lu.se

Om vårt arbete med skriftserierna

Denna hemsida samlar humanisternas och teologernas bokpublikationer.  Den kommer kontinuerligt att förbättras och utvidgas med mer information, men redan nu finns svar på en hel del frågor på denna sida och i vår FAQ.

En miljövänlig bokproduktion

I projektet kommer vi att arbeta på två parallella sätt med böckerna. Vi kommer att samla in de titlar som tryckts tidigare, och dessa kommer vi att lagerhålla och erbjuda till försäljning på denna sida.

Med produktionen framåt i tiden arbetar vi istället på det mest miljövänliga sättet: genom att trycka mindre upplagor och sedan tillgängliggöra boken som print-on-demand, det vill säga att boken trycks upp när den beställs. Detta innebär att vi i framtiden inte kommer att samla stora lager av böcker, men samtidigt kommer våra forskningsböcker aldrig att kunna ta slut.

Vi trycker huvuddelen av våra böcker på universitetets interna tryckeri Media-Tryck, som är både Svanen- och REPA-certifierat. Dessutom arbetar vi i första hand med format på böckerna som ger minsta möjliga papperssvinn. Vi är glada över att på detta sätt kunna driva en miljövänlig publiceringsverksamhet. 

Du som är i färd med att publicera en bok i en skriftserie, eller internt utanför en skriftserie, är varmt välkommen att kontakta oss för råd och diskussioner.

Våra pilotprojekt

Vi har genomfört tre pilotprojekt inom bokproduktionen. De visar hur vi tänker i vårt arbete med böckernas form och vart vi strävar framöver.

Två böcker har formgivits i sin helhet, både inlaga och omslag:

För en bok har vi formgivit omslaget:

Låna boken – läs boken – köp boken

Vi är också glada över att på samma ställe kunna erbjuda tre olika ingångar till samma bok, representerade av de tre knapparna Låna boken, Läs boken och Köp boken. Dessa knappar finns inne i varje titels längre informationspost.

  • Den förstnämnda knappen leder dig till bokens sida i Libris, den nationella bibliotekskatalogen, och den finns på nästan samtliga böcker.
  • Knapp nummer två, Läs boken, finns på de böcker som ligger utlagda open access och leder dig till den digitala filen.
  • Via den sistnämnda knappen, Köp boken, kommer du till vår webbshop där du kan köpa ett tryckt exemplar av boken.

Hemsidans olika avgränsningar

Denna hemsida innehåller inte allt som forskarna inom humaniora och teologi har publicerat i bokform – det vore en omöjlig uppgift. Så här har vi valt att avgränsa vårt arbete:

  • De verksamma skriftserierna har tagits med i sin helhet. Titlarna presenteras på två olika sätt och gränsen mellan dessa har dragits år 2000. Detta innebär att samtliga titlar publicerade före år 2000 endast finns med som en kort informationspost utan omslagsbild, medan titlarna från år 2000 och framåt finns representerade med en längre, klickbar post. De längre posternas information är delvis hämtad från LUCRIS, och här är vårt mål att posten också ska ha omslagsbild och baksidestext. 
  • Alla äldre skriftserietitlar som antingen finns till försäljning eller som kan läsas open access kommer också att ges en sådan längre post.
  • I de serier som Lunds universitet ger ut tillsammans med ett annat lärosäte är endast de titlar som är skrivna av en lundaförfattare representerad med en längre post, övriga beskrivs i en kort informationspost. Detta gäller Coniectanea biblica. New Testament Series, Coniectanea biblica. Old Testament series och Bibliotheca theologiae practicae.
  • Böcker som publicerats internt utan att tillhöra en skriftserie har vi tagit med från år 2010 och framåt. Vi kommer inte att gå tillbaka längre än så med någon ambition att vara fullständiga, men vi kompletterar gärna vår lista med äldre böcker om de finns tillgängliga till försäljning och/eller att läsas open acess. Om du har en sådan bok, kontakta oss!
  • Tidskrifter och Working Papers/elektroniska serier som ges ut av Lunds universitet inom våra ämnen länkar vi till från skriftseriesidan. Hör av dig om du har en sådan som vi har missat!
  • Externt publicerade böcker, både monografier och antologier, har vi likaså tagit med från år 2010 och framåt. Informationen om böckerna är hämtad ur LUCRIS och här gör vi ingen fullständig kontroll utan litar på det forskarna lagt in i databasen. Det är också via LUCRIS vi får reda på att en bok har publicerats. De kategorier som hämtas till vår databas är "bok" och "redaktör för bok", och endast de titlar som anges vara publicerade (alltså inte de som anges som "in press" eller "submitted"). Om du saknar en bok, kolla först om den är inlagd i LUCRIS. Om den inte är det, lägg in den där så kommer den efter ett tag att dyka upp också hos oss. Om boken finns i LUCRIS men inte syns hos oss så hör av dig. 

Om förlagspublicerade böcker

På skriftseriernas hemsida vill vi visa upp de böcker som våra forskare publicerat på förlag. I det arbetet vill vi gärna använda bokens omslagsbild, och också viss information om boken.

Vi tar mycket gärna emot omslagsbild, baksidestext och innehållsförteckning i digital form från de förlag som publicerar våra forskare, eller från forskarna själva, för att kunna göra informationen på denna sida ännu bättre. Dessutom länkar vi gärna till det aktuella förlaget från bokens informationspost. Kontakta oss om det!

Vi rekommenderar också att detta stycke läggs till i de avtal som sluts mellan våra forskare och förlag:

Förlaget godkänner att Lunds universitet kan komma att använda publikationens omslagsbild och redaktionell information rörande publikationen i universitetets information om forskarnas externa publiceringar.

Hur ska omslagsbilderna se ut?

Så här önskar vi att omslagsbilderna ska se ut: gärna mellan 1500 och 1800 pixlar i bredd, sparade i jpg-format, och helst inte större än 3 MB.

Vårt open access-arbete

Lunds universitet är en av de aktörer i Sverige som verkar för att forskningsresultat ska göras tillgängliga open access, det vill säga fritt digitalt tillgängliga att läsa för den som vill. I det här projektet strävar vi efter att leva upp till denna målsättning. Våra open access-filer kommer att lagerhållas i LUCRIS, Lunds universitets nya forskningsinformationssystem. De kan alltid nås här från skriftseriernas sida, genom att du trycker på knappen Läs boken som syns vid varje titel som finns tillgänglig open access.

Vi kommer också så småningom att göra en egen rubrik, Titlar tillgängliga open access, för att underlätta sökandet av dessa titlar. Denna rubrik kommer att finnas dels under Våra skriftserier, och dels under HT:s forskare på förlag

Vi arbetar för att de böcker som i framtiden ges ut vid Lunds universitet ska göras tillgängliga open access i samband med att de ges ut i tryck. Dessutom vill vi gärna lägga ut äldre titlar open access i efterhand. Om du har en äldre bok som du vill göra digitalt tillgänglig, kontakta oss! Vi hjälper till med det praktiska.

I detta arbete samarbetar vi med HT-biblioteket, som också gärna svarar på frågor om open access och om registrering av forskningspublikationer, se deras hemsida.

Mer information om open access finns att läsa på Lunds universitetsbiblioteks hemsida och på Kungliga bibliotekets hemsida.

Projektets ekonomi

Skriftserieprojektet finansieras av de humanistiska och teologiska fakulteterna. Detta är ett projekt som inte har som mål att täcka sina egna kostnader, utan syftet med satsningen är att göra bokpubliceringarna lättillgängliga och synliga. Vi kommer också att arbeta med produktionen av böckerna med målet att de ska vara välproducerade och estetiskt tilltalande. Dessutom kommer vi i förlängningen att arbeta med marknadsföring av böckerna.

Eftersom verksamheten inte bygger på intäkter kommer ingen royalty att betalas ut, och intäkter från försäljningen kommer inte att gå tillbaka till berörd författare eller institution, utan i stället användas i projektets arbete. För print-on-demand-böcker kommer det inte heller att vara några större intäkter, utan kundens betalning kommer framför allt att täcka kostnaderna för produktion och distribution.