Series

Makt, möten, gränser

Karl Bergman
Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70
Studia historica Lundensia 7
2002

424 p.
Swedish

ISSN: 1650-755X
ISBN: 91-628-5125-X
Publisher: Nordic Academic Press

Keywords: nationell identitet | historia | Sverige | Blekinge | 1600-talet | försvenskning

Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella föreställningar. Men var de motsättningar och konflikter som utvecklades i Blekinge efter övergången ett utslag av nationella föreställningar och känslor? Detta är frågor som står i centrum för denna avhandling. Frågeställningarna behandlas huvudsakligen utifrån det arkiv som Skånska kommissionen 1669-70 efterlämnat. Tonvikten är lagd vid en analys av befolkningens egna skrivelser och dokumenterade möten med den nya överheten. Interaktionen mellan undersåte och överhet får stort utrymme. En viktig fråga som behandlas är lokalsamhällets politiska kultur där invånarnas politiska erfarenhet och förmåga att möta den nya överheten diskuteras.
Integrationen i det svenska riket föregicks av en dansk integrationsprocess med en allt aktivare politik riktad mot Blekinge vid början av 1600-talet. Blekinges position i det danska riket analyseras i ett särskilt kapitel och utgör en jämförelsepunkt för undersökningen av integrationen i det svenska riket. I denna del undersöks även Blekinges roll som leverantör av skogsråvaror till de danska öarna samt hur landskapet militariserades under 1600-talet. Övergångs-och integrationsproblematiken analyseras med hjälp av begrepp hämtade från diskussionen kring den europeiska statsbildningsprocessen.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05