Series

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (ed.)
The story of storage I
Mediehistoriskt arkiv 18
2010

76 p.
Swedish

ISSN: 1654-6601
ISBN: 978-91-88468-24-6

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner.
Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den sfär som antropologin efter Dürkheim har kallat för "det heliga". Kanske är det därför som man så ofta (även i ett sekulärt samhälle) tenderar att konstruera våra lagringsutrymmen som vore de tempel: heliga platser som inhyser sådana symboler och tecken som vi anser vara fundamentala för vår civlisation.
Många gånger har man slentrianmässigt låtit förståelsen av lagringens begrepp sammanfalla med dessa platser. Man förutsätter gärna att det lagrade har fasta koordinater i tid och rum. Att det har en given plats. Men det visar sig snart att en lagringspunkt är en mångfald och den kan bestå av ett flertal rum. Dessa rum kan dessutom ha en mycket varierande form. Texten och allt det som försiggår vid dess sida är bara ett av många exempel på detta."

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05