lu.se

Utbildningsutbud

Lingvistik

  Till sök!

Lingvistik

Vad innebär det att tala ett språk? Språket är den sida hos människan som mest särskiljer henne från andra arter. Det är språket som är den yttersta förutsättningen för så gott som all mänsklig aktivitet, såväl social som teknisk. Men vad är det vi egentligen kan när vi behärskar ett språk? Ämnet lingvistik försöker att besvara denna fråga. Lingvistik studeras inom två delämnen, allmän språkvetenskap och fonetik. Delämnet allmän språkvetenskap betraktar själva språksystemet, t.ex. hur strukturen hos ord, meningar, texter och tal kan beskrivas och förklaras samt hur språk tillägnas och bearbetas kognitivt. Delämnet fonetik behandlar frågor som rör det talade språket, t.ex. hur talet planeras och bildas, hur det uppfattas och förstås och vad som kännetecknar språkljuden ur akustisk synvinkel. En utbildning i lingvistik kan leda till arbete inom flera olika områden. Förutom för en universitetskarriär som forskare och lärare i lingvistik, kan man ha användning av ämnet i yrken som språklärare, översättare, journalist, datalog, logoped, audiolog, talpedagog, språkcoach, samt kognitiv psykolog. Andra områden där lingvistik kan tillämpas är tal- och språkteknologi, rättsfonetik, samt arbete inom underhållningsindustri, t.ex. datorspelutveckling.

GrundkurserGes termin
Lingvistik: Grundkurs, 30 hp (LINA13)höst 2017vår 2018
Lingvistik: Talkommunikation - fonetikens grunder, 7,5 hp (LINB01)höst 2017vår 2018
Lingvistik: Språkets struktur och funktion, 7,5 hp (LINB02)höst 2017vår 2018
Fonetik: Svenskans fonetiska geografi, 7,5 hp (LINB06)
Fonetik: Rösten, 7,5 hp (LINB07)
Lingvistik: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter, 7,5 hp (LINB09)
Lingvistik: Talljud i bild, 7,5 hp (LINB10)
Lingvistik: Människan, språket och samhället, 7,5 hp (LINB11)
Lingvistik: Språklig mångfald i Sverige, 7,5 hp (LINB14)
Lingvistik: Språket, människan och världen, 15 hp (LINB15)
Lingvistik: Språk, kommunikation och tänkande, 7,5 hp (LINB30)
Diversity of the World's Languages, 7,5 hp (SASH26)vår 2018
Lingvistik: Introduktionskurs i semiotik, 7,5 hp (SEMB01)
Lingvistik: Den nya mångfalden - strukturen hos nutida invandrarspråk i Sverige, 7,5 hp (LINB16)höst 2017
Fortsättningskurser
Lingvistik: Världens språk, 7,5 hp (LINB13)höst 2017
Lingvistik: Språkinlärning hos barn och vuxna, 7,5 hp (LINB05)höst 2017vår 2018
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA22)
Lingvistik: Rösten och talet, 7,5 hp (LINC01)vår 2018
Lingvistik: Grammatik, 7,5 hp (LINC02)vår 2018
Lingvistik: Prosodi, 7,5 hp (LINC03)vår 2018
Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5 hp (LINC04)vår 2018
Allmän språkvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp (ALSK11)höst 2017
Fonetik: Kandidatkurs, 30 hp (LINK21)höst 2017
Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp (LIND03)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA23)vår 2018
Avancerad nivå
Allmän språkvetenskap: Aktuell tvärvetenskaplig språkforskning, 7,5 hp (ALSM05)
Allmän språkvetenskap: Pragmatik - kontextberoende betydelse, 7,5 hp (ALSM10)
Allmän språkvetenskap: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (ALSM11)höst 2017
Allmän språkvetenskap: Språket och hjärnan, 7,5 hp (ALSM21)
Allmän språkvetenskap: Sociolingvistik och flerspråkighet, 7,5 hp (ALSM22)
Allmän språkvetenskap: Grammatiska aspekter på andraspråksinlärning, 7,5 hp (ALSN01)
Fonetik: Fonologi, 7,5 hp (FONM10)
Fonetik: Experimentell fonetik, 7,5 hp (FONM11)
Fonetik: Världens språkljud, 7,5 hp (FONM21)vår 2018
Fonetik: Talteknologi, 7,5 hp (FONM22)
Fonetik: Talproduktion - teori och experiment, 7,5 hp (FONM23)
Fonetik: Språkmelodi, 7,5 hp (FONM24)
Fonetik: Talperception, 7,5 hp (FONM25)höst 2017
Lingvistik: Skrift och språk, 7,5 hp (LINM05)
Allmän språkvetenskap: Historisk lingvistik, 7,5 hp (LINM13)
Lingvistik: Språk och musik, 7,5 hp (LINN14)
Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken, 7,5 hp (LINN15)
Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 hp (LINN16)vår 2018
Lingvistik: Kommunikation hos människor och andra djur, 7,5 hp (LINN17)
Lingvistik: Lingvistiska fältmetoder, 7,5 hp (LINN18)
Lingvistik: Språk, kultur och tanke, 7,5 hp (LINN19)
Lingvistik: Teoretiska aspekter på språkutveckling, 7,5 hp (LINN20)
Lingvistik: En språktypologisk fallstudie, 7,5 hp (LINN21)
Lingvistik: Metalingvistik - språket som kunskapsobjekt, 7,5 hp (LINN22)vår 2018
Lingvistik: Grammatiska mönster i mänskliga språk, 7,5 hp (LINN23)höst 2017
Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse, 7,5 hp (LINN24)
Lingvistik: Språkets uppkomst, 7,5 hp (LINN25)höst 2017
Lingvistik: Skriftproduktion - teoretiska och metodologiska perspektiv, 7,5 hp (LINN27)vår 2018
Semiotik: Översättningsteori, 7,5 hp (SEMN01)
Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp (SEMN02)höst 2017
Övrigt
Allmän språkvetenskap: Språkets uppkomst, 7,5 hp (ALSM04)
Lingvistik (Audiologiutbildningen), 7,5 hp (AUDA13)
Fonetik (Audiologiutbildningen), 15 hp (AUDA22)
Lingvistik: Fortsättningskurs, 30 hp (LINA21)
Lingvistik: Tal och skrift i ett utvecklingsperspektiv, 7,5 hp (LINB08)
Lingvistik: Analys av språkligt beteende, 7,5 hp (LINN26)
Språk- och språkvetenskap: Språkvetenskapliga basmetoder, 7,5 hp (LINR01)vår 2018
Språkutveckling med fokus på läs- och skrivutveckling (ingår i Lärarfortbildningen), 15 hp (LLYU05)
Specialpedagogik: Skrivlärande, skrivundervisning och skrivsvårigheter (ingår i Lärarfortbildningen), 10 hp (LLYU27)
Lingvistik (Logopedprogrammet), 15 hp (LOGA13)
Fonetik (Logopedprogrammet), 15 hp (LOGA22)
Språk och språkvetenskap: Vetenskapsteori för språkvetare, 7,5 hp (SPVM05)höst 2017
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (SPVR01)vår 2018
Språk och språkvetenskap: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp (SPVR02)vår 2018