lu.se

Fakta och siffror

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse.

På klassisk lundamark

Vi forskar och undervisar inom flera områden. Inom de historisk-filosofiska ämnena ägnar vi i huvudsak tid till att förstå hur människor tänker och handlar, både i vår egen tid och i den nära och avlägsna historien.

Vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) fokuserar vi på språkvetenskapliga teorier, språkliga färdigheter i svenska, flera främmande språk och litteratur med både teoretiska och praktiska inslag.

Och vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) som funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668 är det möjligt att studera och forska flera ämnen inom religionsvetenskap och teologi.

Totalt handlar det om cirka 600 anställda och ungefär 4000 helårsstudenter som studerar, forskar och arbetar på någon av våra åtta institutioner eller stödjande enheter som finns på LUX, SOL och Campus Helsingborg.

Utbildning

I en värld där intrycken ökar i takt med samhällstempot är det viktigt att kunna resonera och diskutera utifrån humanistiska värderingar. Det finns många ämnen att välja mellan inom humaniora och teologi. Stora och mindre språk, historiska och filosofiska ämnen, olika tros- och livsåskådningar, konst- och musikvetenskap, journalistik och mycket mer.

Läs om våra utbildningar
Läs om vår forskarutbildning

Forskning

Fakulteternas forskning är vittförgrenad. En viktig satsning för forskningen inom HT-fakulteterna utgör det så kallade Humanistlaboratoriet som tillhandahåller högteknologisk utrustning för många av områdets forskningsinriktningar.

Läs om vår forskning

HT-fakulteterna i korthet

Siffrorna gäller verksamhetsåret 2016.

Studenter
4041 helårsstudenter

Utbildningar
57 ämnen
13 kandidatprogram
13 masterprogram
Cirka 800 kurser på grundnivå
Cirka 440 kurser på avancerad nivå

Internationellt utbyte
186 inresande studenter
139 utresande studenter

Anställda (heltidsekvivalenter i dec.)
All personal 563

76 professorer
216 forskare/lärare*
137 doktorander
134 teknisk/administrativ personal

(*Lektor, meriteringsanställning, adjunkt, annan undervisande och forskande personal.)

Institutioner