Series

Ulf Teleman
Nordister och nordistik i Lund. Från 1860- till 1930-tal
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 73
2015 | 201 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-87833-26-7, 978-91-87833-27-4

Lund fick liksom Uppsala sin första professur i nordiska språk år 1858. En institution i modern mening etablerades först ett knappt hundratal år senare.

Professorerna förkroppsligade länge sina ämnen. Denna bok om nordister och nordistik i Lund från 1860-talet till 1930-talet handlar därför i första hand om professorerna; Theodor Wisén, Knut F. Söderwall, Axel Kock, Elof Hellquist och Emil Olson. Hurdana var de som människor och vad uträttade de som vetenskapsmän? Här ska tyngdpunkten läggas vid deras forskning, betraktad med både samtidens och eftervärldens perspektiv.

Framställningen inleds med en skiss av ämnets organisatoriska ramar och av grundutbildningens traditioner under de decennier då de fem professorerna verkade.

Ulf Teleman är professor emeritus i svenska språket vid Lunds universitet.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05