lunduniversity.lu.se

CODA

CODA

Mikael Askander, Johan A. Lundin, Johan Söderman (red.)
CODA. Andra antologin om Musik och samhälle
2014

Svenska

ISBN: 978-91-980921-9-6
Publisher: Kira Förlag

Musik och Samhälle är ett kunskapsfält med intresse för musikens roll i samhället och i människors vardagsliv ur såväl ett samtida som historiskt perspektiv.
Kunskapen som genomkorsar detta fält är både
praktisk och teoretisk. Det handlar således både om erfarenheter och know-how och om hur man med olika teoretiska verktyg kan förstå det som händer.
För att samla alla med intresse för frågor av det här slaget har ABF och forskare vid Malmö högskola sedan 2009 årligen arrangerat
konferensen Musik och Samhälle. Här träffas forskare, folkbildare, föreningsaktiva, folk från branschen och dess organisationer,
folk som arbetar med massmedia samt kommunala, regionala och statliga aktörer för att utbyta erfarenheter, diskutera och inte minst knyta kontakter.
I samband med konferensen 2012 gav vi ut boken Intro: en antologi om Musik och samhälle med många av de presentationer som gjordes
vid konferenserna 2009-2011. Föreliggande bok är en direkt uppföljning av denna där vi samlat presentationer från 2012 och 2013
års konferenser. Förhoppningen är att boken ska kunna fungera som inspiration för såväl praktiker som studenter och forskare, men också
kunna intressera en bredare läsekrets med intresse för musikens roll i samhället.