Inrättande och revidering av utbildning

All utbildning ska kvalitetsgranskas innan den inrättas eller revideras. Syftet med granskningen är att säkerställa att nya eller reviderade utbildningar har förutsättning för att hålla hög kvalitet. Granskningen adresserar samtliga av Lunds universitets kvalitetskriterier.                   

Inrättande av program och huvudområden på grundnivå och avancerad nivå.

Inrättande av nya utbildningsprogram eller huvudområden föregås av en inrättandeprövning som innefattar extern granskning. Vid inrättande av program fastställs en utbildningsplan och vid inrättande av ett nytt huvudområde tas en utbildningsbeskrivning fram. HT-fakulteternas handledning för inrättande, revidering och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer att fastställas i mitten av oktober 2020.  

Senast inrättade utbildningar

Masterprogram i mänskliga rättigheter (start 2019)

Kandidatprogram i engelska (start 2019) 

Genomgår inrättandeprövning

Masterprogram i Öst- och centraleuropakunskap (planerad start 2021)

Kandidatprogram i översättning (planerad start 2021) 

  

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Lena Christensen
046–222 48 46
lena.christensenstu.luse

Fakultetssekreterare
Lisa Hetherington
046-222 44 03
Lisa.Hetheringtonkansliht.luse    

Lunds universitets handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning.