Series

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Christina Sjöblad, Lennart Leopold (ed.)
Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 14
1998

170 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-13-4

Charles Baudelaire (1821–67) – ”en modernismens föregångare” – är föremålet för de studier som samlats i föreliggande Absalonvolym. Texterna tillkom på doktorandkursen ”Baudelaire – diktaren och moderniteten” som hölls av docent Christina Sjöblad läsåret 1996–97 på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
I studierna behandlas bl.a. Baudelaires konstsyn samt hans komplexa syn på kvinnan och kärleken. Baudelaires recension av Flauberts Madame Bovary står i centrum för en av studierna. I mötet mellan de två författarna får kvinnligheten en oväntad belysning. I en annan studie diskuteras myten om den hemliga arkitekturen i Les Fleurs du mal och hur denna styr läsningen av diktsamlingen. De avslutande studierna tar upp intertextuella möten mellan nordiska diktare och Baudelaire. Knut Hamsuns Sult och Katarina Frostensons dikter behandlas.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05