lu.se

Humaniora 2020

Under 2020 vill de humanistiska och teologiska fakulteterna lyfta de goda insatser som görs vid våra institutioner och i våra ämnen. Under det år som också Vetenskapssocieteten i Lund firar 100 år vill fakulteterna ta tillfället i akt att uppmärksamma våra studenter, lärare och forskare och göra året till ett år när humaniora lyfts fram som en livsviktig resurs och aktör i samhället i stort. 

För att uppnå detta mål är ambitionen att synliggöra det arbete som pågår i forskning och i undervisning inom våra båda fakulteter genom ett gemensamt program för året. I detta ryms också syftet att stärka relationerna till universitetet i stort och dess övriga fakulteter. Genom en utåtriktad verksamhet, genom skolbesök, föredrag och skrivelser, vill fakulteterna bidra till att låta humaniora ta plats i diskussioner som rör människan, hennes språk, och det samhälle hon lever i. 

”Humanistiska och teologiska perspektiv och kompetenser är nödvändiga för att ’förklara, förstå och förbättra vår värld’ och värna om en långsiktigt hållbar utveckling i en föränderlig miljö” står det att läsa i den strategiska planen för fakulteternas arbete. Det är för att synliggöra detta som fakulteterna bjuder in till ett år för humaniora.

Kontaktinformation