Series

Kenth Hansen
Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer
Lund Studies in Historical Archaeology 21
2020 | 414 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-88899-99-6, 978-91-88899-91-0

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolkningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle.
Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets, adelns – närvaro i medel­tida städer i de skånska landskapen; i vilken utsträckning de präglade stadsmiljön ekonomiskt, politiskt och socialt. Speciellt fokuserar under­sökningen på gränszonen mellan borgare och aristokrati. Avhandlingen målar upp en ny och förändrad bild av såväl det medeltida stadssamhället som det förflutna ståndssamhället jämfört med den traditionella synen.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05