Series

Katarina Botwid
The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 66
2016 | 386 p. | English

ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-87833-60-1

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget hantverk samverkar kan många forskningsfrågor få nya svar. Teorier om tyst kunskap och kunskap i handling bildar grunden för den metodutveckling som författaren menar kan bidra till arkeologin. Det är möjligt att förstå forntida hantverkares hantverksskicklighet i nivåer, som kan beskrivas utifrån människans förmåga att genom övning erövra en skicklighet i särskilda tekniker. Denna skicklighet traderas inom hantverken och kan förklara hur och med vilken insats forntida hantverkare haft möjlighet att utveckla sin kunskap.

Detta är en sammanläggningsavhandling och innehåller fyra fallstudier i form av artiklar som även publiceras var för sig. I fallstudierna tillämpas metoden hantverkstolkning och den arkeologiska tolkningen sker inom hantverksperspektivet. Forskningen är tvärvetenskaplig och förenar ämnena förhistorisk arkeologi och hantverk.

Katarina Botwid är filosofie doktor i arkeologi och magister i keramik/konst och bär därför den tvärvetenskapliga möjligheten med sig in i avhandlingen.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05