Series

Jessica Enevold Duncan, Ann-Sofie Klareld, Daniel Persson (ed.)
Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. En samling lärarberättelser
Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 32
2023 | 94 p. | Swedish

ISSN: 2001-7529
ISBN: 978-91-89874-11-4

Covid-19-pandemin blev en global kris med konsekvenser för såväl offentliga och kollektiva som privata och individuella vardagspraktiker. Svenska universitet fick med kort varsel lägga om all undervisning så att den kunde utföras på distans. Bidragen i denna antologi består av en samling berättelser skrivna utifrån ett antal universitetslärares undervisningsvardag under en omvälvande tid. De representerar ett urval av röster om problem, påverkan på och konsekvenser för pedagogisk verksamhet som pandemin medförde inom högre utbildning. Texterna rör sig från det självreflexiva till det konkret metodutvecklande. Tillsammans ger de en överblick över några av de sätt som undervisande lärare tänkte och agerade på.
Författarna vittnar om hur den plötsliga omställningen till digital undervisning innebar ett experimenterande, funderande och diskuterande kring pedagogiska praktiker och principer som ledde till erfarenheter som bestod i såväl nederlag som segrar, misslyckanden såväl som triumfer, överraskningar såväl som oväntade upptäckter. Med avstamp i praktik och professionalitet utförde universitetslärarna metodutveckling på stående fot.
Denna antologi dokumenterar en ögonblicksbild av denna process och lyfter fram de undervisande lärarnas insatser under en påfrestande period i en situation ingen hade förutsett.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05