Series

Maria Nilson
Att förhålla sig till moderniteten. En studie i Gertrud Liljas författarskap
Critica Litterarum Lundensis 5
2003 | 256 p. | Swedish

ISSN: 1651-2367
ISBN: 91-970946-4-1

Under 1920-talet och framåt accelererade moderniseringsprocessen på många plan och det svenska samhället kom att allt mer förändras. Följande studie handlar i mycket om hur man på olika sätt kan förhålla sig till den nya tid som kommer. Gertrud Lilja var verksam mellan 1924 och 1964. Under 1920–40-talen var hon en känd och diskuterad författare, men med tiden har hennes författarskap allt mer fallit i glömska. Lilja har av kritiker och litteraturhistoriker i mycket setts som en konservativ och bakåtsträvande författare som avvisar moderniteten i alla dess former. Genom att diskutera mottagandet, etikettering och litteraturhistorieskrivning bland annat ur ett genusperspektiv och genom att sätta Liljas egna texter i dialog med både hennes samtid och vår nutid omvärderas i följande studie Liljas förhållande till moderniteten samtidigt som den kvinnliga författarens villkor i det kulturella etablissemanget problematiseras.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05