Series

ISSN: 0560-1878

Sanctuarium Birgerianum

Sanctuarium Birgerianum

Birger Gunnersens | Thomas Bergqvist Rydén (ed.) | Sanctuarium Birgerianum. Ärkebiskop Birger Gunnersens gudstjänststiftelse i Lunds domkyrka | Skånsk senmedeltid och renässans 26 | 2022

I början av 1500-talet instiftade ärkebiskop Birger Gunnersen i Lund en storslagen gudstjänststiftelse som han avsåg skulle bli den största i Norden och göra Lunds domkyrka till ett centrum för helgondyrkan och tillbedjan med Jungfru Maria som centralgestalt. Denna ...

Read more

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650

Göte Paulsson, Sten Skansjö (ed.) | Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650 | Skånsk senmedeltid och renässans 25 | 2017

Read more

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Ola Svensson | Birgitta Tuvestrand, Guno Haskå, David Dunér (ed.) | Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681. A I a: 1 | Skånsk senmedeltid och renässans 24 | 2016

Read more

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Mattias Karlsson | Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift | Skånsk senmedeltid och renässans 23 | 2015

Read more

Kärnan och borgen

Kärnan och borgen

Torkel Eriksson, Knut Drake, Peter Carelli | Kärnan och borgen. Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria | Skånsk senmedeltid och renässans 22 | 2007

Read more

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Sten Skansjö, Birgitta Tuvestrand (ed.) | Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm | Skånsk senmedeltid och renässans 21 | 2007

Read more

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (ed.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 2, Registerdelen | Skånsk senmedeltid och renässans 20 | 2004

För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.

Read more

Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet

Karl-Erik Frandsen, Jens Chr. V. Johansen (ed.) | Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet | Skånsk senmedeltid och renässans 19 | 2003

Helsingborgs län

Helsingborgs län

ola Svensson (ed.) | Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/83, jordebok 1583/84, extraskattemantalslängd 1584 | Skånsk senmedeltid och renässans 18 | 2001

Volymen innehåller ekonomiska källor från sent 1500-tal, knutna till Helsingborgs län, som var en viktig administrativ enhet under medeltid och renässans. Under 1500-talets senare del upprättades för första gången något så när kompletta förteckningar och redovisningar över vem och vad ...

Read more

Glimmingehus 500 år

Glimmingehus 500 år

Sten Åke Nilsson, Annette Landen (ed.) | Glimmingehus 500 år. Tretton texter | Skånsk senmedeltid och renässans 17 | 1999

Volymen består av 15 korta uppsatser om Glimmingehus, där centrala personer som byggherren Jens Holgersson och byggmästaren Adam van Düren porträtteras. Tillkomsten av borgen, dess utrustning och funktioner beskrivs med utgångspunkt från arkeologiska och arkitektoniska undersökningar. ...

Read more

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (ed.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 1, Text | Skånsk senmedeltid och renässans 16 | 1998

Read more

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation | Skånsk senmedeltid och renässans 15 | 1995

Read more

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv | Skånsk senmedeltid och renässans 14 | 1995

Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt ...

Read more

Bjersjöholm

Bjersjöholm

Sölve Johansson | Bjersjöholm. Gods och slott | Skånsk senmedeltid och renässans 13 | 1992

Denna samling uppsatser behandlar godset och det gamla slottet, som är ett utmärkt exempel på ett skånskt slott från övergångsperioden mellan senmedeltid och renässans. Slottet har stått obebott sedan 1960-talet och erbjuder speciella möjligheter för en arkitektonisk och arkeologisk ...

Read more

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Per Ingesman | Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen | Skånsk senmedeltid och renässans 12 | 1990

Med utgångspunkt från den senmedeltida agrarkrisen behandlar Ingesman ärkesätets omfattande godsbestånd och dess förvaltning. Rationalisering och centralisering är nyckelbegreppen i utvecklingen. I stor utsträckning bestod förvaltningspersonalen av lågadel. Därmed drabbades också ...

Read more

Söderslätt genom 600 år

Söderslätt genom 600 år

Sten Skansjö | Söderslätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid | Skånsk senmedeltid och renässans 11 | 1983

Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets ...

Read more

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Knut Knutsson, Göte Paulsson (ed.) | Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utgiven med inledning och kommentarer | Skånsk senmedeltid och renässans 10 | 1983

Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som levererades ...

Read more

Tre senmedeltida godsorganisationer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Salomon Kraft | Tre senmedeltida godsorganisationer | Skånsk senmedeltid och renässans 9 | 1971

Volymen behandlar tre, mycket speciella godsorganisationer: - ett landsbygdsgille, knutet till Skarhult (1488) - Vallösa, tillhörig Peder Lang, officialis i Lund - Vittskövle med en jordebok som förtecknar den för landsförräderi avrättade Niels Brahe (1525).

Read more

Tycho Brahe. En levnadsteckning med nya bidrag belysande hans liv och verk

Wilhelm Norlind | Tycho Brahe. En levnadsteckning med nya bidrag belysande hans liv och verk | Skånsk senmedeltid och renässans 8 | 1970

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (ed.) | Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register | Skånsk senmedeltid och renässans 6 | 1965

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Read more

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Gösta Johannesson (ed.) | Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok | Skånsk senmedeltid och renässans 7 | 1953

Utgåvan innehåller Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Få källor till den katolska kyrkans ekonomiska villkor i Norden under medeltiden har bevarats. Lunds ärkestift är dock ett undantag. Föreliggande volym presenterar två centrala källor som möjliggör studier av de problem som ...

Read more

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (ed.) | Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm | Skånsk senmedeltid och renässans 5 | 1952

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Read more

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (ed.) | Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län | Skånsk senmedeltid och renässans 4 | 1950

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Read more

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658

Karl F. Hansson | Lundabiskopen Peder Winstrup före 1658 | Skånsk senmedeltid och renässans 3 | 1950

Avhandlingen behandlar en av modern tids mest omdiskuterade lundabiskopar. Winstrup kontrollerade sitt biskopsdöme i mer än 40 år under mycket svåra yttre förhållanden. Under halva sin ämbetstid var han dansk undersåte och sedan svensk. Studien undersöker hans liv och verk fram till ...

Read more

Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658

Nils Gösta Sandblad | Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658 | Skånsk senmedeltid och renässans 2 | 1949

Den skånska kyrkan och reformationen

Den skånska kyrkan och reformationen

Gösta Johannesson | Den skånska kyrkan och reformationen | Skånsk senmedeltid och renässans 1 | 1947

Gösta Johannessons doktorsavhandling analyserar Lunds ärkesäte under den danska reformationens inledande skede. Ärkebiskopen i Lund var den danska kyrkoprovinsens ledare med en central roll både inom den katolska kyrkan och den danska rikspolitiken. Avhandlingen undersöker relationen ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05