lunduniversity.lu.se

Ägare och kapital

Ägare och kapital

Pål Brunnström
Ägare och kapital. Klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939
2014

Svenska

ISBN: 978-91-977875-9-8
Publisher: Pluribus

Borrow this bookRead this book

Det här är en bok om klass, ägare och kapital och hur två av Sveriges mäktigaste familjer under mellankrigstiden såg på sig själva och andra utifrån sin roll som kapitalägare. Under åren mellan första och andra världskriget omstöptes maktförhållandena i Sverige. Den politiska makten gled bort från den ekonomiska, arbetarrörelsen växte sig stark och utmanade kapitalet såväl politiskt som på arbetsmarknaden. Vilka idéer om klass och genus fanns i gruppen kapitalägare? Hur såg de på sin egen roll som ägare av företag och hur förhöll de sig till andra grupper i samhället, exempelvis arbetarklassen? I en kulturhistorisk studie undersöker Pål Brunnström brev skrivna av män och kvinnor inom två familjer som under lång tid dominerade inom det svenska näringslivet. Det är rederi- och varvsägarna Broström från Göteborg och släkten Wehtje från Malmö som ägde cementindustrier och byggnadsmaterialtillverkning över hela landet. Undersökningen ger ett teoretiskt bidrag till en utvecklad förståelse av klass och maskulinitet, samtidigt som det analyserade materialet ger nya perspektiv på hur livet levdes inom samhällets elitskikt.