Teman 2019-2024

2019: Examination och studieresultat

 • Att de faktiska studieresultaten motsvarar lärandemål och examensmål

2020: Internationalisering

 • Att internationalisering och internationella perspektiv främjas i utbildningen

2021: Studie-, lärande- och pedagogiska miljöer

 • Att utbildningen sätter studenters/doktoranders lärande i fokus
 • Att utbildningen vilar på vetenskaplig och/eller konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet
 • Att undervisande personal, inklusive handledare, har ändamålsenlig ämnesmässig, högskolepedagogisk, ämnesdidaktisk och övrig relevant kompetens, samt att lärarkapaciteten är tillräcklig
 • Att en ändamålsenlig och för alla tillgänglig studie- och lärandemiljö med välfungerande stödverksamhet föreligger

2022: Utbildningens relevans

 • Att utbildningen ska vara relevant för studenterna/doktoranderna samt svara mot samhällets behov

2023: Perspektiv i utbildningen

 • Att jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv integreras i utbildningen
 • Att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling främjas i utbildningen

2024: Uppföljning av sexårsperiodens system

 • Att studenterna/doktoranderna har inflytande i planering, genomförande och uppföljning av utbildningen
 • Att en kontinuerlig uppföljning och utveckling av utbildningen sker
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-11-19