lu.se

Nya anställningar 2020

Behovet av humanistisk forskning är stort och vi verkar i en region där fantastiska upptäckter återstår att göra och slå mynt av. Humaniora 2020 innebär ett tillfälle att visa vad vi humanister och teologer egentligen gör.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har under 2020 utlyst 27 doktorandanställningar inom bland annat arkeologi, filosofi, mediehistoria, musikvetenskap, litteraturvetenskap, teologi och religionsvetenskap samt flera olika språk.

Under året gjordes även en särskild satsning med 5 postdoktoranställningar bland annat inom mänskliga rättigheter, språkvetenskap och kulturvetenskap. Sista ansökningsdag för doktorandanställningarna.

https://www.lu.se/vacancies

Postdoktortjänster som har varit utlysta tidigare i år

Postdoktor - gränssnittet mellan prosodi, syntax och informationsstruktur

Den aktuella postdoktortjänsten knyts till det ämnesöverskridande nätverk av forskare på Språk- och litteraturcentrum (SOL) inom fonetik, japanska, nordiska språk och tyska, som arbetar med forskningsfrågor som för samman prosodi, syntax och informationsstruktur. Den aktuella forskningen har lång tradition vid Lunds universitet och ligger både teoretiskt och empiriskt på områdets frontlinje.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-02.

Läs mer om tjänsten här.

Postdoktor i kristendom, populism och nationalism

Forskningsområdet ”Kristendom, populism och nationalism” omfattar frågor som rör utbyte, relationer och överlappning mellan kristendomen och de båda politisk-ideologiska företeelserna populism och nationalism, såväl i det förflutna som i samtiden. Tjänsten är tvärvetenskaplig och omfattar forskning som för närvarande bedrivs inom flera ämnesområden på CTR. Forskningsförslag inom vilket som helst av dessa ämnesområden välkomnas och det finns ingen särskild geografisk, kulturell eller konfessionell inriktning angiven för tjänsten.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-02.

Läs mer om tjänsten här.

Postdoktor i modevetenskap

Forskningsområdet Klädproduktion som kunskap, kommunikation och praktik handlar om mode och klädtillverkning i spänningsfältet mellan elitkultur och demokratisering ur ett historiskt perspektiv. Syftet är att öka kunskapen om tillverkning av kläder vid tiden från industrialiseringens genombrott och framåt. Hur producerades kläder inom konfektionsindustrin, av professionella skräddare och sömmerskor, samt av amatörsömmerskor i hemmen? Hur traderades och spreds textil kompetens i samhället? En i huvudsak kvinnligt kodad kunskap som tidigare tagits för given har successivt försvunnit och dessutom marginaliserats i forskningen. Återbruk, som tidigare var en viktig del av hemmens klädkonsumtion och klädproduktion, har lyfts fram som nödvändig praktik i ett framtida hållbart mode. Vi ser gärna ansökningar där inriktning mot något eller några av dessa områden tydligt framgår.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-16.

Läs mer om tjänsten här.

Postdoktor i mänskliga rättigheter i Öst- och Sydöstasien

Tjänstens placering är delad mellan Avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Inom MR karaktäriseras forskningen av historiska, politiska och filosofiska perspektiv med fokus på bland annat socioekonomiska rättigheter, civilsamhällets roll, barns och ungdomars rättigheter och mänskliga rättigheters historieskrivning. Inom CÖS karaktäriseras forskningen på mänskliga rättigheter av ett fokus på civilsamhället, den digitala utvecklingens påverkan på mänskliga rättigheter och kampen för mänskliga rättigheter, migranters och arbetares rättigheter, samt frågor som rör yttrandefrihet och akademisk frihet.

Sista ansökningsdatum är 2020-02-12.

Läs mer om tjänsten här.

Postdoktor i språklig betydelse och språkligt processande

Forskningen inom språkvetenskap är bred och spänner över olika perspektiv på språket från semantik och pragmatik till grammatik, språkinlärning och gestforskning. Det finns många samarbetsprojekt både inom språkvetenskapens olika inriktningar och tvärvetenskapliga samarbeten med till exempel psykologi, datavetenskap, medicin, kognitionsvetenskap. I samarbete med Humanistlaboratoriet har vi en dynamisk och kreativ forskarmiljö i internationell toppklass.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-02.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorandtjänster som har varit utlysta tidigare i år

Fyra doktorander i allmän språkvetenskap, engelska med språkvetenskaplig inriktning, fonetik eller nordiska språk

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i arkeologi

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i bokhistoria

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Fem doktorander vid Centrum för teologi och religionsvetenskap

Doktorandanställningar kan detta år sökas i följande forskarutbildningsämnen:

  • Gamla testamentets exegetik
  • Global kristendom och interreligiösa relationer
  • Judaistik
  • Kyrkohistoria (inklusive patristik)
  • Nya testamentets exegetik
  • Praktisk teologi
  • Religionsfilosofi med etik
  • Systematisk teologi

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i filmvetenskap

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i franska

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i historisk osteologi

Institutionen består i dag av fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Ämnena samverkar med varandra, samtidigt som de har olika idéhistorisk bakgrund och delvis arbetar med olika källmaterial, metoder och teoretiska perspektiv. Detta är institutionens styrka ur både forsknings- och utbildningssynpunkt.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i idé- och lärdomshistoria

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Två doktorander i italienska, latin, semitiska språk eller spanska med litteraturvetenskaplig inriktning

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i kognitiv semiotik

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i litteraturvetenskap

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i mediehistoria

Institutionen för kommunikation och medier (KOM) samlar ämnen från såväl humanistiska som samhällsvetenskapliga fakulteten. Verksamheten inbegriper journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Institutionen erbjuder utbildning på alla nivåer och en dynamisk forskningsmiljö med livaktiga internationella kontakter där ämnesövergripande initiativ välkomnas.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i musikvetenskap

Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet är en ämnesmässigt mångfasetterad miljö för forskning och högre utbildning, med ett åttiotal anställda och ca 1500 studenter årligen. Vid Institutionen för kulturvetenskaper finns ett flertal forskningsområden och utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildnings nivå, fördelade på nio avdelningar och två centrumbildningar.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i praktisk filosofi

Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Doktorand i teoretisk filosofi

Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.

Två doktorander i Öst- och Sydöstasienstudier

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier grundades 1997 som ett resultat av ett regeringsinitiativ. Centrums uppgift är att utveckla kompetensen och förståelsen av den samtida samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Centrum bedriver utbildning på masternivå samt forskning.

Sista ansökningsdatum är 2020-03-01.

Läs mer om tjänsten här.