Högskolepedagogik

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Alla lärare ska ha högskolepedagogisk utbildning. Enligt Lunds universitets anställnings­ordning krävs fem veckors högskolepedagogisk utbildning för att bli anställd som professor, universitetslektor eller universitetsadjunkt. Det är fakulteternas och institutionernas ansvar att detta mål och anställnings­­ordningens krav på högskolepedagogisk utbildning uppfylls. Alla doktorander ska genomgå högskolepedagogisk utbildning omfattande minst två veckor, motsvarande 3 högskolepoäng, inom ramen för utbildningen på forskarnivå. Vid HT-fakulteterna finns också möjligheten för anställda att ansöka om att utnämnas till meriterad- eller excellent lärare inom ramen för fakulteternas högskolepedagogiska meriteringsmodell. 

Aktuella kurser

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) erbjuder en rad kurser för undervisande personal. Från och med våren 2024 görs anmälningar direkt via AHU:s hemsida. 

Det är inte rekommenderat att läsa mer än en kurs per termin. Du som doktorand ska planera ditt deltagande i samråd med din handledare och övrig personal ska stämma av med sin chef. Notera att vissa kurser har särskilda krav. Om du blir antagen till en kurs som anordnas av AHU bekostas deltagaravgiften av HT-fakulteterna. Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kan institutionen komma att faktureras för avgiften.

Obligatoriska kurser för lärare och doktorander

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat att du har minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket motsvaras av följande kurser:

  • Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education

  • Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education.

Den första kursen ingår som en obligatorisk kurs inom ramen för forskarutbildningen vid HT-fakulteterna. Handledare och doktorand ska tillsammans planera när kursen ska läsas och den ska ingå i den individuella studieplanen. Efter genomgången kurs får doktoranden ett kursintyg av AHU och därefter är det ansvarig administratör på institutionen som lägger in resultaten i Ladok och handledaren som attesterar. 

Lärare som handleder doktorander inom forskarutbildningen ska ha genomgått en särskild handledarutbildning:

  • Forskarhandledning/Doctoral supervision

Även andra fakulteter (CEE/Genombrottet vid LTH, Samhällsvetenskapliga fakulteten) erbjuder kurser för undervisande personal. Om du har frågor om dessa kurser, hör av dig till kontaktpersonen vid HT-fakulteterna på Kansli HT. 

Inspirationskonferenser

Vartannat år arrangeras en inspirationskonferenser på HT-fakulteterna och vartannat år arrangeras en unversitetsgemensam högskolepedagogisk konferens som universitetets fakulteter turas om att stå som värd för. Under konferenserna ges möjlighet att dela med sig och ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter

Projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik

Humanistiska och teologiska fakulteterna har sedan 2020 utlyst medel för pedagogiska projekt inom vilka lärare kan utveckla undervisning och pedagogik på aktuella kurser och program. 

 

Kontaktinformation

Utbildningsledare
Agnes Malmgren
agnes.malmgrenkansliht.luse

Lunds universitets anställningsordning

I anställningsordningen finns information om krav på högskolepedagogisk utbildning. 

Högskolepedagogisk meriteringsmodell

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-10