Uppföljning och utvärdering av utbildning

System för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning tar sin utgångspunkt i skapandet och upprätthållandet av en konstruktiv kvalitetskultur som omfattar både studenter, lärare, ledning och förvaltning. För att få till detta måste uppföljning och utveckling vara meningsfulla i förhållande till de behov som finns i utbildningsverksamheterna och i förhållande till den arbetsbörda arbetet med uppföljning och utvärdering innebär. HT-fakulteterna utgår från verksamheternas kontinuerliga kvalitetsutvecklande arbete och fångar upp gemensamma utmaningar för utbildningarna samt identifierar och sprider goda idéer och praktiker mellan utbildningsmiljöerna. Uppföljningen och utvärderingarna uppmärksammar både gemensamma och utbildningsspecifika utmaningar.

HT-fakulteternas kvalitetssystem under åren 2019–2024 har en ärlig tematisk indelning som följer Lunds universitets kriterier för kvalitetsarbetet:     

HT-fakulteternas system består huvudsakligen av tre typer kvalitetsprocesser vars innehåll och fokus följer den årliga tematiska indelningen: 

 

Kvalitetsdialoger

HT-fakulteterna håller kvalitetsdialoger med institutionerna och HT-biblioteket två gånger per år. Kvalitetsdialoger för utbildning på grundnivå och avancerad nivå hålls under mars månad och kvalitetsdialoger för forskarutbildning hålls i oktober. Dialogerna föregås av framtagandet av ett underlag som planeras av i samarbete med studierektorsnätverk och studentkåren för respektive utbildningsnivå. Externa kritiska vänner kan bjudas in till kvalitetsdialogerna för att göra en samlad bedömning av utbildningarnas arbete inom vissa tematiska områden samt bidra med nya perspektiv på utbildningsverksamheten.

 

Tematiska utvärderingar

Tematiska utvärderingar konkretiserar de årliga teman och tar sina utgångspunkter huvudsakligen i inventeringar av vissa aspekter av utbildningarna som blir underlag för diskussioner och institutions- eller fakultetsgemensamma satsningar. Metodiskt vilar utvärderingarna på deltagande observation, där externa personer deltar i verksamheterna med en reflekterande och observerande utgångspunkt.


Uppföljning och information om styrande lagar och förordningar

Uppföljning av och information om styrande lagar och förordningar görs kontinuerligt och initieras av fakulteterna efter behov. Fakulteterna kombinerar uppföljning med informationsinsatser och revidering av egna styrdokument. Syftet med att kombinera uppföljning, revision och information är att fakulteterna med regelbundenhet kan försäkra sig om att utbildningsverksamheterna känner till och följer lagar och förordningar samt att det finns förutsättningar för verksamheterna att leva upp till fakulteternas egna styrdokument.

Mer information om HT-fakulteternas kvalitetssystem finns här.

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Hege Markussen
046–222 77 35
hege.markussenkansliht.luse


Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet