lunduniversity.lu.se

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.)
Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet
Mediehistoriskt arkiv 41
2019

Svenska

ISSN: 1654-6601
ISBN: 978-91-985045-2-1, 978-91-985045-3-8

Borrow this bookRead this book

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och komplexitet där avvägningar mellan förklarande och förutsägande modeller är av vikt. I den här boken används modellbegreppet i flera betydelser: som framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskaplig metod. Boken utgår från ett forskningsprojekt som på olika sätt digitaliserat tre teknikhistoriska samlingar på Tekniska museet i syfte att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter.