Series

Lisa Olsson Dahlquist
Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid
Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 23
2019 | 272 p. | Swedish

ISSN: 2001-7529

Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globalise­rings­ och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga rättigheter förstås i förhållande till folkbibliotekets demokratiska och folkbildande uppdrag? Dessa är centrala frågor för denna avhandling, i vilken folkbibliotekets demokratiska och folkbildande roll utforskas.
Utifrån teorier om demokrati, delaktighet och medborgarskap studeras hur folkbibliotekets folkbildande arbete tar sig uttryck i en samtid där kunskaps­ och kulturinstitutioner, liksom samhället i stort, på många sätt präglas av förändringar kopplade till digitali­sering. Med utgångspunkt i tre olika biblioteksverksamheter som på olika sätt arbetar med lärande­ och skapandeverksamheter undersöks hur det demokratiska och folkbildande arbetet görs både i avgränsade lärsituationer och i det dagliga arbetet. Avhandlingen är genomförd med etnografiska metoder och har en praktikfoku­serad ansats, men även nyinstitutionell teori används för att analysera relationen mellan verksamheterna och bibliotekets institutionella identitetskonstruktion.
Resultaten visar att folkbiblioteket är en institution med flytande gränser där flera identiteter existerar och görs parallellt. Delaktig­het kan förstås både som en möjlighet och som ett krav i relation till bibliotekens arbete med att öka den digitala delaktigheten. Avhandlingen visar också hur mänskliga rättigheter kan göras i en lokal kontext genom att biblioteken möjliggör för människors kommunikativa handlingsutrymme och därigenom deras möjlighet att delta i samhällslivet.

Lisa Olsson Dahlquist är verksam vid Institutionen för kulturveten­skaper, Lunds universitet. Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppgift i en digital samtid är hennes doktorsavhandling i biblioteks­ och informationsvetenskap.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05