Stöd till dig som chef

Du har som chef ett delegerat ansvar från Rektor och ska i enlighet med arbetsmiljö- och diskrimineringslagen jobba med att förebygga och förhindra att diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling inte förekommer på din arbetsenhet.

Informera din personal att de har ett ansvar att föra vidare om någon har vänt sig till dem och berättat att de upplever sig trakasserade eller kränkta. Informera dem också om vem de kan vända sig till.

  1. Starta utredning. Ta personens upplevelse på allvar. Undersök vad som har hänt, och se till att få tillräckligt med information och kunskap om situationen. Utredningen ska ske diskret och skyndsamt. Händelsen ska också analyseras och denna analys genomföras av någon opartisk i ärendet.
  2. Vidta åtgärder. Om trakasserier och/eller kränkande särbehand- ling konstaterats, sätt stopp genom att tillrättavisa och sätt även in åtgärder i förebyggande syfte.
  3. Följ upp. Kontrollera om åtgärderna varit tillräckliga och gett avsedd effekt. Dra slutsatser inför framtiden om förebyggande arbete.

Fortlöpande dokumentation av utredningen och åtgärderna är ett viktigt underlag för att kunna följa upp effekterna av åtgärderna. Ett universitetsgemensamt stödmaterial finns med mer information om hantering och utredning. S

Lunds universitet är skyldiga att utreda både som utbildningsanordnare och arbetsgivare.
Illustartion: Olivia Barron

Stödperson/instanser till dig som chef

Chef
Personalchef
Juridiska avdelningen
Fackliga organisationer/förbund Företagshälsovården
DO
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01