lu.se

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas samtliga institutioner bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att varje institution har upprättat handlingsplaner för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas på respektive institution. Handlingsplanerna innehåller en förteckning över de åtgärder som ska genomföras, vem som har ansvar för vad och när åtgärderna ska vara vidtagna/följas upp.

Arbetet bygger på Arbetsmiljöverkets rekommendationer för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt modellen nedan.

Figuren är hämtad från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete på LU:s sidor