Series

Inga-Lisa Petersson
Studier i Läsebok för folkskolan
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 2
1992 | 91 p. | Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-01-0

Inga-Lisa Petersson presenterar här två studier kring tillkomsten av Läsebok för folkskolan. Läseboken var en pedagogisk angelägenhet av nationell betydelse. Den kom ut 1868 och blev läst i både folkskola och läroverk.
"Läseboken och den svenska industrialiseringen" lyfter fram en sida av förarbetena och avsikterna med boken. Man tycks ha velat att läseboken skulle bereda marken för en industrialisering av Sverige. Den fick därför innehålla ett avsnitt om fysik och teknik och berättelser om duktiga och framgångsrika svenskar som Polhem och Jonas Alströmer. Moderna tankar om utveckling och framsteg blandades med from försynstro i boken, som skulle skänka unga svenskar självtillit och företagsamhet.
"Fraktur eller antikva? Om tryckstilar i pedagogisk litteratur 1842-1889" är en undersökning av hur läseboken fick sin yttre form. En sekulariserad, borgerlig och kvinnlig lästradition medförde att tryckstilen antikva, vår nuvarande tryckstil, föredrogs framför frakturen, som hörde hemma i den folkliga och kyrkliga läsningen. Också av politiska skäl ville man bort från frakturen. Här utreds hur de två tryckstilarna begagnades i pedagogisk litteratur vid 1800-talets mitt och hur antikvans seger förbereddes.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05