Stipendietips för doktorander och postdoc

Utbytesstudier via HT-fakulteterna

Erasmus+

  1. Om du väljer att studera utomlands kan du vara ute minst tre och max 12 månader vid ett av våra dryga 60 partneruniversitet i Europa. Du kan nyttja bibliotek, besöka seminarier, men du kan inte förvänta dig någon handledning på plats. Du erhåller ett Erasmusstipendium om ca 350 € per månad under hela din utbytesperiod.
  2. Om din institution beviljar det kan du undervisa via Erasmus+ (lärarmobilitet). Du behöver då en inbjudan från ett Erasmusanknutet universitet i Europa, där man önskar din medverkan i undervisningen (eller seminarieserien). Du kan stanna ute (d.v.s. du får finansiering för) max två veckor och behöver undervisa minst åtta klocktimmar under denna period. Din institution betalar hela utbytet, i en första vända (resa, boende, utlandstraktamente samt ersättning för visst undervisningsmaterial – vid behov), och erhåller efter din hemkomst medel från Erasmus+.
  3. (Du kan jobbskugga inom Erasmus+ (personalmobilitet). Kanske vill du exempelvis besöka en kollega utomlands som sökt pengar för och arbetat inom ramen för ett större vetenskapligt projekt? Hos honom/henne skulle du kunna vistas en period (samma tidsmässiga begränsningar och krav som för lärarutbytet) och hämta kunskap och inspiration som kan vara dig till gagn i din kommande forskargärning.
  4. Du kan även resa ut och göra Erasmuspraktik. Detta skulle vara en möjlighet om man t.ex. vill besöka grundskolor utomlands. Du behöver vara ute under minst två månader, som mest 12 månader, och du erhåller ca 500 € per månad i Erasmusbidrag.

Vad gäller studier utomlands är det värt att notera att de centrala utbytesavtal som administreras på fakultetsnivå av HT-Internationella kontoret – och som i mångt och mycket gäller universitet utanför Europa – tyvärr inte innefattar doktorandnivån.

Du ansöker enkelt om en utbytesplats inom Europa (Erasmus+) via Internationella kontoret vid HT-fakulteterna. Deadline inför hösten är den 5 mars och inför våren den 5 oktober varje år. Allt du behöver veta hittar du på:

Väljer du att istället undervisa eller jobbskugga via Erasmus+ så kan du ansöka varje vår och höst – deadline är den 28 september inför höstterminen och den 29 februari inför vårterminen. Du kan ansöka även efter detta datum, men vill du vara säker på att erhålla medel så rekommenderar vi att möta deadline. OBS! Medlen för personalmobilitet är begränsade – ansök före den 28 september inför hela det kommande läsåret! Båda dessa ansökan görs till vårt kontor.

Reser du ut för studier eller praktik täcks du av den s.k. Student UT-försäkringen, som tillhandahålles av Kammarkollegiet. Reser du ut som lärare eller personal är du också försäkrad under hela den period då du befinner dig i värdlandet:

Forskningsvistelse utomlands på stipendium

Du kan naturligtvis söka forskningsstipendier och helt fritt välja vid vilket lärosäte du vill vara baserad en tid. Viktigt här är dock också att du har en kontakt på plats på det mottagande universitetet, som skriver ett inbjudningsbrev. Det ökar dina chanser rejält att erhålla pengar för en forskningsperiod utomlands.

STINT
Genom Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) kan du som disputerat bland annat ansöka om det eftertraktade Teaching Sabbatical, en betald hösttermin (medföljande partner och barn finansieras också till viss del) vid ett utländskt lärosäte, enligt en given lista med möjliga partneruniversitet.

International Education and Development Centre
Centret som finns i Umeå/Uppsala bjuder på en fin länksamling för den som vill söka pengar för utbildning och forskning utomlands.

Svenska institutet (SI)
SI erbjuder många möjligheter till studier och forskning utomlands. Inriktningarna varierar hela tiden, håll ögonen öppna. Just nu finns det enskilda stipendier att söka – vissa öppna för doktorander – för följande länder: Belgien, Polen, Island, Italien, Japan, Mexiko, Kina, Polen, Tjeckien, Tyskland, Armenien, Azerbadjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Dessutom finns stipendier för utvecklande av samarbeten i Östersjöregionen.

Vetenskapsrådet (VR)
Hos VR finns mängder med möjligheter att ansöka om olika slags forskningsmedel, men nästan enbart för disputerade forskare (Projektbidrag, Konferensbidrag, Bidrag till framstående yngre forskare et c.). Inom två år efter disputation kan man ansöka om en Internationell postdok (utlysning två gånger per år).

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
Även RJ har de senaste åren snävat in mot disputerade forskare, inte minst unga nydisputerade sådana. Deras Infrastruktur för forskning kan inkludera utlandsvistelser och inbjudande av kollegor inom ramen för ett gemensamt projekt.

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse
Håll ögonen på denna stiftelse för allmännyttiga ändamål. Otydligt med när och hur man kan söka, men ta kontakt med dem och undersök närmare. Mycket pengar i potten och man vänder sig uttalat mot våra ämnen.

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
En generös stiftelse som beviljar konferensresebidrag, pengar till forskningsvistelser i gemen, till datorer och annan utrustning. Nästa chans att söka: 1 februari 2018.

Kungliga Vetenskapsakademien
Doktorander uppmuntras söka (maxbelopp 100 000 kronor). Nästa utlysning för humaniora öppnar i maj 2018, för samhällsvetenskaperna är ansökan
öppen nu. Här finns också Stiftelsen P E Lindahls fond som ger sex nydisputerade forskare (varav två inom humaniora) 120 000 kr vardera för forskning/vistelse inom eller utom Sverige. Senaste utlysningen hade den 31 augusti 2017 som deadline. Håll utkik på hemsidan!

Crafoordska stiftelsen
Den lundabaserade Crafoordska stiftelsen ger bidrag till en lång rad ändamål, bland annat forskningsvistelser för enskilda forskare, disputerade eller ej. Sista ansökningsdag ligger tidigt i februari varje år.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Även om denna stiftelse mest gynnar naturvetenskaplig och medicinsk forskning så är det värt att kolla vilka ”program” man inrättat och för tillfället stödjer, det blir hela tiden nya satsningar. Man har tidigare år haft program avseende utlandsstudier för yngre forskare inom humaniora, och några år i rad hade man en satsning på kvinnliga nydisputerade forskare. Sista dag för ansökan är i februari varje år.

Vetenskapssocieteten i Lund
Delar främst ut medel till unga humanistiska forskare i Lund. Tidigare har man gett bidrag till vistelser vid utländskt lärosäte under ett år, nu ger man bidrag till bland annat forskningsresor; kan kanske kombineras med annan stipendieform så att vistelsen kan bli längre.

Wenner-Gren stiftelserna.
De ger bland annat bidrag till kortare besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser. Man ska ha disputerat nyligen, det vill säga de senaste fem åren. Stipendier kan sökas två gånger om året.

Anérs stiftelse
Stödjer främst humanistisk forskning. Deadline är 1 juni varje år.

Vitterhetsakademien och dess olika fonder
Ger bland annat anslag till forskningsresor för yngre forskare (dock max 25 000 kr – att kombinera med annat?). Ämnena varierar från bevarande av fornminnen, nordisk textilforskning, studier på Island, forskning inom historia et c. Man erbjuder även gästföreläsaranslag, om institutionen vill bjuda in en utländsk gästforskare. Den sökta summan ska detta helst inte överstiga 20 000 kr – sista ansökan 1 september varje år.

Vinnova
EU-pengar! Inom EU:s nya ramprogram ”Horisont 2020” som pågår mellan 2014 och 2020 är tanken att 70 miljarder (euro!) ska delas ut i forskningsanslag. Inom programmet finns tre uttalade temata som ska fokuseras: ”Excellent science”, ”Industrial leadership” och ”Social challenges”.

EURAXESS
De kan ge svenska forskare chans att vistas vid ett utländskt lärosäte.

The Fung Global Fellows Program (Princeton)
Ansök om att tillbringa ett år vid Princeton University, genom the Fung Global Fellows Program!

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
Mastersstudenter och doktorander kan ansöka om resestipendier genom denna stiftelse. Sista ansökningsdag är den 15 september varje år.

Research Professional
Sök info om finansiering av utlandsvistelser i en enorm databas!

SULF (Sveriges universitetslärarförbund) informerar

Låt SULF informera dig om möjligheter och fallgropar med att tillbringa forskningstid utomlands. Här har man samlat mycket matnyttig info, inte minst vad gäller a-kassa och socialförsäkringssystemet.

I SULF-tidningen ”Universitetsläraren”:s arkiv finner du mycket matnyttigt på temat utlandsvistelse. Notera speciellt temanumret nr. 6 (2015): ”Utomlands eller inte?”.

Övrigt

Universitets- och högskolerådet tipsar om forskarstudier utomlands och om postdokvistelser efter disputation.

Lediga platser för både doktorand och postdok i hela Norden.

Sökmotor (”Global Grant”) där man kan ange var man själv befinner sig i utbildningen och ange olika sökkategorier. Det kostar dock! Namn och kontaktuppgifter till de fonder som sökts fram visas bara när en avgift betalts.

Glöm inte att de svenska utländska forskningsinstituten finns, och att de erbjuder arbetsplatser för forskare vars material/inriktning på något sätt (kan vara vagt!) anknyter till landet.

Istanbulinstitutet har dessutom ett större stipendium som kan sökas för upp till ett års postdokvistelse på plats (och det är inte, som Athens motsvarighet, öronmärkt för arkeologer).
Rom, Capri, Athen, Kavalla, Istanbul och Alexandria:

Gästforskarbostäder vid L’institut suedois, Paris. Institutet, beläget i en 1600-talsbyggnad i Maraiskvarteren, erbjuder möjligheter för forskare att hyra någon av de sex små lägenheter som finns (max 28 dagar, kostnad 6 700-7 700 kr/månad). Ansök före den 15 april (för september-januari) respektive 15 oktober (för februari-augusti).

Internationella kontoret, HT

E-post:internationalht.luse
Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, A141-143, Lund
Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-2228773
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046 - 222 8075
katarina.wingkvistht.luse

Internationell handläggare
Lu Yi Nilsson
tel: 046 - 222 3424
lu_yi.nilssonht.luse