lunduniversity.lu.se

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

Anna Flyman Mattsson
Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
2017

Svenska

ISBN: 978-91-44-07625-6
Publisher: Studentlitteratur AB

För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning ­gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften att både utveckla ­kunskaper i olika ämnen och att erövra ett helt nytt språk: svenska. ­Språktillägnandet behöver understödjas på allra bästa sätt för att nå en nivå som kan möta de höga språkliga krav som ställs inom ­utbildning, yrkesliv och ­samhälle. Detta ställer i sin tur stora krav på ­andraspråksundervisningen. Att lärare har gedigna kunskaper om hur det går till att lära sig ett nytt språk är därför viktigare än någonsin.

Andraspråksfältet är stort och kan vara svårt att navigera i när tiden för kompetensutveckling och fördjupning är begränsad. Den här ­boken är tänkt att fungera som en brygga mellan andraspråksforskning och ­lärares undervisning i svenska som ett andraspråk. Syftet är att ge ­möjlighet till en språkvetenskapligt underbyggd undervisning: Hur inverkar till exempel modersmålet på inlärningen av ett nytt språk? På vilket sätt kan lärare stärka språkutvecklingen? Vad stöds egentligen av forskningen och vad är myt?

Författaren presenterar olika språkinlärningsteorier utifrån ett svenskt utbildningsperspektiv och diskuterar hur teorier och forskningsrön kan komma undervisningen till nytta – både på makronivå med organisationen i fokus och på mikronivå utifrån det enskilda klassrummet och lärares arbete där.

Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund vänder sig främst till sva-lärare, sfi-lärare och modersmålslärare.