lu.se

Historik

Bokserier som samlar universitetets forskning har funnits länge i Lund. Acta universitatis Lundensis, Lunds universitets årsskrift, gavs ut från 1864 och en bit in på 1900-talet. Den följdes av olika underavdelningar, som betraktades som delar av den övergripande acta-serien. 

Numera används inte längre namnet acta som en övergripande beteckning för skrifterna i Lund. Men ett stort antal skriftserier ges ut, särskilt inom de humanistiska och teologiska ämnena. En del serier är nytillkomna och ger prov på nya, ofta tvärvetenskapliga, ämnen. Andra serier ha funnits i många decennier. Det syns till exempel på att vår äldsta titel i detta projekt är från 1933.

Serierna har genom åren organiserats på olika sätt. Mellan 1986 och 2000 samlades serierna under namnet Lund University Press, vilket var ett samarbete mellan Lunds universitet och Studentlitteratur. Sedan detta samarbete lades ner har serierna skötts lokalt av de olika institutionerna, men i och med detta projekt synliggörs böckerna istället gemensamt via denna hemsida. Med start i september kommer de också att säljas här. 

Förutom de serier som nu syns på hemsidan planerar vi att så småningom skapa en rubrik som heter Avslutade serier, där också äldre serier som inte längre ges ut kommer att visas upp. Även om sidan aldrig kommer att kunna bli fullständig hoppas vi kunna visa bredden och djupet i humanisternas och teologernas bokpublicerade forskning. 

Arbetet med skriftserierna är en fortsättning på den HT-utredning som 2012 resulterade i rapporten Ny strategi för vetenskaplig bokpublicering vid Lunds universitet, som också föreslog att Lunds universitet skulle starta ett universitetsförlag. Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Andra lärosätens publikationer

Andra lärosäten i Sverige har också hemsidor där du kan hitta deras publikationer. Här är några sådana platser: