lunduniversity.lu.se

Religion, vård och omsorg

Religion, vård och omsorg

Magdalena Nordin, Tobias Schölin
Religion, vård och omsorg
2011

Svenska

ISBN: 978-91-40-67386-2
Publisher: Gleerups

Inom vård och omsorg är existentiella frågor om lidande, död och livets mening ständigt närvarande. I en utsatt och osäker situation kan kulturella och religiösa frågeställningar och identiteter upplevas som extra viktiga. Dessutom står det ofta i policydokument att vården ska utgå från ett etniskt, religiöst och kulturellt helhetsperspektiv. Men vad innebär det egentligen i praktiken att utöva vård och omsorg som grundar sig i mångkultur? Vad avses med kultur i den mångkulturella vården och är religion ett uttryck för kultur? Hur mycket religion kan få finnas inom vården? Kan man dra slutsatser om individens behov och önskemål utifrån hans eller hennes religiösa eller kulturella grupptillhörigheter?

I den här boken får patienter och religiösa företrädare med erfarenhet av religiösa och kulturella frågor inom vården komma till tals. Genom deras berättelser tydliggörs den mångkulturella omvårdnadens komplexitet. Författarna förespråkar att vårdpersonal utvecklar en reflexiv hållning kring frågor om grupptillhörigheter, gränssättningar och individuella behov, och den rikliga empirin ger underlag för sådan reflektion. Boken riktar sig främst till universitets- och högskolestuderande inom omvårdnad och socialt arbete, samt till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Magdalena Nordin, fil. dr i religionssociologi och Tobias Schölin, fil. dr i vårdvetenskap, är båda verksamma vid IMER, Internationell Migration och Etniska Relationer, Malmö högskola.