lu.se

Person

Docent och forskare i litteraturvetenskap

Studier i Linköping, London och Lund i litteraturvetenskap, svenska, teologi, teoretisk filosofi, pedagogik och latin

.

Curriculum Vitae

2013–2015: Postdoktoral forskare, finansierad av Vetenskapsrådet

2013–. Ordförande i Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

2013–. I redaktionsrådet för TfL

2013–. Informationsansvarig i Centre for Scandinavian Studies Copenhagen–Lund

2011–2012: Redaktör och ansvarig utgivare för TfL. Har redigerat fyra enkel- och två dubbelnummer

2011: Vik. lektor i litteraturvetenskap

2007: Visiting Scholar (STINT-stipendiat) vid Department of Classics, Cincinnati University, USA

2007: Studier i litteraturteori vid School of Criticism and Theory, Cornell University, USA

2000–2001: Litteraturvetenskapliga studier vid University College London (UCL), England

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör främst tidigmodern tid (ca 1500–1800) och omfattar studier av tillfällespoesi och utgivning av äldre tryck och handskrifter. Intresset för den tidigmoderna litteraturen har bl.a. resulterat i en doktorsavhandling om äldre svensk tillfällesdiktning, Fänad i helgade grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760 (2011; eng. övers. 2015, Dumb Beasts in Hallowed Tombs: Swedish Funerary Poetry for Animals 1670–1760), för vilken jag mottog priser av bl.a. Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien, samt textkritiska utgåvor av barockskalderna Olof Wexionius’ och Jacob Freses poesi (2008 resp. 2012).

I ett av mina forskningsprojekt studerar jag Olof von Dalins tillfällespoesi. Utifrån frågan vad Dalins benägenhet att inta olika roller betydde för hans litterära verksamhet – hur olika skrivsätt alstras ur/genom dessa roller – analyseras hans mycket omfattande och variationsrika tillfällesdiktning. Jag intresserar mig bl.a. för Dalins pekoralpastischer, hans dikter på rotvälska och hans bruk olika författaridentiteter.

Jag är även intresserad av modern och samtida litteratur och har redigerat och medredigerat fyra böcker där den modernistiska poesin står i blickfånget, bl.a. Också jag har varit Alfred Vestlund. Intervjuer och enkätsvar med och av Gunnar Ekelöf (2016) och Kasta dikt och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik (2010, tills. med Paul Tenngart). Därutöver har jag skrivit artiklar om 1900-talsdiktare som Rilke, Lindegren och Schwerner.

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (20 st)
Artiklar (35 st)
Bokkapitel (30 st)
Förord (4 st)
Konferensbidrag (22 st)
Recensioner (5 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

.

I. Vetenskapliga priser

Stipendium av Svenska Akademien ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse (2016).

Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för min doktorsavhandling (2013).

Vetenskapssocietetens i Lund pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk forskning. Belöning för min doktorsavhandling (2013).

Stipendium av Svenska Akademien ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse (2011).

.

II. Doktorandhandledning, undervisning, betygsnämnd

Jag är sedan 2014 bitr. handledare för doktoranden Victor Malm och undervisar sedan 2008 inom grundutbildningen i litteraturvetenskap, LU.

Ledamot i betygsnämnden för Robin Wahlsten Böckermans doktorsavhandling i latin vid Stockholms universitet, "The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom", 4 november 2016.

.

III. Konferensansvar

26–28 april 2017 arrangerade prof. Arne Jönsson, fil. dr Valborg Lindgärde, doktoranden Arsenii Vetushko-Kalevich och jag konferensen ”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktning 1500–1800” vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 26 forskare från Norden, Baltikum och Tyskland presenterade sin forskning i ämnet och ett tjugotal inbjudna åhörare deltog.

27 maj 2016 arrangerade jag och prof. Mats Malm, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, symposiet "Metamorphoses: A Critical Reappraisal", Kungl. Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm. Tio forskare från England, Italien, USA, Norge och Sverige höll föredrag om Ovidius Metamorfoser. Ett tjugotal inbjudna åhörare deltog.

18–19 november 2015 arrangerade jag och prof. Johan Stenström, med stöd av Svenska Akademien, den nationella doktorandworkshopen "Europeisk 1700-talslitteratur". Elva doktorander från sex olika universitet och sju undervisande lärare deltog.

25–26 oktober 2012 arrangerade jag, FD Mathias Persson, FD Anna-Maria Rimm, prof. Göran Rydén och FD Kristiina Savin den tvärvetenskapliga 1700-talskonferensen "Sverige och allt det andra. Det svenska 1700-talet i kosmopolitisk belysning" i Uppsala. Närmare 100 personer deltog varav 52 höll föredrag om sin forskning.

12–13 oktober 2012 arrangerade jag och TfL-redaktionen 2012 års TfL-konferens, "Litteraturstudiet och det akademiska språket" (Språk- och litteraturcentrum, Lund), där ett sextiotal personer deltog.

.

IV. Pedagogiska meriter

Högskolepedagogisk fördjupningskurs: "Forskarhandledning – en introduktion", VT 2016.

Högskolepedagogisk fortsättningskurs: "Kursledarskap och kursplanering", HT 2012.

Högskolepedagogisk introduktionskurs, VT 2008.

Ett års heltidsstudier i pedagogik och didaktik, Malmö högskola (2001–2002).

.

V. Ledamotskap i lärda sällskap

2017–. Ledamot av Fakirensällskapets styrelse, Lund.

2016–. I styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund.

2016–. Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

2015–. Medlem i Svenska PEN.

2006–. Ledamot av Gunnar Ekelöf-sällskapets styrelse, Stockholm, vars syfte är att främja intresset för Gunnar Ekelöfs författarskap. Ingår i redaktionen för sällskapets tidskrift och har även redigerat och medredigerat tre Ekelöf-böcker.

2005–2010: Styrelseledamot i Lundensiska litteratursällskapet, vice sekreterare med ansvar för sällskapets marknadsföring och kontakt med medlemmar.

.

VI. Samfällda forskningsprojekt

2008–2011 ingick jag i forskargruppen "The Nordic Epideictic Research Group" inom Nordisk Netværk for Retorikers Historie, under ledning av Pernille Harsting och Stefan Ekman. Projektet hade namnet "Cultivating the Art of Praise and Blame: Occasional Rhetoric and Poetry in the Nordic Countries, 1500–1800" och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

.

VII. Inbjuden att hålla föredrag om min forskning vid bl.a. följande tillfällen

Föredrag vid Fakirensällskapets höstmöte, 14 oktober 2017, Finn Inn, Lund. Föredrag: ”Fakiren som pekoralpastischör”.

Olof von Dalinsällskapets årsmöte, 26 augusti 2017, Halmstads slott.Föredrag: ”Experimentatorn Olof von Dalin”.

De litterära sällskapen, 12 mars 2017, Sveavägen 41, Stockholm. Föredrag:”Gunnar Ekelöfs dikter i Grönköpings Veckoblad”.

Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte, 21 maj 2014, Börshuset: SvenskaAkademien, Stockholm. Föredrag: "Pekoralpastischen: en Dalinsk innovation.Om det avsiktliga pekoralet hos Olof von Dalin".

14 oktober 2013 inbjöds jag till Malmö Borgarskola att föreläsa inför catjugo av skolans svensklärare över ämnet "Svensk och internationellmodernistisk poesi".

Tessin-sällskapet, Kungl. Myntkabinettet, Stockholm, 14 februari 2013.Föredrag: "Fänad i helgade grifter. Djurgravdiktaren Olof von Dalin".

12 december 2012 inbjöds jag till Malmö Borgarskola i samband medminnesåret av August Strindbergs död att föreläsa inför ett hundratal avskolans elever under rubriken "Strindberg, galenskapen och sotet iabsinten".

Odeum, Lunds universitet, 18 mars 2012. Föredrag: "Olof von Dalin itext och ton".

Sällskapet för 1700-talsstudier: Forskningsfronten, Börshuset: SvenskaAkademien, Stockholm, 19 november 2011: Presentation av doktorsavhandling.

Svenska Litteratursällskapets höstmöte, Stockholms universitet, 18november 2011: Presentation av doktorsavhandling.

Department of Architecture and Built Environment,Lunds universitet (Theoreticaland Applied Aesthetics: Design and Animals), 26september 2011. Föredrag: "Swedish Funerary Poetry for Animals".

Olof von Dalin-sällskapets årsmöte, Vinberg, 27 augusti 2011. Föredrag:"Djurgravdiktaren Olof von Dalin".

Tidigmoderna seminariet, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet,5 oktober 2009. Föredrag: "En presentation av den svenska djurgravpoesinoch dessfunktioner – från Lindschöld till Dalin".

Seminariet för tidigmoderna studier, Avdelningen för idé- ochlärdomshistoria, Lunds universitet, 26 oktober 2009. Föredrag: "'Pompelitteraturen': något om den äldre svenska djurgravpoesin".

Konstakademien, Stockholm, 18 maj 2008. Föredrag: ”Barockskalden OlofWexionius”.

.

VIII. Lyrik, översättarverksamhet och intervjuer – jfr rubriken "Publikationer" ovan!

.

Böcker

Kärlek och kultur II, Lund: Edition Tegnér, 2017.

Kärlek och kultur, Lund: Edition Tegnér, 2017.

I västra himlen, Lund: Edition Tegnér, 2015.

Noten am Rand des Lebens.Poetische Fragmente / Noter vid livets rand. Poetiska fragment, Stockholm: OEI editör, 2013.

själsliga besvär. dikter ochreaktioner, Stockholm: OEIeditör, 2009.

Harry Mathews, Enskilda nöjen,Malmö: Pequod Press, 2005. Översättning och efterord tillsammans med MagnusHalldin.

.

Intervjuer (urval)

Intervju 28/4 2011 med anledning avpubliceringen av min doktorsavhandling: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60170?programid=4058

På Olof von Dalin-sällskapetshemsida finns en intervju från 2015 där jag svarar på frågor om min forskning: http://vondalin.se/lar-kanna-dalinforskare/daniel-moller/

På HT-fakultetens i Lund hemsidasvarar jag på frågor om 2016 års Nobelpristagare i litteratur: http://www.lu.se/article/dylan-ett-smart-och-briljant-val

I Sveriges Radios P1 Kultur 1/2 2017medverkade jag i ett samtal om "Dagens dikt" som fyllde 80 år dennadag: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/856816?programid=767

24/3 2017 blev jag intervjuad i Expressenom min forskning om svenska pekoral och pekoralister: http://www.expressen.se/kultur/sveriges-atta-basta-pekoral/

Intervjuades i TV4-nyheterna 29/32017 om min forskning om svenska pekoral och pekoralisterhttp://www.tv4.se/nyheterna/klipp/sveriges-s%C3%A4msta-dikter-ges-ut-i-ny-bok-3873332
Inslaget sändes kl. 19:00 och 22:00.

Samtalar i en fyra sidor långartikel i Sydsvenskan 4/6 2017 med författaren Håkan Sandell om densvenska poesihistorien: https://www.sydsvenskan.se/2017-06-04/vilka-svenska-poeter-ar-bra-egentligen

Intervjuades live i TV4 5/10 2017 omKazuo Ishiguro, 2017 års Nobelpristagare i litteratur. Även i TV4-nyheterna kl.19:00 och 22:00 samma dag.

På HT-fakultetens hemsida svarar jagpå frågor om 2017 års Nobelpristagare i litteratur: http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/aktuellt/nyheter/1959

Daniel Möller

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.mollerlitt.luse

Telefon 046–222 84 86

Rum SOL:H234E

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20