultures of natural philosophy in Denmark and Sweden from the Reformation to around 1700. Rather than treating natural philosophers as individuals, it analyses the rise of particular circles and cultures, which stimulated new approaches to the study of nature in ...

Read more

Från Rudbeck till Mandelbrot

Från Rudbeck till Mandelbrot

Fernando Flores | Från Rudbeck till Mandelbrot. Identifikation, imitation och komparation i nutidsvetenskap | Ugglan. Minervaserien 9 | 2004

Read more

Ombyggnad pågår

Ombyggnad pågår

Carl Magnus Pålsson | Ombyggnad pågår. Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring | Ugglan. Minervaserien 8 | 2003

Read more

Svenska Pommern

Svenska Pommern

Andreas Önnerfors | Svenska Pommern. Kulturmöten och identifikation 1720–1815 | Ugglan. Minervaserien 6 | 2003

Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. ...

Read more

Mellan åsikt och vittnesbörd

Mellan åsikt och vittnesbörd

Fernando Flores | Mellan åsikt och vittnesbörd. Amerika och Västerlandets arkaiska rötter | Ugglan. Minervaserien 3 | 2004

Read more

Seeing the Word

Seeing the Word

Håkan Håkansson | Seeing the Word. John Dee and Renaissance Occultism | Ugglan. Minervaserien 2 | 2001

The British polymath John Dee (1527-1609) is one of the most fascinating personalities of the early modern era. A notorious magician and alchemist, as well as a respected scientist and mathematician at the court of Elizabeth I, he challenges our traditional view of the Renaissance ...

Read more

Och det blev ljus

Och det blev ljus

Bengt Forkman | Och det blev ljus. Hur MAX-lab kom till, växte upp och blev stort | Ugglan. Minervaserien 1 | 2001

Read more

Ugglan. Minervaserien & Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Den biologiska vändningen

Den biologiska vändningen

Jimmy Jönsson | Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940 | Ugglan. Minervaserien & Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 22 | 2019

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet ...

Read more

Årsbok

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016 | Årsbok | 2016

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015 | Årsbok | 2015

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014 | Årsbok | 2014

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013 | Årsbok | 2013

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012 | Årsbok | 2012

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011 | Årsbok | 2011

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

Bibi Jonsson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010 | Årsbok | 2010

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

Bibi Jonsson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009 | Årsbok | 2009

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Valéria Molnár, Bibi Jonsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008 | Årsbok | 2008

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007 | Årsbok | 2007

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006 | Årsbok | 2006

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005 | Årsbok | 2005

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004 | Årsbok | 2004

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003 | Årsbok | 2003

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001 | Årsbok | 2001

Read more

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000 | Årsbok | 2000

Read more

Non-serial books – Cultural Sciences

Portraits of Automated Facial Recognition

Portraits of Automated Facial Recognition

Lila Lee-Morrison | Portraits of Automated Facial Recognition. On Machinic Ways of Seeing the Face | 2019

Read more

After Capitalism: Cyborgism

After Capitalism: Cyborgism

Fernando Flores | After Capitalism: Cyborgism | 2015

Read more

The Big Bang of History

The Big Bang of History

Fernando Flores | The Big Bang of History. Visualism in Technoscience | 2012

Read more

Polskans historia

Polskans historia

Magnus Gustafsson | Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok | 2016

Read more

Kris och kultur

Kris och kultur

Mats Arvidson, Ursula Geisler, Kristofer Hansson (red.) | Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia | Sekel Bokförlag | 2013

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. ...

Read more

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Åsa Alftberg | Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet | 2012

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana ...

Read more

Tre städer, två broar och ett museum

Tre städer, två broar och ett museum

Dragan Nikolic | Tre städer, två broar och ett museum. Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina | 2012

Read more

Information, identitet, medborgarskap

Information, identitet, medborgarskap

Johanna Rivano Eckerdal | Information, identitet, medborgarskap. Unga kvinnor berättar om val av preventivmedel | 2012

Read more

Enciclopedia de las tecnologías rotas

Enciclopedia de las tecnologías rotas

Fernando Flores | Enciclopedia de las tecnologías rotas. El humanista como ingeniero | 2011

Read more

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Sara Kjellberg | Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. | 2010

Read more

Postmodernism and the Digital Era

Postmodernism and the Digital Era

Fernando Flores | Postmodernism and the Digital Era | 2007

Read more

Tankar om träd

Tankar om träd

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm | Tankar om träd. En etnologisk studie av människors berättelser om träds betydelser | 2007

Read more

I ett andetag

I ett andetag

Kristofer Hansson | I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet | 2007

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker ...

Read more

Non-serial books – Educational Sciences

Pedagogiska dilemman

Pedagogiska dilemman

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Pedagogiska dilemman. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016 | 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. ...

Read more

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014 | 2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. ...

Read more

Att sätta praxis på pränt

Att sätta praxis på pränt

Johanna Bergqvist | Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier | 2015

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både ...

Read more

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Högskolepedagogisk reflektion och praktik. Proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012 | 2014

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. ...

Read more

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Anders Persson, Roger Johansson (red.) | Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang. Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet | 2014

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk ...

Read more

Non-serial books – History and Archaeology

Folket moget förklarat

Folket moget förklarat

Henrik Skrak | Folket moget förklarat. Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010 | 2019

Read more

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Anna-Stina Ekedahl | Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom. En studie genom antika källor och u-landsanalogi | 2018

Barnafödande är centralt i alla samhällen, även i slavsamhället Rom med dess tidvis stora import av människor, men det är också djupt privat och emotionellt. Utmaningen i att försöka fånga några aspekter av hur romerska kvinnors villkor påverkades av detta ligger i att ...

Read more

Weeping for the <i>res publica</i>

Weeping for the res publica

Johan Vekselius | Weeping for the res publica. Tears in Roman political culture | 2018

Why is Julius Caesar said to have wept in front of his soldiers after crossing the Rubicon, and Scipio Aemilianus as he beheld the destruction of Carthage? How should we understand the criticism leveled against the emperor Tiberius’ refusal to weep after the death of Germanicus? ...

Read more

Toleransens gränser

Toleransens gränser

Johannes Ljungberg | Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa | 2017

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan ...

Read more

Femina princeps

Femina princeps

Lovisa BRÄNNSTEDT | Femina princeps. Livia's position in the Roman state | 2016

From his exile in a remote province on the Black Sea the Roman poet Ovid wrote a letter to his wife, urging her to safeguard his return by praying not to the traditional gods, but to Livia, the femina princeps. In the Roman society women were traditionally associated with the domestic ...

Read more

The water-supply system in Roman Pompeii

The water-supply system in Roman Pompeii

Richard Olsson | The water-supply system in Roman Pompeii | 2015

This study focusses on the urban infrastructure for water supply in Roman Pompeii. The water distribution network of lead pipes was constructed inside the city walls, at the time when the city was connected to an aqueduct. Life for the Pompeiians changed considerably when aqueduct ...

Read more

Making Enemies

Making Enemies

Isak Hammar | Making Enemies. The Logic of Immorality in Ciceronian Oratory | 2013

The last era of the Roman Republic is known for its fierce political rivalries. Within a crumbling system, individuals strove for supremacy on the battlefield—and on the speaker’s platform. In the political culture of the late Roman Republic, a politician was by definition an ...

Read more

När något blir annorlunda

När något blir annorlunda

Matilda Svensson Chowdhury | När något blir annorlunda. Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom | 2012

Read more

Fostrande förpliktelser

Fostrande förpliktelser

Malin Gregersen | Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft | 2010

Read more

Non-serial books – Languages and Literature

Brain Talk

Brain Talk

Kai Alter, Merle Horne, Magnus Lindgren, Mikael Roll, Janne von Koss Torkildsen (red.) | Brain Talk. Discourse with and in the brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund, June 2008 | 2009

Read more

AnthropoScenes

AnthropoScenes

Ludwig Bengtsson Sonesson, Alexandra Nikoleris, Johannes Stripple, Paul Tenngart (red.) | AnthropoScenes. A climate fiction competition | 2020

Climaginaries is a three-year research project initiated in September 2018, financed through the Swedish research council FORMAS. The overarching aim of Climaginaries is to advance the understanding of imaginaries as means through which to catalyse the forms of political, economic, ...

Read more

Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers

Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers

Joanne Yager | Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers | 2020

Multilingualism and language contact in small-scale, egalitarian contexts are important phenomena affecting processes of language change throughout human history, yet our understanding of the outcomes of multilingualism and language contact in this kind of setting remains limited. ...

Read more

Representing discourse referents in speech and gesture

Representing discourse referents in speech and gesture

Sandra Debreslioska | Representing discourse referents in speech and gesture | 2019

Gestures are part of language. When speakers produce discourse, they use speech but also gestures, and addressees reliably recognize such gestures as communicatively meaningful. This thesis examines the details of how speech and gestures work together in discourse production, and ...

Read more

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings

Sara Farshchi | Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings. Words, pictures and sentences | 2019

Read more

What's in a dialogue?

What's in a dialogue?

Nele Pöldvere | What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation | 2019

Spoken dialogue is the most common use of language, but it is also incredibly complex and dynamic. It puts on full display the intricate ways in which speakers coordinate their contributions to make sense of the world and negotiate social relations with each other. A fruitful method ...

Read more

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion

Lisa-Marie Teubler | Visualizing the Vir Bonus in Charles Dickens's Scenes of Persuasion. The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt | 2019

This study presents a re-reading of some of Charles Dickens’s most famous works and contends that they are filled with scenes of persuasion—moments of heightened rhetoric. It traces the idea of a vir bonus: a voice that speaks from the perspective of truth and love based in spontaneous ...

Read more

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Briana Van Epps | Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic | 2019

This thesis focuses on Jamtlandic (or jamska), a language variety spoken in northern Sweden at the Norwegian border. Jamtlandic maintains the three-gender system from Old Norse (with masculine, feminine, and neuter), but shows signs of influence from the two-gender system of Swedish ...

Read more

Reading expectations

Reading expectations

Alexander Strukelj | Reading expectations. How expectations influence our reading, eye movements, opinions, and judgments | 2018

Reading is a process that frequently uses shortcuts to improve efficiency and speed. The shortcuts that help us during reading are based on things like prediction, context, biases, and previous experiences. By changing the expec-tations of what will be read, we change how these shortcuts ...

Read more

Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

Mette Sjölin | Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010 | 2017

Read more

Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns

Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns

Frida Blomberg | Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns. Neurocognitive Studies of Word Meaning | 2016

The present thesis investigated Swedish nouns differing in concreteness, specificity and emotional content using linguistic, psycholinguistic and neurolinguistic methods. The focus of Paper I was a semantic analysis of discourse produced by a person with a lesion in visual (left occipital) ...

Read more

Roots and Routes

Roots and Routes

Katalin Henriksson | Roots and Routes. Life stories of exiled Hungarian women in Sweden | 2016

How do people shape a life in exile? What does nation or homeland mean in such a life situation, and how is the inevitable social and moral turbulence – embedded in the migrant’s biography – employed and interpreted by the migrant herself? This book addresses these issues ...

Read more

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

Boel Jepson | English Place-Name Elements Relating to Boundaries | 2011

Read more

Testing English Collocations

Testing English Collocations

Henrik Gyllstad | Testing English Collocations. Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners | 2007

Read more

Accountability and the making of knowledge statements

Accountability and the making of knowledge statements

Hans Malmström | Accountability and the making of knowledge statements. A study of academic discourse | 2007

Read more

Aspect, tense and mood

Aspect, tense and mood

Marita Ljungqvist | Aspect, tense and mood. Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese | 2003

Read more

Non-serial books – Languages and Literature & Études Romanes de Lund

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Linda Smidfelt | Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting | 2019

Read more

Non-serial books – Media History

Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices

Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices

Tina Askanius | Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices | 2012

Read more

Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use

Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use

Nils Holmberg | Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use. A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction | 2016

Eye-tracking gives us a rare opportunity to look at the world through someone else’s eyes. In this dissertation we are looking at online advertising through the eyes of children aged 9 and 12 years. These children are surfing the world wide web to gather information, to play games, ...

Read more

Non-serial books – Philosophy and Religion

Reasons and Normativity

Reasons and Normativity

Jakob Green Werkmäster | Reasons and Normativity | 2019

Normative reasons concern us all. We constantly make decisions, believe in various propositions, and feel certain emotions. Hopefully, we do, feel and believe what we ought to do, feel, and believe – but how does it all come together? Reasons and Normativity is a thesis that consists ...

Read more

En annan Abraham

En annan Abraham

Anna Sjöberg | En annan Abraham. Tre undersökningar av den kristna historiens kris | 2019

Men en annan Abraham, [...] en som verkligen vill offra, men som inte kan tro att det är han som avses. [...] Han fruktar att han förvisso kommer att rida ut med sonen, men på vägen förvandlas till Don Quixote. En Abraham som kommer okallad! – Franz Kafka till Robert Klopstock, ...

Read more

Perfection and Fiction

Perfection and Fiction

Frits Gåvertsson | Perfection and Fiction. A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy | 2018

Read more

Between Values and the World

Between Values and the World

Andres Garcia | Between Values and the World. Studies in second-order value theory | 2018

Read more

Jesus the True Leader

Jesus the True Leader

Daniel Hjort | Jesus the True Leader. The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew | 2018

The purpose of the present study is to understand and clarify how Jesus is presented as a leader in the Gospel of Matthew. The usage of common leadership terms in reference to Jesus early in the story, the biographical genre of Matthew, and the consistently negative portrayal of other ...

Read more

Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

Manuel Oliva | Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain | 2018

Read more

Logical Dynamics and Dynamical Systems

Logical Dynamics and Dynamical Systems

Rasmus Kraemmer Rendsvig | Logical Dynamics and Dynamical Systems | 2018

Read more

Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing

Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing

Andrea Schremm | Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing. Studies of native speakers and second language learners of Swedish | 2018

Read more

How It All Relates

How It All Relates

Henrik Andersson | How It All Relates. Exploring the Space of Value Comparisons | 2017

This thesis explores whether the three standard value relations, “better than”, “worse than” and “equally as good”, exhaust the possibilities in which things can relate with respect to their value. Or more precisely, whether there are examples in which one of these relations ...

Read more

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

"Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..."

Ulrica Fritzson | "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld | 2017

Hur kan det vara så att ett antal förövare, dömda för bland annat mord, berättar om befriande och mänskliggörande erfarenheter då de mött sina brottsoffer och erkänt sin skuld inför dem? Kan det verkligen vara befriande att konfrontera sina egna destruktiva och omänskliga ...

Read more

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Asger Kirkeby-Hinrup | Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation | 2017

Read more

Transformed Readings

Transformed Readings

Martin Wessbrandt | Transformed Readings. Negotiations of Cult in Paul, Hebrews, and First Clement | 2017

Read more

Walking on the Pages of the Word of God

Walking on the Pages of the Word of God

Aron Engberg | Walking on the Pages of the Word of God. Self, Land, and Text Among Evangelical Volunteers in Jerusalem | 2016

What does it mean to be “literally walking on the pages of the Word of God”? In what sort of religious imaginary does it even make sense to say that one is? Considering that this claim comes from an Evangelical Christian currently working as a volunteer in Jerusalem, it raises ...

Read more

Like a Garden of Flowers

Like a Garden of Flowers

David Willgren | Like a Garden of Flowers. A Study of the Formation of the 'Book' of Psalms | 2016

This is a study of the formation of the ‘Book’ of Psalms that attempts to provide answers to two fundamental questions: “how?” and “why?”. The first relates to the diachronic growth of the collection (how are these processes to be reconstructed, and on what grounds?), ...

Read more

Slips, Thoughts and Actions

Slips, Thoughts and Actions

Cathrine Victoria Felix | Slips, Thoughts and Actions | 2015

t is possible to disagree on nearly everything when it comes to human agency. Nonetheless, certain things are written in stone. One thinks. One acts. One makes mistakes. My focus in this dissertation is on these three simple facts and the relation between them. I am fascinated by ...

Read more

Norms in Social Interaction

Norms in Social Interaction

Patrizio Lo Presti | Norms in Social Interaction. Semantic, Epistemic, and Dynamic | 2015

This dissertation examines people’s understanding of and action according to norms. Two models are distinguished: a cognitive and a non-cognitive model. The cognitive model is characterized by requiring for people to understand norms and each other, and to act accordingly, ...

Read more

Truth, Grounding & Dependence

Truth, Grounding & Dependence

Robin Stenwall | Truth, Grounding & Dependence | 2015

Read more

The Hammer and the Nail

The Hammer and the Nail

Henrik Thorén | The Hammer and the Nail. Interdisciplinarity and Problem Solving in Sustainability Science | 2015

Read more

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory

Fritz-Anton Fritzson | Value Grounded on Attitudes. Subjectivism in Value Theory | 2014

Read more

Autonomi - realitet eller ideal?

Autonomi - realitet eller ideal?

Ylva von Gerber | Autonomi - realitet eller ideal? | 2014

Autonomi – realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom trekontexter – den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska.Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och deotydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk ...

Read more

The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

Eric Brandstedt | The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change | 2013

Read more

Stimulating the Brain

Stimulating the Brain

Veronica Johansson | Stimulating the Brain. Ethical Perspectives on Deep Brain Stimulation & Nano Scaled Brain Machine Interfaces | 2013

Read more

Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

Eva Skowronski | Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla" | 2013

Read more

The Balance of Meaning

The Balance of Meaning

Thord Svensson | The Balance of Meaning. Exploring the possibility of a recognition-transcendent meaning of religious and existentially important terms | 2013

Read more

Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

Martin Lembke | Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise | 2012

Read more

Figuring Flesh in Creation

Figuring Flesh in Creation

Andreas Nordlander | Figuring Flesh in Creation. Merleau-Ponty in Conversation with Philosophical Theology | 2011

Read more

Theory and Reality

Theory and Reality

Staffan Angere | Theory and Reality. Metaphysics as Second Science | 2010

Read more

Legal Questions and Scientific Answers

Legal Questions and Scientific Answers

Lena Wahlberg | Legal Questions and Scientific Answers. Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations | 2010

Read more

Autonomy and Metacognition

Autonomy and Metacognition

Henrik Levinsson | Autonomy and Metacognition. A Healthcare Perspective | 2008

Autonomy and Metacognition is a philosophical study in two parts. The first part is an analytical examination of the cognitive aspects of autonomy, and the second part forms an application of the analysis to Swedish healthcare. Part I of this dissertation examines the cognitive ...

Read more