Två lundaforskare får prestigefyllda pris

Publicerad den 10 juni 2014
Marie Cronqvist Foto: Susanne Ewert

Einar Hansens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning tilldelas mediehistorikern Marie Cronqvist. Fondens hederspris för bestående insatser inom humanistisk forskning tilldelas Marianne Thormählen, professor i engelsk litteraturvetenskap. Forskningspriset är på 150.000 danska kronor.

Ur Einar Hansens styrelses motivering: Marie Cronqvist, docent i historia och lektor i journalistik och mediehistoria, tilldelas fondens svenska pris på 150 000 danska kronor för att hon genom sin forskning på ett kreativt sätt förenar kulturanalytiska och medieanalytiska perspektiv. Hennes fallenhet för att betrakta det nära förflutna ur oväntade perspektiv vittnar om en intellektuell nyfikenhet som väcker beundran.

Marie Cronqvist disputerade 2004 i ämnet historia på doktorsavhandlingen Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur. Hon har en tvärvetenskaplig tjänst som forskarassistent i Kultur, kulturanalys och kulturell gestaltning vid Humanistiska fakulteten, Lunds universitet. Läsåret 2013-2014 har hon varit gästforskare vid Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg inom ramen för nätverksprojektet EMHIS (Entangled Media Histories).

Marie Cronqvists forskningsinriktning rör modern kulturhistoria med fokus på det kalla krigets kultur. Hon undersöker det kalla krigets föreställningsvärld och minnesplatser genom studier av bl.a. film, populärvetenskapliga berättelser och efterkrigstidens materiella kulturarv. Hennes forskning omfattar även medier och minne, medier och väpnad konflikt, vetenskap och medier, transnationell television och mediala nätverk, 1800‐ och 1900-talens litterära journalistik samt mediala relationer inom televisionen mellan Sverige och DDR under åren 1969 till 1989.

Fondens hederspris för bestående insatser inom humanistisk forskning tilldelas Marianne Thormählen, professor i engelsk litteraturvetenskap. Sin internationella ryktbarhet som forskare har hon byggt upp genom uppmärksammade studier av engelsk litteratur med vid historisk och genremässig spridning.

Einar Hansens Forskningsfond delar också ut priser till framstående forskare vid Köpenhamns universitet:

Det danska forskningspriset tilldelas i år Jesper Nielsen, lektor i indianska språk och hederspris tilldelas Bente Rosenbeck, professor vid Center for Kønsforskning, båda vid Köpenhamns Universitet. Einar Hansens forskningsfond stiftades av skeppsredaren och förläggaren Einar Hansen. I fondens styrelse sitter humanistiska forskare från universiteten i København och Lund. Fonden ska verka för samarbete mellan de två universiteten. Årets priser utdelas i samarbete med Allhemsstiftelsen i Malmö.