Uppföljning och utvärdering av utbildning

System för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning syftar till att skapa och upprätthålla en konstruktiv kvalitetskultur som inkluderar studenter, lärare, ledning och förvaltning. En meningsfull uppföljning och utveckling av utbildningarna tar hänsyn till institutionernas behov och arbetssituation, vilket bland annat innebär att arbetsbördan för de medarbetare som är involverade i processen ska vara rimlig. 

Med utgångspunkt i institutionernas kontinuerliga kvalitetsarbete vill HT-fakulteterna fånga såväl de utmaningar som de goda idéer och praktiker som förekommer inom utbildningsmiljöerna. Både fakultetsgemensamma och utbildningsspecifika utmaningar uppmärksammas inom ramarna för uppföljningen och utvärderingen. 

HT-fakulteternas kvalitetssystem under åren 2019–2024 följer en årlig tematisk indelning som vilar på Lunds universitets kriterier för kvalitetsarbetet:              

HT-fakulteternas system består huvudsakligen av tre typer av kvalitetsprocesser: 

Kvalitetsdialoger

HT-fakulteterna har sedan 2011 årligen hållit kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med institutionerna. Höstterminen 2018 infördes även dialoger med utbildning på forskarnivå. Kvalitetsdialogerna hålls under mars månad för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och under oktober månad för forskarutbildningen. Syftet med dialogerna är att främja ett kontinuerligt samarbete mellan fakulteterna och den utbildningsnära verksamheten som vilar på ett ömsesidigt förtroende och engagemang. Under åren 2019-2024 har kvalitetsdialogerna årliga, specifika fokusområden relaterade till kriterierna i Policy för kvalitetssäkring vid LU. 

Inför kvalitetsdialogerna tar fakulteten, i samråd med med studierektorsnätverk och studentkåren, fram ett underlag om det aktuella fokusområdet, till vilket utbildningarna därefter bidrar genom att besvara särskilda frågeställningar. 
Externa kritiska vänner kan bjudas in till kvalitetsdialogerna för att ge sin bedömning av institutionernas arbete inom vissa områden samt bidra med nya perspektiv på verksamheten

Tematiska utvärderingar

HT-fakulteterna arbetar med tematisk utvärdering, vilket innebär att hela utbildningsverksamheten årligen utvärderas med utgångspunkt i ett särskilt tema. Den årliga utvärderingen består huvudsakligen av en inventering av vissa aspekter av utbildningarna, exempelvis examination och bedömning eller internationalisering, som i sin tur utgör underlag för institutions- eller fakultetsgemensamma satsningar och samtal. Till utvärderingarna anlitas även externa sakkunniga, som bidrar med sina observationer och synpunkter på fakulteternas utbildningar i förhållande till det aktuella temat. 

Uppföljning och information om styrande lagar och förordningar

Uppföljning av och information om styrande lagar och förordningar görs kontinuerligt och initieras av fakulteterna efter behov. Fakulteterna kombinerar uppföljning med informationsinsatser och revidering av egna styrdokument. Syftet med att kombinera uppföljning, revision och information är att fakulteterna med regelbundenhet kan försäkra sig om att institutionerna känner till och följer lagar och förordningar samt att det finns förutsättningar för verksamheterna att leva upp till fakulteternas egna styrdokument.

Mer information om HT-fakulteternas kvalitetssystem finns här.

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Lena Christensen
046–222 48 46
lena.christensenstu.luse

Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet