lu.se

Arbetsmiljöansvar, roller och organisation

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Rektorn

Rektor för Lunds universitet har som myndighetschef det övergripande ansvaret för att arbetsmiljön och brandskyddet uppfyller kraven enligt ovan angiven lagstiftning samt annan relevant lagstiftning. I arbetsmiljöansvaret ingår även ansvaret för strålskyddet. Inom universitetet är det upprättat en separat organisationsplan för strålskyddsarbetet.

Dekanus


Med hänsyn till universitetets storlek och organisation fördelar rektor uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet till de chefer som i enlighet med universitetets arbetsordning är direkt underställda rektor. Dekanus har därmed ett övergripande ansvar för arbetsmiljön och brandskyddet inom fakulteterna.


Prefekten


På fakulteterna har dekanus vidarefördelat uppgifter i verksamhetens systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete till direkt underställda chefer så som prefekt, enhetschefer, husföreståndare osv. Prefekten/Enhetschefen har ansvaret för institutionens/enhetens arbetsmiljö och brandskydd samt en allmän tillsynsplikt av  arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet inom institutionen/enheten. Prefekten/enhetschefen kan delegera arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter inom områdena arbetsmiljö och brandskydd till avdelningsföreståndare eller motsvarande.