Två fakulteter

Humanistiska och teologiska fakulteterna är en gemensam administrativ enhet. Fakulteterna uppträder dock var för sig i ceremoniella sammanhang och de har en formell betydelse i samband med examina. Fakulteterna leds av en fakultetsstyrelse. Ordföranden i fakultetsstyrelsen är Dekanus, och under Dekanus har tre prodekaner ansvar för var sitt sakområde – grundutbildning, forskarutbildning respektive forskning. Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakultetskollegiet består av de vetenskapligt kompetenta lärarna (professorer, universitetslektorer och forskarassistenter) inom humaniora. I kollegiet diskuteras frågor av gemensamt intresse för hela fakulteten. Kollegiet har också ansvar för att utse humanistiska fakultetens hedersdoktorer. Teologiska fakulteten
Teologiska fakulteten är en av de äldsta fakulteterna vid Lunds universitet och idag knuten till institutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap. För information om teologiska fakulteten se http://www.teol.lu.se/forskning/teologiska-fakulteten/