lu.se

Arbetsmiljö

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Inom HT-fakulteterna arbetar vi på olika nivåer för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser.

Dekanus

Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna. Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) hanterar, i enlighet med HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning, arbetsmiljöärenden efter föredragning av fakulteternas samordnare. Inom detta ansvarsområde faller också det systematiska brandskyddsarbetet.

Arbetsmiljösamordnare

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en arbetsmiljösamordnare anställd på Kansli HT som har i uppgift att implementera den fakultetsgemensamman handlingsplanen och samarbeta med berörda funktioner centralt på universitetet, på institutionerna och med huvudskyddsombudet. Med hjälp av samordnaren följer AU upp det systematiska arbetsmiljöarbetet vid fakulteterna, inklusive skyddsrondsprotokollen och annan dokumentation.

HMS-kommitté

Vid två på förhand fastlagda tillfällen per termin ska AU behandla frågorna, och till dessa sammanträden kallas respektive experter från förvaltningen och representanter för de fackliga organisationerna. Dessa sammanträden utgör fakulteternas HMS-kommitté (Hälsa, Miljö och Säkerhet).

Institutioner

Institutioner och andra enheter inom fakulteterna ska konsekvent arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta innebär att varje verksamhet ska ha upprättade handlingsplaner för hur detta arbete skall bedrivas, samt att årliga skyddsronder och uppföljningar ska genomföras tillsammans med skyddsingenjören och samordnaren. Resultatet av skyddsronder och uppföljningar rapporteras löpande till HMS-kommittén genom skyddsingenjören och arbetsmiljösamordnaren.