Series

Ett massmedium för folket

Elisabeth Reuterswärd
Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle
Studia historica Lundensia 2
2001

336 p.
Swedish

ISSN: 1650-755X
ISBN: 91-628-4906-9
Publisher: Nordic Academic Press

Keywords: kungörelser | historia | Sverige | 1700-talet | nyhetsförmedling | masskommunikation | kyrkan och staten

Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man att landet var i krig och vad som hände under kriser av olika slag? Naturligtvis var det i kyrkan. Den var länge allmogens självklara plats för nyhetsförmedling. Prästen var enligt lag skyldig att från predikstolen i slutet av gudstjänsten läsa upp alla författningar som Kungl Maj:t och landshövdingen utfärdade. Där kungjordes även lägre tjänstemäns och allmänhetens meddelanden under hela 1700-och 1800-talen samt en bra bit in på 1900-talet. Kungörelserna fungerade som ett massmedium och uppläsningen från predikstolarna utgjorde en del i ett system för masskommunikation i en tid då tidningar var få och främst lästes av en bildad överklass. Det är detta som är ämnet för denna avhandling som belyser kungörelsernas funktion i krig och fred.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05