Inrättande, revidering och avveckling av utbildning

All utbildning ska genomgå en kvalitetsgranskning innan den inrättas eller revideras. Granskningen berör samtliga av Lunds universitets kvalitetskriterier.                   

Inrättande, revidering och avveckling av program och huvudområden på grundnivå och avancerad nivå

Inrättande av nya program eller huvudområden på grundnivå och avancerad nivå föregås av en prövning som omfattar både intern och extern granskning av de föreslagna utbildningarnas förutsättningar för att genomföras och hålla hög kvalitet. Förslag på nya program ska även bedömas mot bakgrund av fakulteternas och universitetets aktuella utbildningsutbud för att undvika konkurrens vad gäller studentunderlag och arbetsmarknad. Processen tar vanligtvis minst ett år och personal från Kansli HT är behjälplig hela vägen från idéutveckling till inrättande av nytt program.

Program och huvudområden genomgår ibland ändringar av större eller mindre art. Förändringar som påverkar informationen i programmets utbildningsplan - gällande exempelvis måluppfyllelse och progression - måste granskas, varefter beslut om revidering av utbildningsplanen fattas. Huvudområden revideras i sin tur genom att kursplanerna för progressionskurserna inom området omarbetas. Omfattande förändringar av huvudområdeskurser måste kvalitetsgranskas med hänsyn till progressionen mot examen, så att måluppfyllelse kan säkerställas. Vid inrättande eller revidering av program och huvudområden ska därför en plan för måluppfyllelse och progression tas fram. Här finns mallar för PMP att ladda ner:

Plan för måluppfyllelse och progression (PMP) Kandidatexamen (DOCX)

Beslut om att avveckla ett program eller huvudområde föregås av en utredning som bland annat granskar vilka konsekvenser detta får för berörda institutioner, studenter och för universitetets samlade utbildningsutbud. Det finns även möjlighet att vila program genom att avstå från att utlysa och anta till det.  I de fall institutionen planerar att inte utlysa programmet under fler än två planerade antagningsomgångar i rad kan ett beslut om att ett program ska vara vilande fattas.

Senast inrättade utbildningar

Masterprogram i Öst- och centraleuropakunskap (start 2022)

Kandidatprogram i litteraturvetenskap (start 2023)

Genomgår inrättandeprövning

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kandidatprogram Kritisk utredare (planerad start 2025)

Inrättande av forskarutbildningsämnen

Beslut om att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen eller av det organ till vilket uppgiften delegerats. Någon extern granskning krävs inte, däremot måste vissa villkor uppfyllas för att en ny forskarutbildning ska kunna inrättas. Mer information om gällande villkor återfinns i det universitetsgemensamma styrdokumentet Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF).

Kontaktinformation

Kvalitetssamordnare
Lisa Hetherington
046-222 44 03
Lisa.Hetheringtonkansliht.luse

Utbildningsledare
Carita Lundmark 
carita.lundmarkkansliht.luse 

Riktlinjer och hand­läggnings­ordning för in­rättande, revidering och av­veckling av utbild­ning på HT-fakulteterna (PDF)

An­visningar för utbildnings­planer på grund­nivå och avancerad nivå på HT-fakulteterna (PDF)

Lunds universitets hand­lägg­nings­ordning för in­rättande och av­veckling av ut­bildning (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-01-31