Teman 2019-2024

2019: Examination och studieresultat

  • Att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och examensmål

2020: Internationalisering

  • Att internationalisering och internationella perspektiv främjas i utbildningen

2021: Studie-, lärande- och pedagogiska miljöer

  • Att utbildningen sätter studenters/doktoranders lärande i fokus
  • Att utbildningen vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet
  • Att undervisande personal, inklusive handledare, har ändamålsenlig ämnesmässig, högskolepedagogisk, ämnesdidaktisk och övrig relevant kompetens, samt att lärarkapaciteten är tillräcklig
  • Att en ändamålsenlig och för alla tillgänglig studie- och lärandemiljö med välfungerande stödverksamhet föreligger

2022: Uppehåll för uppföljning och mittvägsreflektion

2023: Utbildningens relevans

  • Att utbildningen ska vara relevant för studenterna/doktoranderna samt svara mot samhällets behov

2024: Perspektiv i utbildningen

  • Att jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv integreras i utbildningen
  • Att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling främjas i utbildningen
  • Att studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-12-16