lunduniversity.lu.se

Transitivity in discourse

Transitivity in discourse

Ann Lindvall
Transitivity in discourse. A comparison of Greek, Polish and Swedish
Travaux de l'Institut de linguistique de Lund 37
1998

Engelska

ISSN: 0347-2558
ISBN: 91-7966-516-0

Keywords: grekiska språket | transitivitet | polska språket | svenska språket