Ledning och organisation

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Av universitetets nio fakulteter är det två – den teologiska fakulteten och den humanistiska fakulteten – som administreras tillsammans i en gemensam ledningsstruktur med benämningen Humanistiska och teologiska fakulteterna, eller i vardagslag HT-fakulteterna.

Teologiska fakulteten är universitetets äldsta och förnämsta fakultet, som alltid uppträder främst i ceremoniella sammanhang. Humanistiska fakulteten uppstod 1956, när den tidigare filosofiska fakultetens sedan 1876 existerande två sektioner, den humanistiska och den naturvetenskapliga, omvandlades till självständiga fakulteter.

HT-fakulteterna leds av en fakultetsstyrelse vars ordförande är Dekanus. Under Dekanus har tre prodekaner ansvar för var sitt sakområde och är ordförande i varsin verksamhetsnämnd, för grundutbildning, forskarutbildning respektive forskning. HT-fakulteternas kanslichef ingår också i fakultetsledningen. Dekanus och prodekanerna ingår i fakultetsstyrelsens arbetsutskott tillsammans med tre studeranderepresentanter. Arbetsutskottet är fakultetsstyrelsens exekutiva organ.

Under fakultetsstyrelsen handhar lärarförslagsnämnden alla akademiska anställningar och bereder antagningen av oavlönade docenter.

HT-fakulteterna har åtta institutioner av mycket varierande storlek. Teologiska institutionen tillsammans med Teologiska fakulteten utgör Centrum för teologi och religionsvetenskap. Övriga sju institutioner utgör Humanistiska fakulteten. Av dessa är dock Institutionen för kommunikation och medier delad med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

HT-fakulteterna har sex infrastrukturenheter som ger service till och samarbetar med institutionerna. Driftsenhet HT handhar alla gemensamma lokaler i LUX och SOL inklusive receptionerna och vaktmästeri. Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar uppstod i anslutningen till etnologisk och folkloristisk forskning, men finns nu som en fakultetsgemensam infrastruktur som vidgar sina kontaktytor. HT-biblioteken har tre olika avdelningar, på LUX, SOL och Centrum för öst- och sydöstasienstudier. Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur med laboratoriemiljöer i såväl LUX som SOL, och samarbeten med praktiskt taget alla Lunds fakulteter. Humlabbet är också en viktig nationell och internationell forskningsnod. IT-enheten servar HT med hårdvara, systemförvaltning och systemutveckling och borgar för en jämn kvalitetsnivå på HT:s IT-stöd. Lund University Press är ett universitetsgemensamt förlag som satsar på internationell spridning av högkvalitativ lundaforskning i samarbete med Manchester University Press.

Kansli HT ger service åt HT-fakulteternas ledningsstruktur och dess beslutande och beredande organ, liksom till institutionerna. Kansliet har traditionella stabsfunktioner som ekonomi- och personalhantering och sekretariat med expertfunktioner till organen. Kansliet har vidare ett internationellt kontor, en kommunikationsgrupp som också innehåller en samordning av fakulteternas skriftserier, en arbetslivskoordinator samt en arbetsmiljö- och jämställdhetssamordnare. Kanslipersonalen håller i fakultetsgemensamma nätverk och deltar också i universitetsgemensamma nätverk.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-20