lu.se

Tjänstledighet

Forskarutbildning

En doktorand med anställning har rätt att få tjänstledighet med motsvarande förlängning för föräldraledighet, värnpliktstjänstgöring, vård av barn under tolv år (partiell tjänstledighet, högst 25%) samt för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

En doktorand med anställning kan beviljas tjänstledighet med motsvarande förlängning, dock normalt sammanlagt högst 12 månader, vid tillfälligt uppehållande av annan verksamhet som främjar doktorandens utbildning på forskarnivå samt vid krissituationer på arbetsplatsen eller i hemmet.

Doktorand med anställning kan även beviljas tjänstledighet med motsvarande förlängning efter särskild prövning.

Ansökan om tjänstledighet för annan verksamhet ska innehålla en beskrivning av verksamheten och motivering till ansökan. Ansökan om tjänstledighet ska alltid lämnas till prefekten som yttrar sig över ansökan i samråd med doktorandens handledare och vidarebefordrar ärendet till forskarutbildningsnämndens sekreterare för beslut.